Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NGÔN

       Ðức Ngôn phải lựa lời xứng đáng,

       Nói nhu hòa thủ đoạn chơn ngôn;

              Nói sao sử chép lưu tồn,

Nói cho lễ nghĩa lời khôn tiếng hòa.

       Giữ khuôn phép thưa ra khiêm nhượng,

       Mọi người yêu, người chuộng, người khen,

              Nói sao giữ dạ công bằng,

Chớ đừng trau chuốt hại đàng hiền lương.

       Ðừng thêm bớt gạt lường chê biếm,

       Chớ xảo ngoa đàng điếm gạt đời,

              Lời ra con phải ghi lời,

Thốt ra chậm-rải chọn lời hiền lương.

       Gái vẹn đức phải lường ngôn ngữ,

       Chớ lung lăng quên sự nhơn hiền,

              Ngồi lê đôi mách rao truyền,

Sanh ra đôi chối giận phiền nghịch nhau.

       Một lời nói biết bao tổn đức,

       Phải dặt dè thước mực gióng đo,

              Thấy sao nói vậy, nghe trò!

Chuyện người khuyên chớ để cho vào lòng.

       Làm sao đặng vẹn xong phận sự,

       Vậy mới tròn hai chữ nữ-nhân,

              Lời vàng cặn kẻ tỏ phân,

Gái ngoan chớ để ngọc thân lấp vùi.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh