Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

4.- HỘI QUẦN-TIÊN PHÊ CHUẨN

__________

KHƯƠNG thạnh đời yên Ðạo hóa hoằng,

THÁI bình nhơn vật đức thanh tăng,

CÔNG minh THÁNH-ÐỨC truyền chơn giáo,

Giáng thế Phật Tiên rất nhọc nhằn.

      Chào chư Thiên-Ân. Nay là ngày Hội Quần-Tiên, vậy chư vị phải nghiêm lễ đặng ta đi thỉnh các vị Ðại-Tiên, chẳng nên vô lễ. Chư vị tịnh đàn.

      Ta đi thỉnh CHUẨN-ÐỀ ÐẠO-NHƠN đến.

      (Tiếp điển)

THI:

CHUẨN pháp linh căn đáo bổn nguyên,

ÐỀ tâm chiếu diệu lộ chơn truyền,

BỒ đoàn mạt ám kỳ minh giáo,

TÁT sĩ lương tri đắc lịnh Thiên.

      Bần-Ðạo mừng chư hiền-sĩ.

THI:

Bồ đoàn tịnh tọa trí thanh nhàn,

Linh dược một bầu độ rổi an,

Giáng thế mừng pho Kinh THÁNH-ÐỨC,

Vui thay chuyển vận cõi dinh hoàn.

BÀI:

            Dinh hoàn lắm lúc đổi xây,

Vui trong chút lát sum vầy tưởng hay.

      Nhìn cơ Ðạo ái hoài ta thán,

      Chỉnh đời mê xem chán cho đời,

            Tỏ mù mây phủ trên khơi,

Gió mà thổi mạnh thì rơi xuống liền.

      Chỉ có Ðạo thâm uyên tối trọng,

      Ngán cho lòng cứ vọng thấp cao,

            Màng chi chủng loại đồng bào,

Kể chi những giọt máu đào rơi châu.

THI:

Rơi châu chuyển máy độ con Hồng,

Lụy thảm cho đời quyết thẳng xông,

Ðề bút một chương mừng THÁNH-ÐỨC,

Ðạo truyền thoát khỏi chốn hồng trần.

      (Tiếp điển)

THI:

TIẾP độ chúng sanh đến cảnh nhàn,

DẪN người đạo đức lánh Tiên bang,

ÐẠO mầu tưới nhuận nơi trần thế,

NHƠN nghĩa chi nao cuộc đá vàng.

      Chào chư hiền sĩ.

PHÚ:

Cuộc đá vàng với cảnh đời tàn vương vấn,

Thảm bấy ôi! Nghĩ người đời khác nào Lử-Thấn phải linh đinh,

Nay mà hữu duyên gặp đặng mối Ðạo Huỳnh,

Người thiện niệm mới tự biết mình là hữu phước.

THI:

Sống thác xem trong cuộc đổi dời,

Máy linh cơ Tạo thạnh an đời,

Biết tu khuyên thế gìn ngôn Thánh,

Hiểu Ðạo cần lo học phép Trời.

PHÚ:

Trời chuyển Ðạo cuối hạ-nguơn hết lời hoài bảo,

Truyền Chơn Kinh dạy Thánh-giáo để cứu nàn,

Cuộc biến thiên thế giái thấy chứa chan,

Cơ xáo lộn hồng trần thêm bi lụy,

Bớ khách tục gìn lòng chí khí,

Giữ Thiên-Cơ chung thỉ đặng vẹn tròn.

THI:

Tròn Ðạo thì thân mới đặng tròn,

Chí thành xem rõ nước cùng non,

Non phơi màu tuyết phân thanh bạch,

Nước ửng hơi vàng trải dấu son,

Tiếng hạc chiều thu lòng bận bịu,

Hơi cầm bên suối dạ càng mòn,

Thương đời quyết độ lên đường Ðạo,

Bao quản xa xuôi với héo hon.

      Bần-Ðạo chào chư hiền sĩ.

      (Tiếp điển)

THI:

ÐẠO đức trau tria đắc phỉ nguyền,

HẠNH duyên thắm thía thỏa kỳ nguyên,

THIÊN cơ từ bấy nào ai hản,

TÔN pháp giao cho bực Thánh Tiên.

      Bần-Ðạo chào chư hiền sĩ.

THI:

Tiên truyền Ðạo mạch kẻ hiền nhơn,

Một bức đồ-thư khá lóng đờn,

Khoan nhặt tiếng khuya nghe thảnh thót,

Phù trầm giọng sớm tỏ keo sơn,

Tâm tình nung nấu hòa cam lộ,

Trí tính thông minh luyện thuốc đơn,

Như thử do hà khuynh đáo giác,

Tùy cơ ứng dụng rõ nguồn cơn.

BÀI:

      Nguồn cơn rõ giọng đờn ai oán,

      Tiếng du dương mà thán cuộc đời,

            Thi cầm ca vịnh hôm mơi,

Ðêm ngày bể Bắc lưng vơi đã đành.

      Mang nặng triệu chúng sanh phú thác,

      Nợ non sông rán hoạt động tình,

            Cho mầm thủy thổ nêu hình,

Quốc-vương ai khéo tạo thành ra đây.

      Linh cơn pháp hội nầy cứu ngặt,

      Ðờn vô dây thẻo thắt ngày đêm,

            Chí thành cảm ứng cung thềm,

Phỉ nguyền sở đắc thể rèm đêm đông.

      Ai là giống Lạc-Hồng chủng loại,

      Ai là người biết phải há ngơ,

            Làm cho nhơn chúng mịt mờ,

Bao chừng thoát khỏi cuộc cờ tang thương.

THI:

Thương hải tang điền thấy thảm ghê,

Thần sầu quỉ khóc lụy tràn trề,

Bao chừng ráo lệ nhìn đau thảm,

Mấy thuở ngưng châu khỏi ủ-ê,

THÁNH-ÐỨC nhị pho qui thức diệp,

CHƠN-KINH sinh cửu đáo sơn khê,

Giấc huỳnh lương mộng chiêu chương tánh,

Khuyến thế an tâm lối não nề.

      Vậy khá tiếp giá Ðức NGUƠN-THỈ THIÊN-TÔN, ta ban ơn chư hiền sĩ.

      (Tiếp điển)

THI:

NGUƠN hạ Ðạo khai giáo chúng sanh,

THỈ chung khuyên thế rán tu hành,

THIÊN ân phận sự tròn lòng thiện,

TÔN giáo ngàn thu tiếng để dành.

      Chào chư hiền sĩ.

THI:

Ðể dành Ðạo vị bước về sau,

Mừng cuộc đời tàn lại gặp CAO,

Phật Thánh giáng cơ truyền THÁNH-ÐỨC,

Thần Tiên hạ bút dạy Kinh đào,

Ngày Trời mưa nắng nguyền cho vẹn,

Ðêm đợi lòng nhơn hiệp trước sau,

Thế sự một bầu tâm kỉnh Ðạo,

Thoát vòng mê tín mới là cao.

BÀI:

       Cao ban đắc lộc Thiên-Ðình,

Giáng cơ Tiên Phật dạy Kinh độ đời.

       Ước sao thế sự nhớ lời,

Tu hành học tập rạng ngời tiếng xa.

       Hữu phần ngộ Ðạo kỳ ba,

Lánh thân khỏi biển ái hà mới nên.

       Cảnh Tiên còn tạc tuổi tên.

      THÔNG-THIÊN GIÁO-CHỦ đến. Ta ban ơn chư hiền sĩ.

      (Tiếp điển)

THI:

THÔNG thường giáo lý Ðạo mầu vi,

THIÊN chức vẹn xong chớ trễ kỳ,

GIÁO khuyến tâm tu qui thống nhứt,

CHỦ quyền tự trị đến tinh vi.

      Bần-Ðạo mừng chư hiền sĩ.

THI:

Ngán đời cho bấy giọt sầu chan,

Nghĩ gẩm xót thương cõi mộng hoàng,

Chung thỉ qui tùng cơ bổn thủ,

Tam gia hội ngộ buổi đời an,

Kinh luân dị lộ triều quang thức,

Ðáo để mộng hành cuộc thế gian,

Chí sĩ hiền tài lòng mỏi đợi,

Noi theo huấn giáo hội Tiên bàn.

BÀI:

            Tiên bàn chỉnh lập đào-nguyên,

Cuộc cờ phấn đấu cho yên quốc thời.

      Vì Ðạo cả noi nơi thán oán,

      Cuộc đao binh xem ngán cho lòng,

            Chợt nhìn hắc khí đao binh,

Tấm lòng sôi nổi đinh ninh một lời.

      Chí cương quyết chớ lơi tấc dạ,

      Chí mong thành nợ trả non sông,

            Mai sau lên cõi Tiên-Bồng,

An vui muôn thuở hồng trần có chi.

THI:

Có chi sang cả nơi trần,

Hưởng chút mùi hoa phải lụy thân,

Chí bẵng tu hành tầm tịnh thoát,

Linh quang sản xuất đảnh Tiên chân.

      HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN đến. Ta ban ơn chư hiền sĩ.

      (Tiếp điển)

THI:

HẢI đảo đò đưa được mấy tiền,

TRIỀU dưng nước bích cứu đời yên,

THÁNH Kinh một bổn xem càng quí,

NHƠN thiện hiểu xa lý diệu huyền.

      Chào chư hiền sĩ.

BÀI:

            Diệu huyền tỏ cạn cao sâu,

Phân rành lý Ðạo nhiệm mầu cứu nhơn.

      Trí cảnh tỉnh tu hườn triết lý,

      Tâm siêu quần định trí lập tâm.

      XÍCH-MI LÃO-TỔ đến, ta ban ơn chư hiền sĩ.

      (Tiếp điển)

THI:

XÍCH thằng buộc trói nợ tiền căn,

MI đóa trà thơm tiếng gọi rằng,

LÃO giáo khuyên tu hành Chánh Ðạo,

TỔ sư chỉ giáo Ðạo cao thăng.

      Chào chư hiền sĩ.

BÀI:

            Cao thăng phận sự Ðạo mầu,

Học cho rõ lý cao sâu mới tường.

      Mặc khách tục con đường lận đận,

      Thương người tu lở vận than thầm,

            Biết rằng chơn lý cao thâm,

Tu hành học Ðạo mới cầm Thiên-Cơ.

                        Ðặng hồi sơ,

                        Biết cuộc cờ,

                        Gánh đồ thơ,

            Thơ truyền một bổn cho đời,

KINH THÁNH-ÐỨC khá mời khách xem.

      Ta ban ơn chư hiền sĩ, có NAM-CỰC TIÊN-ÔNG đến.

      (Tiếp điển)

THI:

NAM Việt nhỏ nhen gặp Ðạo Trời,

CỰC lòng Tiên Phật giáng truyền lời,

TIÊN bang khuyên kẻ trần gian học,

ÔNG chánh tu cầu khỏi nạn đời.

PHÚ:

Ðời thảm trạng khiến nhơn tình chuyển thay nhiều hạng,

Mối huyền vi mấy kẻ hiểu tri, cầu cho hản sự linh thiêng,

Cũng vì ham ván bán thuyền, mà đến nỗi lỡ vận lỡ nguyền rồi chẳng bước yên trên bước Ðạo,

KINH THÁNH-ÐỨC cả kêu bớ khách trần gian mau cổi lòng mộng ảo,

Hội Quần-Tiên chi giáo,

Bớ người đời khá biết lý Ðạo huyền thâm,

Ðức truyền tâm con quốc lặng than thầm,

Nhơn vớt kẻ còn luân trầm ngoài bến khổ.

THI:

Khổ tiếng quốc than dưới mé triền,

Quốc kêu cảnh tỉnh Ðạo qui nguyên,

Quốc sầu nhơn loại trong vòng khổ,

Quốc thảm chúng sanh dưới đảo huyền,

Quốc trách người sao lòng mến tục,

Quốc khuyên kẻ rán học làm Tiên,

Quốc ban THÁNH-ÐỨC Kinh rành rạnh,

Quốc chuyển tiếng sầu giọng não phiền.

      ÐÔNG-PHƯƠNG-SÓC đến. Ta ban ơn chư hiền sĩ.

      (Tiếp điển)

THI:

ÐÔNG nam ngộ Ðạo đắc chơn truyền,

PHƯƠNG chước Ðạo Trời hội nhứt nguyền,

LÃO ái vạn sanh cam phận khổ,

TỔ dìu nhơn loại lánh tiền khiên.

      Chào chư hiền sĩ.

THI:

Hữu phước thay cho mối Ðạo Trời,

Kinh vàng truyền bá khắp năm nơi,

Chơn ngôn Tiên Phật ban từ chữ,

Thánh bút thần cơ dạy cạn lời,

Cuộc thế nhộn nhàng lằn phi thị,

Tuồng đời ấm lạnh nỗi mù khơi,

Thiết tha trong cảnh U-Minh thế,

Ðặng gặp đèn soi ngỏ sáng ngời.

      Vui cho nhơn loại, mừng cho nhơn loại! Ðến thời kỳ nầy là thời kỳ các Tôn-Giáo đều mạt pháp, tu nhiều thành ít, mà đặng quyển THÁNH-ÐỨC nhị kỳ chỉ tường chơn giáo thì còn chi quí bằng!

      Từ đây thế gian không tu bị sa địa-ngục, hết kêu nài vì không Kinh sách nữa.

      Chư hiền thành tâm tiếp lịnh TÂY-PHƯƠNG-SÓC.

      (Tiếp điển)

THI:

TÂY phương một cảnh quí ngàn thu,

PHƯƠNG học Ðạo mầu vẹn đức tu,

SÓC kỷ Ðơn-Kinh truyền xuống thế,

NgựTHÁNH-ÐỨC cạn lời nhu.

      Chào chư hiền sĩ.

THI:

Lời truyền thế sự biết cơ Trời,

Nguơn hạ lo phương chuyển cuộc đời,

Vạn loại đồng thoàn qua bỉ ngạn,

Muôn dân đều bước đến ngoài khơi,

Kẻ mê còn phải trong vòng khổ,

Người tỉnh tu hành đặng thảnh thơi,

THÁNH-ÐỨC ban truyền cùng khắp chốn,

Kỷ xem thoát khỏi chỗ lưng vơi.

      Ta ban ơn chư hiền sĩ. Có LINH-BỬU ÐẠI-PHÁP-SƯ đến.

      (Tiếp điển)

THI:

LINH thiêng máy nhiệm với cơ Trời,

BỬU đức chuyển mê sửa cuộc đời,

ÐẠI-Ðạo Tam-Kỳ qui vạn loại,

PHÁP truyền chánh giáo độ năm nơi.

tình đệ nghĩa duyên thành ngộ,

Giáng thế khuyến tu đắc lộc Trời,

Ngọc bích ngân ngân trau vẻ ngọc,

Ðài mây đang ngự buổi hôm mơi.

      Mừng chư hiền sĩ.

THI:

Ngoài cuộc trần ai mấy kẻ nhàn,

Tiên-Ông thong thả máy hành tàng,

Thấy đời lận đận mà đau dạ,

Xem thế khổ sầu cũng xót gan,

Một bộ Kinh Trời nay giáng lập,

Ngũ Châu Quốc Ðạo đặng chiêu an,

Thức thời đồng hưởng ân cam lộ,

Biết trọng đức tin Thánh Ðạo tràng.

      (Giải thuyết)

      Cuộc thế đổi dời, cơ đời biến động, năm Châu bốn bể đều bị ngọn sóng văn minh dồi dập dưới thế lực hữu hình nên mắc phải tam tai bát nạn. Cõi Á Ðông xứ Nam-Việt sớm gặp được Ðạo Trời, đem giọt nước nhành dương cứu lửa binh vạn loại, truyền KINH THÁNH-ÐỨC chỉ rõ Ðạo mầu.

      Rất hân hạnh thay! Nếu chúng sanh kỉnh trọng tu hành thì ắt đặng siêu sanh thoát tục.

      Ta ban ơn chư hiền sĩ. Có CÙ-LƯU-TÔN giáng.

      (Tiếp điển)

THI:

dậy biển đông sóng gió xao,

LƯU truyền hậu thế tiếng hoa đào,

TÔN lăng phép nhiệm dìu nhơn chúng,

Giáng bút mừng pho THÁNH-ÐỨC cao.

      Bần-Ðạo mừng chư hiền sĩ.

THI:

Lưu tồn vạn đại chuyển mê hồn,

Pháp bửu tay cầm độ tử tôn,

Chiêu lạc an khương câu chánh kỷ,

Mộ người tài đức thoát Kiền-Khôn,

Thiên cơ dĩ định ai qua đặng,

Luật pháp đành rành cửa Phật ngôn,

Tế thế luân trầm đời mê mộng,

Giải nguy cứu cấp được sinh tồn.

BÀI:

            Sinh tồn linh tánh an ninh,

Ðộ mê trầm nịch Ðạo Huỳnh noi theo.

      Lần qua vịnh xuống đèo chi nệ,

      Lướt truông mây nào kể thân hình,

            Chèo thoàn từ ái huỳnh minh,

Thoát vòng khổ não non đình vui thay.

      Dòm thế sự miệt mài lắm lúc,

      Chẳng biện phân un đúc tinh thần,

            Rán tâm nghiên cứu nền nhân,

Thung dung tự toại đại đồng lý sâu.

THI:

Lý sâu yếu nhiệm đoạt công đầu,

Từng trải lắm phen chịu giải dầu,

Cay đắng chi sờn bền sức cả,

Ðau thương cho khách khắp năm châu.

      Ban ơn chư hiền sĩ. Có LÝ-THIÊN-VƯƠNG ngự.

      (Tiếp điển)

THI:

triết cao thâm đạo đức truyền,

THIÊN thần tựu đảnh hội Quần-Tiên,

VƯƠNG trần lắm lúc tan rồi hiệp,

Ngự bút tỏ phân Bát-Nhã thuyền.

* * *

Thuyền từ cứu vớt chúng sanh linh,

Biết Ðạo khá lo thoát khổ hình,

Ðức cả một lòng hồi cựu vị,

Công đầy mới đặng đến Thiên-Ðình.

Chánh truyền Thánh-Ðức khuyên người tục,

Chơn giáo chuyển mê dạy kẻ minh,

Hữu chí hữu căn gần phước cả,

Gắng tâm noi dấu Ðạo Tiên Huỳnh.

      (Giải thuyết)

      Ta lấy làm hân hạnh cho chúng sanh tiếp đặng quyển thứ nhì.

      Kinh THÁNH-ÐỨC hội Quần-Tiên đã đem phô diễn tất cả những ý tưởng của nhơn sanh và chỉ rõ mối Ðạo tu hành, cao siêu thoát hóa. Ta rất vui mà đặng dự hội Quần-Tiên. Ta rất mừng cho chúng sanh và ước sao quyển THÁNH-ÐỨC thứ nhì được mỗi mỗi đều tuân hành đặng cả, thì còn chi quí bằng! Nếu đặng như thế thì cảnh trần ai sau nầy sẽ hóa ra Tiên cảnh vậy. Ta ban ơn chư hiền sĩ.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh