Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

DI truyền mật pháp Phật tâm linh,

ÐÀ Ðạo Kỳ-Tam ý vị bình,

PHẬT độ chúng sanh qui cảnh Thánh,

TỔ dìu vạn loại chí công minh.

       Mừng các trò.

Thi bài:

       Mừng vạn loại thoát nàn kiếp chót,

       Hội quần Tiên nhỏ giọt Ma-Ha.

              Tam-tông chơn giáo một nhà,

Kỳ truyền bí khuyết minh hòa đạo chơn.

Thi:

Chơn đạo vui vì gặp hội khai,

Hoàng-Thiên đâu phụ chí anh tài,

Dẹp đường Thiên-Ðạo hòa sanh chúng,

Chuyển kiếp trầm-luân phép Phật lai.

Ðộ khổ vạn linh chừ lánh khổ,

Cứu lao thế-giới chiến qua tai,

Chuyển-Mê xuất thế người tường hiểu,

Tận lý diệu công đức Phật đài.

Thi bài:

         Phật đài phép nhiệm trò ôi!

Gắng công lập quả trả rồi trần ai.

         Gội ân Từ-Phụ Cao-Ðài,

Vì thương sanh chúng gót hài trổi vang.

         Ðộ đời giấc bướm mê mang,

Tỉnh say mới đặng vén màn thiêng liêng.

         Trò ôi, đạo-đức di truyền,

Thánh tông chánh pháp linh thiêng chói ngời.

         Nhành dương rải khắp năm nơi,

Thiên-ân Thánh-Ðức cho đời phá mê.

Thi:

Mê chi cái kiếp tạm phù sinh?

Sống đó, thác đây, dạ nở đành!

Cảnh Phật muôn năm nào thấy đổi?

Gắng công lập phước đức chơn thành.

       Chư sĩ nghiêm chỉnh, có đức Hồng-Quân Lão-Tổ giá ngự.  Ta chào chư sĩ.

* * *

HỒNG điệp đời con có mấy ngày,

QUÂN thần tranh lộc mảng vui say;

LÃO vi nhứt điểm thanh thiên hóa,

TỔ khảo giáng trần tỏ sự lai.

       Mừng các con,

       Thành tâm. Vì mạng lịnh Thầy đến bởi Thiên-cơ dĩ định. Nay Ngọc-Vân-Các hội quần Tiên lập Chuyển-Mê cứu thế, Thầy lấy làm vui mà đặng thấy chiếu truyền. Chẳng nệ, Già nương gậy đến đàn Tiên cậy ngọn bút tả một thiên đặng khuyên đời phá mê thoát tục. Các con hết lòng vì phận sự, Thầy ban ơn lành cho cả thảy.

Thi:

THÁNH chỉ kịp giờ Ngọ giá lâm,

ÐỨC tin sanh chúng đắc thành tâm,

CHUYỂN lần kiếp chót qua kỳ thượng,

, giác từ đây khá kiếm tầm.

       Các con nghe: Bóng thiều-quang chớp nháng cuộc ngày tháng thoi đưa; Kiếp sanh tồn chẳng mấy hưởng vinh sang, mê vật chất chịu tai nàn vì nạn khổ. Ðức CHÍ-TÔN chẳng nở nhìn bước tương lai của thế lộ, mới hoằng hóa Ðạo mầu. Từ cổ chí kim dầu đến thế kỷ nào cũng chẳng tạo cải thiên nhiên pháp luật. Mà cuối thế kỷ 20 này hưởng đặc ơn quá lớn: "Ðại-Ân-Xá Kỳ-Tam". Bước hành trình của Ðạo giáo Cao-Ðài, phải chiếu y thánh truyền mạng pháp. Ðã bấy lâu phổ hóa về cơ Ðạo hoằng khai, thì nhơn sanh phải tùy sức tài mà phổ độ. Nên chi chia rẽ đệ huynh, phân tình đồng đạo, bởi cơ tấn hóa phổ thông nên phải chịu chia lòng lập đức. Ðạo pháp bủa truyền, nhơn sanh qui phục đã phút chốc mười năm. Từ bậc phú quí công hầu đến hạng bần dân lữ thứ, ai ai cũng gội nhuần giọt nước nhành dương của ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ nguơn hạ. Cơ phổ hóa bủa tràn, người người đều thức tỉnh. Nhưng chưa đến thời kỳ giáo hóa. Phải bủa cả sự giác thế qui đời. Ngày nay Ðạo rãi nơi nơi: Từ chốn phồn-ba đô-hội cho đến chỗ thủy-tận sơn-cùng. Lẽ tất nhiên đã thành mới phải? Từ lâu nay Ðạo cả hoát khai, cửa từ-bi mở rộng lối ra vào. Nay lập thành THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ đặng dắt người trở về quả vị, gọi là phản bổn huờn-nguyên vậy. Xác phàm tuy trược mà tâm trần lại bạc-nhược lãng-xao, trong một phút đồng hồ nó tạo biết bao là oan nghiệt! Bởi thế nên "Phá Mê" là khám phá cái tâm oan-gia trái chủ đó cho trở nên tâm Thánh-Ðức tịnh bình, hầu đạt tánh chí-linh mà hồi về cựu vị. Nhơn sanh tu thì nhiều mà chí tâm hành đạo chẳng có bao nhiêu. Tu là tu danh tu lợi, tu thế quyền ép bức, tu tạo nghiệp cho nhau; Chớ chưa mấy kẻ đức tin dồi dào, chưa mấy người tu tâm nhơn-ái. Bởi vậy Chuyển Mê đời không phải chuyển người tu danh, quyền, lợi; mà chuyển cái lòng người chí-thiện chí-linh; không phải chuyển cả thế-thái nhơn-tình, mà chuyển cái tâm của bực hướng-đạo đặng hòa bình hội hiệp. Bởi cơ phổ thông phải chia rẽ tấn hóa mà độ nhơn. Mà trong sự chia rẽ kia cũng có giả có chơn. Nên CHÍ-TÔN mới tùy phép tuần huờn lập Ðại-Ðạo Liên-Ðoàn hầu kết chặt người chí đạo chí nhơn vào dây liên-hòa ái-chủng, hiệp thánh-tông, công bình, từ-bi, bác-ái mà chuyển Ðại-Ðạo qui nguyên hiệp pháp-chánh-truyền về một bổn thủy nguyên là Cao-Ðài Ðại-Ðạo vậy. Các con ôi! Ðã đến thời kỳ giáo hóa lập THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ, các con khá lập chí vẹn vẻ lời thề đặng bước lên cực phẩm vị thiêng liêng, vén màn bí mật, tập tánh công-bình hầu về chánh vị. Các đẳng chúng sanh khá hiểu rằng: Cao mình, sao khỏi điều ăn năn tự hối. Ấy là cốt chỉ THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ hoằng khai ra vậy.

       Thầy ban ơn các con. Có Bát-Tiên giáng đàn. Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh