Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

QUỈ bích thâm sơn luyện pháp mầu,

CỐC thần biến hóa bá thiên châu,

THOÀN đưa kẻ tục hiền lương đức,

giáo tu hành khỏi bể dâu.

Thi bài:

         Chào chư đệ tử cả đàn,

Mừng thay Ðại-Ðạo bủa tràn năm nơi.

         Muôn dân đồ thán cơ trời,

Bởi lòng tàn bạo lại đời hung hăng.

         Cung Thiềm giá võ chơi trăng,

Vân du thiên ngoại chi bằng đạo tâm?

         Vui vầy chén rượu bài ngâm,

Di sơn đảo hải tối tăm bầu trời.

         Khiến Thần bủa điển khắp nơi,

Ngửa nghiêng hứng cảnh ngâm bài trùng hưng.

         Chữ TU quí báu vô cùng,

Người hiền chi cũng thung dung trọn đời.

       Liễu-Nhứt Chơn-Nhơn đến. Ta thăng.

* * *

LIỄU-NHỨT CHƠN-NHƠN rất toại nhàn,

Ngày vui Tiên Thánh hội chung bàn,

Nhiều khi ở thế gây tai ách,

Nay đặng thành Tiên quyết dẫn đàng.

       Chào chư hiền.

Hựu:

Một bầu Tạo-Hóa nặng vai mang,

Quảy túi càn khôn bước xuống đàn,

Dở thấy Thiên-cơ đời đại khổ,

Dậm chơn trách bấy thói hung tàn!

Hựu

Vì đời nên phải lóc lăn theo,

Giận bấy chúng sanh bước xuống đàn,

Phật Thánh Tiên truyền khai Ðạo mạch,

Muốn cho chủng loại ngộ lời gieo.

Hựu

Thói quấy cứ sanh mới khiến vầy,

Cơ Trời rán kiếm bước lần đây,

Chuyển-Mê Thuấn-nhựt Nghiêu-thiên đợi,

Lánh khổ đừng gây phải đọa đày.

       Ban ơn chư hiền. Ta kiếu.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh