Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

HUỲNH hà sóng bủa, nước trong veo,

LONG ẩn kỳ nam bởi đợi đèo,         (Cười...)

CHƠN mạng bích châu lai ký thủ,

NHƠN hiền khả thức cứu đời eo.

       Chào chư hiền, chư hiền tịnh tâm nghe dạy:

Thi bài:

       Hội quần Tiên định phân nghi phán,

       Ðức Thượng-Hoàng tường hản thiên-cơ,

              Số Trời định trước tới giờ,

Nhơn sanh đành đọa, không ngờ tính sau.

       Chi bằng trước truyền rao làm lịnh,

       Mở CAO-ÐÀI chấn chỉnh đời suy,

              ÐẠI-ÐẠO PHỔ-ÐỘ TAM-KỲ,

Vớt người hữu đức giải nguy thế tàn.

       Biết cơ Trời mau mau trở gót,

       Ðời không chi sâu mọt quá nhiều,

              Biết thân khuyên khá qui điều,

Tầm Thầy học Ðạo, dắt dìu kẻ mê.

       Tản-Tiên đến, Thăng.

* * *

TÂY kỳ thuở trước lập đời an,

PHƯƠNG thuốc Chuyển-Mê giải ách nàn,

SÓC phạt bạo hung, chiêu đại đức,

Giáng mừng Nam-địa phước Thiên ban.

       Chào chư vị.

       Ðại tịnh, nghe Bần Ðạo dạy: Ðời mạt kiếp, nhơn sanh đem lòng độc ác, giết lẫn nhau, sát hại nhau, chẳng biết chi là xã hội nhơn quần, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, cang thường điên đảo, luân lý suy đồi, trai chẳng biết tam-cang ngũ-thường, gái không tường tam-tùng tứ-đức, đạo làm người đành dẹp một bên, quên hết giác tánh lương-tri lương năng; chẳng biết tình máu mũ đồng bào, chỉ biết cho mình ăn no mặc đẹp, tiền của chất đầy kho, nào có xót thương đến hạng dân đê-hèn bần-tiện, đói rách lang thang, nằm đường ở chợ, trãi tuyết dầm sương, màn trời chiếu đất, thân lao nhọc trăm bề đau đớn, bươn chãi lặn hụp mồ hôi ra như nước, ngày kiếm đã chẳng đủ dùng, phần vợ yếu con thơ, cảnh gia đình quá nên bần sở, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau sa giậu lá. Than ôi! Nào ai để chút tình đoái tưởng, giúp lẫn cho nhau, lại còn có tấm tư-tâm tư-kỷ, độc quyền bản ngã, tự đại tự tôn, phân màu da sắc tóc, hại nhau vì miếng ăn chỗ ở, vì nẻo lợi đường danh, làm cho nhơn sinh đồ thán! Ðời như thế đáng tội dường bao? Ðời tàn khiến ra nhiều mối thương tâm. Quỉ ma ở tràn lan trong thế giới, bảo sao tai nạn không vấp dính theo mình, ác lai ác báo, ấy là luật công-bình thiên nhiên dĩ định; Nhưng CHÍ-TÔN vì lòng từ-bi chẳng nở ngó các điều bi thảm, mới mở Ðại-Ðạo Tam-Kỳ để vớt kẻ thiện căn cứu người đức hạnh.

Thi bài:

              Thương đời nhằm hội Tam Nguơn,

Rủi người thiếu đức vướng cơn bão bùng.

       Lời châu ngọc khuyên cùng nhơn loại,

       Biết cơ Trời sớm phải lo tu,

              Khổ trần ác khí bủa mù,

Thủy tai, hỏa hoạn, lao tù vương mang.

       Năm Bính-Dần Ðạo-tràng phổ hóa,

       Ðức Từ-Bi ân xá tội xưa,

              Biết mau tỉnh mộng hiệp vừa,

Thọ truyền chánh pháp phụng thừa giáo dân.

       Nạn đại khổ hồng trần ai thấu?

       Cuộc sanh ly cá chậu chim chuồng,

              Nghĩ thôi chi kể nỗi buồn,

Năm Châu đành phải vướng luồng biến thay...

       Nạn thế-giới chất dài non núi,

       Máy hành tàng nhằm buổi trị răn,

              Vô-tư công luật lẽ hằng,

CAO-ÐÀI đề rõ tìm phăng ẩn mình.

       Biết rằng Thầy công bình thưởng phạt,

       Sớm lo tu mà đoạt máy huyền;

              Tam-Kỳ THÁNH-ÐỨC tuyên truyền,

CHUYỂN-MÊ ra mặt người hiền khá suy.

       Lời khuyên bảo thời kỳ hai chục,

       Nào lương sanh lo đúc tinh thần,

              Theo Thầy thẳng đến cung Thần,

Nương chòm mây bạc nhớm lần bước sen.

Thi:

Sen vàng nâng gót đỡ binh đao,

Sóng dợn, châu linh, thấy đặng nào?

Dở máy thiên-cơ coi lạnh ngắt,

Tri tường cuộc thế chịu ba đào.

       Nam-Cực Tiên-Ông đến, Bần-đạo chào chư hiền, Bần đạo thăng.

* * *

NAM Việt rạng ngời ánh chí linh,

CỰC đồ Hóa-Tạo phép công bình,

TIÊN bang chiếu nguyện phàm gian thức,

ÔNG lý sắc hành ánh diệu minh.

       Chào chư hiền.

Thi bài:

       Ngọc-Vân-Ðàn lịnh khai Thánh-Ðức,

       NAM-CỰC-TIÊN hiệp sức roi truyền,

              Kịp kỳ Ðại-Ðạo qui nguyên,

Lịnh trên phán xét công huyền chẳng sai.

       Hữu phước cho những ngày giáo hóa,

       Ắt nhơn sanh khỏi đọa, tầm duyên,

              Trần gian là cảnh não phiền,

Người đời mau tỉnh xuống thuyền qua giang.

       A-Di-Ðà đến, ta chào chư hiền.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh