Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NGUƠN thừa chiếu mạng giáng phê vân,

THỈ tánh ôn lương đắc đạo thần

THIÊN lý lưu hành ban diệu dược,

TÔN hoàng xuất thế chuyển mê tân.

       Chào chư đệ tử. Tịnh tâm nghe dạy:

Thi:

Mở mắt nhìn đường bớ chúng sanh!

Sớm lo tu niệm hưởng viên thành;

Mẩn mê đành chịu trong cơn khổ,

Cuộc thế gớm ghê giết lẫn đành.

       Có chư Tiên lâm đàn. Ban ơn chư đệ tử. Thăng.

* * *

dậy biển Ðông sóng gió reo,

LƯU châu tá trận lắm than nghèo,

TÔN thành chánh lý nên phong cổ,

Giáng điển châu phê đức sáng vèo.

       Chào chư hiền. Chư hiền đại tịnh nghe dạy:

Thi:

         Chi bền tu luyện trường sanh,

Linh đơn bố hóa người lành thoát nguy.

         Hạ nguơn tá Ðạo Tam-Kỳ,

Cao-Ðài độ rỗi, Ngũ chi khai đời.

Thi:

Ðời tàn sinh biến cuộc tang thương,

Nghĩ đến thêm đau kiếp đoạn trường,

Ðạo quí bủa tràn chiêu hữu phước,

Tam nguơn mở cuộc chiến tranh thương.

Thi:

         Thương thay trần thế vướng eo,

Làm sao thoát khỏi nạn nghèo chúng sanh?

         Chi bằng sớm biết tu hành,

Vào non ẩn tích, đức lành mới hay.

Thi:

Hay cho cái khổ sắp kề bên,

Ðạo đức muôn thu đặng vững bền,

Bền chí tầm ra nguồn cội rể,

Long-Hoa đến đó đặng nêu tên.

Thi bài:

         Tên nêu muôn thuở vẫn còn,

Người đời bao nỡ điểm son chôn vùi,

         Thấy ra, đây bắt ngậm ngùi,

Nước tràn chẳng bước phải vùi sóng đưa!

Thi:

Ðưa người trần thế biết ăn-năn,

Năng luyện linh-châu giải ngút lằn,

Lằn khói mù che cơn biến đổi,

Ðổi phàm ra Thánh có chi bằng!

Thi bài:

         Bằng lòng học Ðạo vô-vi,

Hồng ân Thầy rưới giải nguy cho trò,

         Linh-châu càng ẩn rán mò,

Mò sao báu vật về trò mới hay!

Thi:

Hay chi cái thói ghét ghen nhau,

Ðồng loại điểm tô giá quí màu,

Màu tiết Trời xoay coi quá sợ,

Sợ cho kẻ thế dữ làm sao!

       Giờ nay Bần-đạo giải đôi điều, chư hiền khá kiếm hiểu.

       Thông-Thiên Giáo-Chủ đến, Bần-đạo lui.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh