Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

đàn giải ách Ðạo hoằng khai,

SƠN cảnh vui say một giấc dài,

THÁNH-Ðức Chuyển-Mê cơn rét lạnh,

MẪU bày một cuộc cứu trần ai.

       Chào chư hiền Thiên-ân.

Bài:

         Ai thông máy nhiệm huyền linh,

Thì mau vẹt phá thuyền tình thoát mê!

         Vô biên thánh lượng ban phê,

Nhìn tường cơ Tạo lánh bề nguy nan.

       Bần-Ðạo mừng, xin kiếu.

* * *

THIÊN-Hoàng phục đáo thủy châu giang,

HẬU thế coi ra lắm nhộn nhàn,

NGUƠN thỉ tang điền vi hóa hải,

QUÂN minh chánh lý hiệp Tam-Hoàng.

       Chào chư vị.

Thi:

Nâng bầu nhựt nguyệt thưởng răn đời,

Kẻ thế không tường gọi tưởng chơi,

Sát phạt tà ma nghe khiếp vía,

Hành người vô đạo dối gian đời;

Nghe danh THIÊN-HẬU ai mau biết,

Giúp kẻ hiền lương tế khổn thời,

Bủa lưới thiên-la thâu độc thủ,

Giăng tràn địa-võng toán lưng vơi,

Bài:

         Mừng thay Ðại-Ðạo ra đời,

Chuyển-Mê Thánh-Ðức hiệp thời phổ thông.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh