Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

CHUẨN pháp linh thiêng mở hội Bàn,

ÐỀ rành khai tạo cuộc giang san,

BỒ lâm khuyên chúng ly u khổ,

TÁT Ðạo vô-vi tạo Niết-Bàn.

       Chào chư đệ tử. Bần-đạo giáng giờ nay để tỏ phân đôi lời cho chúng sanh thấu đáo: Nhằm buổi Hạ-nguơn, tang thương nguy khổn; Ðại-Ðạo hoằng khai để vớt sanh linh đọa lạc vào đường lục đạo luân hồi, cứu kẻ hiền lương vướng cuộc phong vân thủy hỏa sớm biết hồi đầu hướng thiện tu hành mới mong thoát khỏi cuộc biến thiên mạt kiếp.

Thi:

Liên hoa đua nở, Ðạo hoằng khai,

THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ sắp trổ tài,

Tiên Phật Thánh Thần truyền giống quí,

Long Hoa kề cận chẳng bao ngày.

       Văn-Thù Quản-Pháp đến. Bần-đạo lui.

* * *

VĂN quang bạch chiếu cảnh Trời Nam,

THÙ pháp bao la độ tận phàm,

BỒ bặc tâm chuyên vi chánh giáo,

TÁT thành Thánh-Ðức chuyển kỳ tam.

       Bần-đạo chào chư vị cả đàn.

       Ðời lao khổ, Ðạo hoằng khai, nhằm buổi Tam-nguơn thiên cơ định diệt, lòng từ bi của Chí-Tôn thấy khổ của nhơn sanh mới qui Tam-Giáo, hội quần Tiên lập nền Chánh Ðạo, phổ hóa sanh linh, chọn kẻ hữu phần, lọc người vô phước. Thảm thay Ðại-Ðạo hoát khai mà không thể cứu vớt hết quần linh khỏi cuộc xáo lộn biến thiên hầu gần, cũng tại sanh linh vì lòng mê muội, không tìm phương giải thoát. Nước nhỏ nhoi là Nam-Việt, hữu phước gặp mối Chánh-Truyền, nhờ đạo-đức lánh khỏi cơn bão bùng, ba đào chuyển động.

Thi:

Trời Nam hồng phước đức cao ban,

Ðất Việt Ðạo khai mở hội Bàn,

THÁNH-ÐỨC tuyên truyền rao pháp luật,

CHUYỂN-MÊ tỉnh thế kịp noi đàng.

       Nguơn-Thỉ giáng đàn. Bần-đạo chào, lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh