Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

đào tuyết đượm nở bông tươi,

THÁI nhựt hoàng huy tế độ người,

BẠCH hạc nương mây đưa yến chiếu,

Giáng mừng Thánh-Ðức chuyển phong thời.

       Chào chư Thiên-ân, chư nữ-sĩ.

Bài:

         Thời kỳ mở hội Long-Hoa,

Sửa đời an tịnh thuận hòa chẳng sai.

         Dạy rành kiếp sống trần ai,

Cuộc đời trò chớ vui say mà buồn.

Thi:

Buồn lòng Tiên Phật thấy trò đời,

Linh tánh quí mầu thế tưởng chơi,

Ham muốn lộn quanh theo buộc trói,

Sầu lo than khóc chẳng khi rời.

Ngoài vòng ham muốn ai màng nhọc,

Trong cảnh hoàng-lương lắm đổi dời,

Chỉ dạy trò tua gìn lý-chánh,

Nương thuyền đưa khách đến cung Trời.

Phú:

       Trời chuyển Ðạo để chọn người ngay hòa trung thảo,

       Ðộ khách mê tân đặng thấu đáo cội nguồn,

       Cám thương đời vì nơi lợi bán với quyền buôn,

       Nào ai nghĩ sự thế tục cũng như diễn một lớp tuồng trên sân khấu.

       Cái yếu lý ấy người đâu mà rõ thấu?

       Tuy là vua tôi bậu bạn, chớ mãn một lúc rồi thì ai cũng như ai.

       Vậy mà đời sao luống những đắm say?

       Ðến tu-niệm cũng là lập quyền thế sắc tài mà đọa đày nhau trong vòng võ trụ!

       THÁNH-ÐỨC dạy, trò ôi ký chú!

       CHUYỂN-MÊ khuyên, cái giấc mê ngủ hầu tỉnh thức đặng lo đủ nuôi cả linh hồn.

       Trong dinh-hoàn kẻ dại là tôi mọi của người khôn,

       Ngoài cảnh trí chẳng luận kẻ sanh tồn sang cùng khó.

       Ðời là khổ, người đời hay quyền kia thế nọ,

       Ðã tu hành thì mau dẹp bỏ bả lợi với mồi danh,

       Lánh cân đai quyết chí tu hành,

       Xa tục lụy cảnh thanh hầu bước đến.

       Cõi giả tạm, bớ khách trần đừng ham mến mà chịu trầm nịch bến sâu!

       Quả báo nhồi khi thiện ác nọ đáo đầu,

       Chừng mới biết sự oan nghiệt dãi-dầu trên thế lộ.

Bài:

         Lộ lời chơn-lý khuyên răn,

Trò ôi nam nữ lòng hằng noi theo.

         Thuyền khơi gặp gió giữ lèo,

Chèo sông lướt biển hiểm nghèo sá bao.

         Ðệ huynh đồng đạo một màu,

Tuy ngoài thân thích đồng bào còn hơn.

         Lóng tai nghe rõ giọng đờn,

Khuyên bày khá nhớ thiệt hơn mấy lời.

Thi:

Mấy lời khuyên bảo khá xem rành,

Lập đức lánh yên cuộc chiến tranh,

Thánh-Ðức mở mang câu giáo lý,

Chuyển-Mê quyển nhứt đã ban hành.

       Quan-Thánh ngự. Ta chào chư hiền.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh