Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LINH đơn thuốc báu,

BỬU đài tâm hảo,

ÐẠI đức Thánh truyền,

PHÁP tông Phật giáo,

lịnh Thiên ân,

Giáng phân lý Ðạo,

Ngọc chiếu cõi trần,

Vân du cảnh Tạo.

       Chào chư Thiên-ân.

       Ta lấy làm vui cho nhơn sanh gặp kỳ truyền Ðại-Ðạo. Ta giáng giải bày đôi hàng đạo lý hầu tỉnh thức trần gian trong cơn hồ điệp.

Thi:

Tạo-Hóa hàm sanh mở Ðạo thi,

Thánh Thần thừa lịnh hiệp đài qui,

Thiên thu đắc quả chung tâm hưởng,

Chí đạo công bình hiệu thánh tri.

Thi bài:

       Tri vận tải cõi nhàn chung hưởng,

       Hiểu máy trời đừng vướng mới hay!

              Kìa xem nước nọ non nầy,

Phàm nhơn đâu có đặt tay sửa thành!

       Thanh-Hư đến. Chào chư hiền.

* * *

THANH nhàn cõi Tạo, quá vui thay,

đạo luyện tâm lụn thành ngày,

ÐẠO vị vì nhàn nên dạ mến,

ÐỨC cao bởi khỏe mới lòng say.

CHƠN thành một bổn thiên thơ chiếu,

NHƠN quả hai điều rán chí mài,

Giáng lịnh Dậu thời mừng tiệc ngọc,

Ðàn trung chư sĩ đáng công dày.

       Mừng chư thiên ân.

Thi bài

       Dày công sửa huờn đời thượng-cổ,

       Chí trượng-phu hiểu chỗ huyền vi,

              Gắng công lập đức từ-bi,

Bồng-Lai bước đến, Diêu-Trì lần lên.

Thi:

Lên chốn Ngọc-Hư quá mấy từng,

Vui nhờ thanh-khí luyện đưa chưn,

Non Tần đến buổi nhàn ra hứng,

Biển khổ, thương dân thảm quá chừng!

Bài:

         Chừng bao giải thoát ngoài hiên,

Thương ôi! Thế sự đảo huyền buổi nguy.

         Thành tâm lánh thế tu trì,

Ngày Trời tháng Phật xiết chi nỗi nhàn.

Thi:

Nhàn luyện đạo mầu phép Phật ban,

Chung qui đắc lộ hội chung bàn,

Bồ-đề niệm tưởng ngàn thu hưởng,

Bác-ái thành tâm rõ cuộc tàn.

Bài:

              Tàn che cõi tạm là Trời,

Mây, mưa, nhựt, nguyệt nơi nơi tươi nhuần.

       Chuyển cuộc thế đến chừng sửa thế,

       Xây trò đời lập kế qui đời,

              Ðạo mầu chí nguyện, người ôi!

Thành toàn một buổi phủi rồi trần duyên.

       Chư Tiên Ðại-Hải đến. Ta chào chư sĩ.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh