Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THÍCH Ðạo đắc uy trí thánh tân,

CA hòa nhứt lý trí công ân,

NHƯ nhiên thế sự vô nhơn thức,

LAI tỉnh chúng sanh chí nguyện lần.

       Mừng chư nhu-sĩ đàn tiền.

Thi:

Lần bước Phật phang đến Ngọc-Vân,

Vì chưng Thánh-Ðức hội Tiên Thần,

Dạy đời nhằm buổi đời lao khổ,

Khuyên thế bởi tâm thế chẳng cần.

Phước họa hai nơi tùy thiện ác,

Công bình một lẽ chẳng cạn phân.

Hữu căn tu kỷ về quê vị,

Có chí khuyên ai rán gắng cần.

Bài:

       Cần một kiếp, muôn đời thong thả,

       Hỡi nhơn sanh lánh bả vinh hoa;

              Nâu sòng nhuộm áo màu dà,

Lần tay niệm chuỗi, Ma-Ha rưới lòng.

              Người lập quả, kẻ bồi công,

Thanh nhàn Tiên cảnh, thong dong Niết-Bàn.

Thi:

Bàn bạc chi chi cũng chẳng rồi,

Chí tâm thành nguyện đó trò ôi!

Ngày giờ đâu có chờ ai đặng!

Năm tháng qua liền thế thảm ôi!

Bác-ái trau gương noi Thánh-Ðức,

Từ-bi tập tánh đặng qui hồi,

Chẳng tu sẽ đến lần tai họa,

Khuyên thế nhớ lời Phật khúc nôi.

       Ban ơn chư sĩ.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh