Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

DUNG

       Ðức Dung khá vầy vui nghi lễ,

       Kính phụng thờ cúng tế trang nghiêm;

              Kỉnh người học tánh nhẫn khiêm,

Thói ăn cách ở phải gìn kỹ cang.

       Hạnh chí thiện hiệp đoàn liên hảo,

       Trăm sự chi lấy Ðạo thi hành,

              Chớ đừng dục lợi háo danh,

Khoe-khoang kiêu-hảnh đua tranh rầy rà.

       Ðức chí mỹ gìn mà chạm nhớ,

       Ðừng điểm tô hoa nở ong ràng!

              Tốt là tầm chánh nét vàng,

Quý là đạo-đức, phấn son quý gì?

       Trọng tâm-lý, trọng chi quần áo,

       Trọng hiền-lương, trọng thảo, trọng ngay,

              Trọng người lễ-nghĩa nên tài,

Trọng chi nhục-thể, hình-hài bao lâu?

       Trọng người lành, trọng câu kiên nhẫn,

       Trọng lòng son tinh-tấn quang-minh;

              Trọng người công-hạnh giữ gìn,

Trọng gương chí-đức trọng linh ngọc điền.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh