Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðạo rộng truyền khắp thế gian,

THIẾT bày Hoa-Hội phục Thiên-Hoàng,

QUẢ dày, phẩm báu, muôn thu hưởng,

Giáng lập Chuyển-Mê giải mộng tràng.

       Chào chư hiền, mừng Lão ly rượu!

       Lão thấy cuộc dinh hoàn nhằm buổi truân chuyên, người thế mảng vui say đường vật dục, cái tánh chí thiện chí mỹ lu lờ chẳng biết, quên mất đường tu niệm. Nền Nho-học nhà Nam biến cải. Nẻo chánh-đạo lại ngưng. Nay nhằm buổi văn minh, nền khoa-học phát hưng miền Ðông Á. Nhơn loại vì công nghệ tranh giành nhau quên phứt nền tôn-giáo nhà Nho. Khoa-học phát hưng thì đời rã rụi. Văn minh vật chất càng tấn bộ thì phong tục phải suy tàn.

Thi:

Rộn rực tranh đua bả lợi quàng.

Thầm mưu chác oán, ỷ quyền quan;

Lao tâm nhọc trí trong vòng khổ,

Chí dạ sớm tu đến cảnh nhàn.         Lui...

* * *

HÀN lâm chiếm bảng đắc kỳ công,

TƯƠNG độ nhơn gian đến Ðảo Bồng,

TỬ biết đường tu thành chánh quả,

Giáng phê Thánh-Ðức đạo lưu thông.

       Chào chư vị Bửu-đàn. Mừng ta chén rượu!

Thi bài:

       Người ở thế mấy ai hưởng trọn,

       Sao không lo vun bón cội nguồn?

              Vinh hoa phú quí là khuôn,

Ép mình vào cảnh điên cuồng lao tâm.        Lui...

* * *

TÀO quyết bạo hung chẳng tại Trời

QUỐC kêu bi thảm các trò ôi!

CỰU thành Ðại-Ðạo muôn thu hứng,

Giáng chỉnh đời nguy chí phản hồi...

       Chào chư vị, mừng Lão chung rượu! Cười...

Thi bài:

         Chi bằng an hưởng cảnh nhàn,

Cờ Tiên rượu Thánh hội Bàn vinh tân.

         Khổ thay cho khách phong trần,

Dầm sương trãi tuyết tấm thân đọa đày.

         Chi bằng lánh bả cân đai,

Tầm Tiên học Ðạo đêm ngày quá vui...

       Lão chào, Lão lui.

* * *

HỚN trào Gia-Các đấng hiền nhơn

CHUNG rượu bài thi trổi khúc đờn;

LY khổ tầm Tiên tu chứng quả,

Mừng thay Thánh-Ðức giải sầu cơn.

       Chào chư hiền, mừng Lão chung rượu! Cười!...

Thi bài:

       Vui quá chén ngâm thơ vịnh phú,

       Hóa phép mầu niệm chú biến hình,

              Chí nhàn thong thả đào linh,

Khổ tâm một thuở muôn nghìn thu vui.

              Xem đời nạn khổ ngậm ngùi,

Vì không rõ Ðạo mến mùi vinh huê.

       Lão lui.

* * *

TRƯƠNG tài nam tử dựng Nam non,

QUẢ trước còn gây khổ ách còn;

LÃO luyện đơn nguơn vui bốn bể,

Mừng cho Ðại-Ðạo mở đời son.

       Chào chư hiền. Mừng Lão chung rượu!

Thi:

Lánh đời ẩn tích hưởng nhàn thân,

Cạy nợ trả vay níu kéo trần,

Tìm Ðạo tu hành thông máy nhiệm,

Non kỳ hóa phép toại muôn phần...     Lui.

* * *

thời biến cải cuộc tang thương,

TIÊN Phật giáng lâm giải mộng trường;

phát tinh thông vui cảnh Thánh,

Giáng mừng Nam địa gặp khoa trường.

       Chào chư hiền nam nữ.

Thi:

Một bầu linh dược phá mê trần,

Nhành liễu che đời buổi khổ tân,

Sớm ngộ Ðạo cao vui nhựt nguyệt,

Ngao-du bốn biển hưởng nhàn thân.

Thi bài:

         Nhàn thân cửa Ðạo tu trì,

Muôn năm thong thả có gì cho qua.

         Tai trời ách nước gần ra,

Hữu phần đại đức mới qua tai nàn.

       Lam-Thể-Hòa đến. Xin kiếu.

* * *

LAM điền hóa chúng phá mê tân,

THỂ pháp vân du bốn cõi trần,

HÒA khí bủa gieo truyền đạo-đức,

Mừng cho nhơn loại hữu căn phần.

       Chào chư hiền đệ. Mừng Bần-Ðạo chung trà!

Thi bài:

         Mừng thay Ðại-Ðạo Tam-Kỳ,

Cao-Ðài chấn chỉnh đời nguy thế tàn.

         Chi bằng lánh tục hưởng nhàn,

Ngao du thiên ngoại hội bàn quần Tiên.

         Ðời coi xiêu đổ chinh nghiêng,

Nhơn sanh lâm cuộc não phiền chẳng không!

         Biết thân thì khá lo cần,

Cải tà qui chánh dựa gần Ðạo nương...         Kiếu.

* * *

LỮ thành Ðại-Ðạo sớm an vui,

ÐỒNG luyện đơn nguơn một trận vùi,

TÂN tạo Cao-Ðài che ách nước,

Mừng nên thế-giới cũng thâm mùi.

       Chào chư hiền.

Thi bài:

              Cao-Ðài giáo hóa Nam-bang,

Tam-Kỳ tạo lập hội bàn quần Tiên.

       Vui chi xiết Ðạo huyền tế thế,

       Mừng khôn cùng Ngọc-Ðế giống gieo,

              Mâu ni che đỡ cơn nghèo,

Hoàng châu phải vướng khổ eo rất dày.

              Biết tu làm phải cầu may,

Hữu duyên mới thấy cái ngày Long-Hoa.

              Khuyên nhau lớn nhỏ chung hòa!

       Lão mừng. Lão xin kiếu.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh