Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐÔNG thành hội yến nhớ ngày xưa,

BA bốn ngàn năm chớ phải vừa?

ÐẾ Ðạo Tiên-thiên hòa nhứt lý,

QUÂN vương hiệp mặt buổi loàn đưa.

       Chào chư Thiên-mạng.

Bài:

         Ðưa người đến Hội Long-Hoa,

Trường thi công quả xem ra thể nào?

         Cho hay máy nhiệm Thiên-Tào,

Chìu theo vạn loại sửa màu ác nhơn.

Thi:

Nhơn quả thành tâm rán lọc lừa,

Nghĩa, tình, trung, hiếu, có rồi chưa?

Ðơn thành cậy chút tâm thanh tịnh,

Hóa tạo xây nên bảng thượng thừa.

Bài:

       Thừa Thánh-mạng khuyên đời sửa thế,

       Phép chiếu Trời đến trễ chẳng vui,

              Người ôi! Cuộc thế ngậm ngùi,

Thương thay biến đổi nhơn vùi thân sanh!

Thi:

Sanh tử là đường đó với đây,

Chí công tu niệm đặng về Thầy;

Thầy xưa có dạy khuyên đời nhớ,

Nhớ lịnh lo tròn đến Phật Tây.

       Tây-Ba đến. Chào chư hiền.

* * *

TÂY hà một cõi cũng an thân,

BA hiệp năm xưa buổi hội Thần;

ÐẾ yết một bầu trong võ trụ,

QUÂN minh hoàng chiếu cả nhơn dân.

       Chào chư Thiên-ân.

Bài:

       Dân cõi Phật dễ gì đặng hưởng,

       Chịu nhọc tu vui sướng chi nào;

              Muốn thành chánh-quả thanh cao,

Thì tâm thanh-tịnh trước sau cho bền.

       Bắc-Ba đến. Chào chư hiền.

* * *

Bền tâm BẮC-đẩu chiếu hào-quang,

Ðạo đức BA kỳ hội Niết-Bàn,

Giữ dạ ÐẾ minh công quả vẹn,

Ðinh ninh QUÂN hiệp bước du san.

       Chào chư Thiên-ân.

Bài:

         Sang qua cõi tục hởi đời,...

Cuộc trần nay đổi mai dời ra chi?

         Kìa nghe Phụng gáy non Kỳ,

Ðã gần đến cuộc khuynh-nguy đó người!

Thi:

Người đời những mến cái vinh sang,

Mãn kiếp lòng lo tước lộc quan;

Chẳng nghĩ lưới mê lừa kẻ tục,

Không suy cảnh Phật chốn thanh nhàn.

Bài:

       Nhàn ra dạo cung tàn cụm bá,

       Nước Ma-Ha rửa dạ từ-bi,

              Kìa coi ác liệng đưa thì,

Mảng vui Bồng-Ðảo sá gì lợi danh.

       Nam-Ba đến. Chào chư hiền.

* * *

NAM hải vui say cảnh thú nhàn,

BA kỳ đạo-giáo hội lần sang,

ÐẾ linh thiên ngoại thường vui mộ,

QUÂN tải huyền vi một gánh nhàn.

       Chào chư Thiên-mạng.

Bài:

              Nhàn thân nhờ kiếp tu trì,

Muôn năm gội đức từ bi chơn thành.

              Ngẫm đời thương cả nhơn sanh,

Nghêu ngao lợi lộc tranh giành chẳng quên.

       Quên phức Ðạo, quên tên Tiên cảnh,

       Cảnh trò đời có rảnh chi đâu?

              Rồi ra thân phận dãi dầu,

Chi bằng nắm chặt Ðạo mầu, thoát thân.

       Trung-Ba Ðế-Quân đến.

* * *

TRUNG dung là Ðạo chánh chơn hiền,

BA đức năm thường Thánh-giáo khuyên,

ÐẾ khuyết kim thân tu chí đạo,

QUÂN minh khoa hội đắc thành Tiên.

       Chào chư hiền.

Bài:

         Tiên phàm một lý đâu sai,

Chí trung, chí hiếu, anh tài mới nên.

         Ngữa nghiêng cõi tạm chẳng bền,

Lập thân hành Ðạo ghi tên nhơn hiền.

* * *

Nhơn hiền đức hạnh với tu tâm,

Nghĩa lý sâu xa rán chí tầm,

Le㍊ hiệp mỗi người khiêm nết hạnh,

Trí hòa vạn loại nhớ ân thâm,

Tín thành chớ nệ thân lìa bạn,

Liêm Sĩ chi phai cuộc sắc cầm,

Tiết Hạnh diệu danh gìn giá trị,

Thanh thanh thiên võng Thánh Thần khâm.

       Trần-Ðạo-Tổ đến.

* * *

TRẦN thế hi-di một giấc nồng,

ÐOÀN truyền đạo-đức phép tư công;

Giáng phân lý Ðạo Tam Kỳ Hội,

Ðàn "Thiện" thành tâm đắc lịnh phong.

       Mừng chư nhu-sĩ.

Phong trần ngán bấy cuộc tang thương,

Chạnh nhớ chúng sanh nỗi đoạn trường,

Hôm sớm đỉnh chung giành chẳng mỏi,

Mai chiều hoạn họa với tai ương.

Tiên-Bang cảnh lạc ai người biết?

Hồng điệp đời mê lẽ thế tường,

Tỉnh giấc lần lên ngôi quả vị,

Chẳng lo, khó khỏi lũy trần vương...

       Thích-Ca đến.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh