Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn mồng 4 tháng 6, Ất Hợi (1935)

Sông vị ngày xưa một lưỡi câu,

Phong Thần kíp đến lập chư hầu;

Nay vưng thiên sắc hòa Thánh-Ðức,

Chỉ định cứu dân khỏi thảm sầu.

       Chào chư vị nam nữ.

       Chư hiền thành tâm khẩn đảo chư Tiên, có Ðức Diêu-Trì đến, Lão mắc đi nghinh tiếp.

* * *

DIÊU đài ngồi ngự động tâm can,

TRÌ nguyện Thái-Công thỉnh giáng đàn;

KIM khuyết hạ phê truyền Thánh-Ðức,

MẪU đơn đua nở khắp cung vàng.

       Mừng các con nam nữ. Các con nghe:

Thi bài:

         Nhằm kỳ mạt kiếp chuyển xoay,

Nơi nơi phải vướng nạn dày khổ nguy.

         Thiên-ân Ðại-Ðạo Tam-Kỳ,

Linh đơn bố hóa thức vi cơ huyền.

         Phổ thông Ðạo mạch giáo truyền,

Khuyên đời tỉnh ngộ lánh miền trần gian.

         Ðạo hoằng hóa, chỉnh đời an,

Cam lồ rưới nhuận giải nàn tứ phương.

         Gióng chuông thức giấc hoàng lương,

Phá mê hồ điệp khai đường quang minh.

         Cơ Trời dòm thấy mà kinh,

Ba đào chuyển động nhơn sinh khổ sầu!

         Rồi đây áo rã còn bâu,

Quần thì mất ống, nạn sâu khắp cùng,

         Tai trời xem thấy hãi hùng,

Phạt răn bạo ngược bất tùng Ðạo Thiên,

         Sóng nhồi chiếc bách ngửa nghiêng,

Ðất rung rúng chuyển đảo điên một hồi!

         Hiền lành đặng trở về ngôi,

Bạo tàn đành chịu nổi trôi biển sầu.

       Mẹ ban ơn các con. Có các Thánh-Nữ lâm đàn. Mẹ thăng.

* * *

LINH pháp mầu vi biến hóa toàn,

BỬU châu ánh chiếu khắp trần gian,

NƯƠNG chòm mây bạc vân du thượng,

NƯƠNG gió động thiên ngự yến bàn.

       Chào chư vị nam nữ.

Thi bài:

       Chạnh lòng thấy đảo điên tai khổ,

       Ðộng từ bi cứu độ mê trần;

              Tu hành thoát cuộc phong vân,

Vô vi thanh tịnh dược thần trường sanh.

       Ở cõi tạm nhọc nhành thân thể,

       Về cảnh nhàn bốn bể vui say;

              Ngao du hải-đảo Bồng-Lai,

Cờ Tiên rượu Thánh vịnh bài trùng-hưng.

       Cao ban phước gội nhuần võ trụ,

       Mở Ðạo Huỳnh qui tụ linh căn,

              Khuyên đời hối ngộ ăn năn,

Lóng nghe lời dạy tầm phăng mối mành.

       Mừng thay thấy chúng sanh thức tỉnh,

       Lo tu tâm phát bỉnh nguơn thần;

              Buồn vì ách nước nạn dân,

Toàn linh còn đứng bể trần sóng xao;

              Thuyền nan gặp trận ba đào,

Gió nà sóng đánh khó qua bảo bùng!

       Lê-Sơn Thánh-Mẫu đến. Ta chào chư hiền. Ta lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh