Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

       THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ, chào chư Thiên-ân, chư hiền nữ.

Khương Thượng lãnh phần thỉnh Thánh Tiên,

Giờ nay Thiếp giáng chiếu lịnh truyền,

Chỉ bày cơ thể nhơn-sanh thức,

Chư vị thành tâm chí khẩn nguyền.

Thi bài:

       Cuộc thế khổ muôn phần tai nạn,

       Nổi nhơn sanh bịnh hoạn ốm đau,

              Ðạo khai cứu vớt một màu,

Lập đàn thiên-lý Nam-Tào sắc ban.

       Dìu sanh chúng buồn than lắm khổ,

       Dẫn nhơn sanh đến chỗ Tiên-Bồng,

              Ðạo người thiếu, đó lo xong,

Lần lên tịnh-thất đơn-phòng đại ngôi.

       Người biết Ðạo lo bồi quả tạo,

       Kẻ vô tình hung bạo phá ngưng,

              Xem gương Diệu-Thiện xưa từng,

Trải bao khổ phận noi chưn Phật hành.

       Lời Thiếp dạy đành rành chớ lợt,

       Muốn để tâm chia sớt cùng nhau.

              Thương ôi! phận mỏng mấy mươi,

Mà mong gánh vác với người nam nhi!

              Rồi đây nạn khổ tai nguy,

Người đời ôi có rõ gì cho chăng?

Thi:

Chăn giữ linh đơn cũng quá lâu,

Chờ khi nhơn loại đạt cơ mầu,

Cho bài thuốc báu ngàn thu hưởng,

Hưởng đặng thì tâm hết thảm sầu.

       Có Ðức Tây-Vương-Mẫu giáng đàn, quí hiền khá nghinh tiếp. Thiếp chào quí vị. Thăng...

* * *

TÂY-phương Diêu-điện ngự lo sầu,

VƯƠNG vấn vì đời phải nạn sâu,

MẪU tiếp chiếu Trời liền hạ giáng,

Giáng đàn dạy trẻ một vài câu.

       Mẹ mừng các con nam nữ.

Thi:

Vài câu Mẹ dạy khá ghi lòng,

Tu niệm phận đời trẻ vẹn xong,

Trước thoát thân linh ra cảnh khổ,

Sau lo độ chúng lánh trần hồng.

Trai thì Trung, Hiếu, Nhơn, hòa Nghĩa,

Gái Tiết, Trinh, Tùng, Ðức, Hạnh, Công,

Vẹn vẻ đạo người lên cảnh tịnh,

Tịnh rồi mới đến đặng Lai-Bồng.

Thi bài:

       Bồng-đảo ngự chứa chan giọt lụy,

       Thương vì con đương bị nạn trần,

              Than cùng Thánh-Mẫu từ ân,

Lập cơ chuyển thế tỏ phân thế nào?

              Mùi hương đâu thoạt bay vào,

Biết con trần thế cầu trao lịnh vàng.

       Mẹ giá ngự thở than con hiểu,

       Phận nữ nhi liễu yếu đào thơ,

              Thương ôi mỏng mảnh phận tơ,

Trần lao bó buộc bao giờ lánh thân.

       Nay gặp hội phong trần sửa đổi,

       Ðức Từ-Bi chỉ mối Ðạo lành,

              Con ôi rán chí tu hành,

Nữ nam cũng phải lo rành công phu.

              Người đời tợ bóng phù du,

Cảnh Tiên thong thả ngao du hưởng nhàn.

       Mẹ thấy trẻ bàng hoàng tất dạ,

       Muốn cho mau lánh bả nợ nần, 

              Thương vì thế sự buộc chân,

Tu tâm dưỡng tánh lần lần chớ xao.

       Bài Thánh-huấn con trau tạc dạ,

       Cuốn Chuyển-Mê con khá nằm lòng,

              Lần hồi đến hội Hoa-Long,

Con ra chiếm bảng đoạt công kẻo chầy.

              Nhớ lời Mẹ chỉ giáo đây,

Ngày sau cũng đặng sum vầy Mẹ con.

Thi:

Con ôi! lòng Mẹ quá thương mà,

Thương trẻ chi nao phận Mẹ già,

Nương gậy chỉ truyền câu Thánh-Ðức,

Chuyển-Mê độ thế đến Long-Hoa.

       Linh-Sơn đến. Mẹ ban ơn các con.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh