Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

KIM thạch trượng-phu khó đổi xây,

SƠN kỳ bích thủy hóa rồng mây,

THÁNH nhơn chấn chỉnh Tam-Nguơn hội,

MẪU bá không thay đượm tuyết dày.

       Chào chư Thiên-mạng.

Cao-Ðài ân xá Ðạo trùng lai,

Ngọc-Ðế tá lâm buổi nạn dày,

Giống quí trao ra đời cọng hưởng,

Huyền linh bố khắp cả trần ai.

Tam-Kỳ độ rổi nguời nhơn đức,

Ðại-Ðạo ban cho giải ách tai,

Phú quí vẫn xem dường lửa nháng,

Công danh chẳng khác cụm mây bay.

Thi bài:

         Mừng cho chư sĩ tu hành,

Sớm lo luyện tập ắt thành chẳng không.

         Non Tiên cọng hưởng phước hồng,

Thoát đời mờ mịt lánh vòng lao lung.

         Làm trai giúp nước tận trung,

Quên mình báo quốc, lao lung quản gì!

         Ơn nhà hiếu thảo gìn ghi,

Ðền ơn Phụ Mẫu trọn nghì phận con.

         Làm trai nghiêng gánh nước non,

Xông tên lướt đạn mất còn nệ chi.

         Ðạo nhà nghi lễ trọn nghì,

Ôn hòa khiêm tốn tu mi dặt dè.

         Tiên vương bày lễ còn nghe,

Lê thứ không dè sao gọi là khôn?

         Nghĩa ơn ghi tạc lưu tồn,

Ðáp đền giúp lẫn trong cơn ngặt nghèo.

         Hữu-bằng trọng nghĩa vẹn đều,

Chớ lòng quấy quá chịu đeo ách trời.

       Chào các Thiên-mạng. Có Huỳnh-Hoa Thánh-Mẫu đến. Bần-Ðạo lui.

* * *

HUỲNH hà châu bắc nổi hào quang,

HOA thượng kỳ nam phụng gáy vang,

THÁNH-Ðức chuyển đời đương giấc điệp,

MẪU nghi dạy bảo Ðạo Thiên-Hoàng.

       Chào chư Thiên-mạng.

Thi:

Nhộn nhàn khách tục lấn chen nhau,

Giành giựt lợi danh chẳng biết nào,

Cái kiếp phù sanh coi ngắn ngủi,

Người đời sống thác có là bao.

Ở trần vay nợ không phương gở,

Chừng xuống Cửu-U biết thú đầu.

Lời ngọc nhủ khuyên đà ráo tiếng,

Trách cho cái thói chẳng lo âu.

Phú:

Cuộc đời tràn lan vương mang cái nghiệt quả,

Nầy bớ khách gian hồng mau nhả bả lợi quyền quan,

Máy dinh hư tiêu trưởng đã rõ ràng,

Cuộc thương hải tang điền cơ hành tàng thiên nhiên dĩ định

Sao trò đời chưa cạn suy mà thức tỉnh?

Mảng vui say mùi chung-đỉnh tể tướng mà gọi là nhàn!

Biển trầm-luân muôn dân phải chịu tai nàn,

Mở đôi mắt dòm kẻ khóc người than sao không bi thảm?

Chi bằng trước lánh trần vào non tu Tiên ẩn thân lãnh đạm;

Cái khổ đời thấy mà thê thảm cho trăm họ muôn nhà,

Rộn-rực nhau giành giựt cái bả vinh hoa;

Cuộc sanh tử có khác chi ngựa qua nơi cửa sổ.

Lượng từ-bi Ðức CHÍ-TÔN động tâm mới dựng Tam-Kỳ Phổ-Ðộ,

Giọt cam-lồ rưới nhuận giải cơn khổ cho chủng loại an hưởng thái-bình.

Máy huyền vi xoay chuyển mau lẹ thấy mà kinh,

Lóng nghe rõ Ðạo-Huỳnh ra chấn hưng giáo hóa,

Thức tỉnh lo tầm phương mà lánh họa,

Chớ diên trì rồi phải đọa bớ nhơn sanh!

Thi:

Nhơn sanh nghe rõ giọng u-minh,

Tỉnh nhớ khi xưa thọ lịnh bình;

Một kiếp trầm luân muôn kiếp khổ,

Trả vay gây tạo phải chôn mình.

       Tiếp điễn Lư-Sơn Thánh-Mẫu, Bần-Ðạo lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh