Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

3.- THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH

Ðêm mùng một tháng tám năm Bính-Tý (1936)

__________

THI:

KHƯƠNG thạnh đời yên nước trị vì,

THÁI bình chánh đại buổi khuynh nguy,

CÔNG trình phổ độ ban Kinh Thánh,

Giáng thế Phật Tiên phước hộ trì.

      Chào chư Thiên-Ân nam nữ. Chư Thiên-Ân nghe lịnh: Hội Bạch-Ngọc-Kinh ba ngày để luận đàm ra KINH THÁNH-ÐỨC, thì trước Ðiện Ngọc Ðức Lý-Giáo-tông cầu xin Từ-Bi ban bố cho chư hiền lập thành bổn THÁNH-ÐỨC kỳ nhì. Vậy chư hiền thành tâm tiếp giá Ðức Từ-Bi phê chuẩn cho.

      Bần-Ðạo ban ơn chư hiền.

      (Tiếp điển)

THI:

NGỌC ẩn cao sơn đã lố màu,

HOÀNG Thiên xem thế chạnh lòng đau,

THƯỢNG truyền thánh bút ban lời chánh,

ÐẾ rải từ-bi giáo lịnh cao,

Phê chuẩn Kinh vàng cho vạn loại,

THÁNH ân Thiên điển giục yên hào,

ÐỨC công giồi luyện tâm thành kỉnh,

KINH báu cứu an cuộc thế trào.

      Thầy mừng các con nam nữ. Các con nghe:

BÀI:

      Nhìn cuộc thế chứa chan dạ ngọc,

      Xem cơ đời đau khóc lòng già,

            Từ bi chẳng nở bỏ qua,

Chuẩn phê Kinh báu để mà độ con.

      Nhìn các trẻ nước non thêm chạnh,

      Thương vạn sanh ấm lạnh lầm than,

            Xét suy trong cõi dinh hoàn,

Biển trầm luân lấp biết an bao ngày.

      Quyển THÁNH-ÐỨC thứ hai đã định,

      Chiếu CHÍ-TÔN hạ lịnh nhiều lần,

            Lòng chia rẽ, trí phân vân,

Ðau lòng Từ-Phụ trách phần tại đâu.

      Nay sắp đặt yên chầu Quần-Thánh,

      Rày đã xong đức hạnh giáo dân,

            Ðêm Thu lần gậy đến trần,

Lời đinh ninh dạy con cần cần lo.

      Hiệp nam nữ chống đò Bát-Nhã,

      Qua sông mê biển cả sóng dồi,

            Bình an mong đặng về ngôi,

Phỉ tình cá nước gặp hồi nhuận ban.

* * *

      Các con thành tâm có DIÊU-TRÌ ngự. Thầy ban ơn các con.

      (Tiếp điển)

THI:

DIÊU-Trì động báu dạo rừng Thu,

ÐIỆN ngọc liếc nhìn kẻ thế tu,

TỪ bố điển quang truyền chánh Ðạo,

TÔN lăng trông đợi chẳng hề lu.

      MẸ mừng các con nam nữ, các con nghe:

BÀI:

      Ðược chiếu chỉ ban Kinh THÁNH-ÐỨC,

      Mẹ vui sao hết sức là vui,

            Vui cho con trẻ hưởng mùi,

Trân châu linh đức khỏi vùi tấm thân.

      Ðêm thanh vắng giáng trần phê bút,

      Lúc canh khuya trong đục tỏ lời,

            Cam lồ giọt ngọc con ôi!

Vén rèm cho đặng về ngôi Mẹ truyền.

      Lòng Từ-Mẫu muôn phiền thương nhớ,

      Cũng vì con mắc nợ trần ai,

            Ðem đò cứu kẻ còn sai,

Ngỡ ngàng phận Mẹ, lạc loài thân con.

      Hỏi thử trẻ thế còn bao nả,

      Mà chí công chưa thỏa còn gây,

            Rằng trong sự khổ đã đầy,

Ðớn đau trăm nỗi chua cay vạn phần.

      Hễ biết Ðạo ân cần lo Ðạo,

      Dầu bao nhiêu quả-báo cũng tan,

            Ðừng lòng tấn thối lưỡng nan,

Ðạo mong có phẩm, đời mang tước quyền.

            Hỡi con nghe thữa lời truyền.

* * *

      TAM-GIÁO ngự, MẸ ban ơn các con.

      (Tiếp điển)

THI:

KHỔNG-Thánh thừa Thiên mạng ngự đàn,

TỬ sanh cuộc thế buổi nào an,

TIÊN truyền chơn giáo rành linh cảm,

dạy lý chơn đặng vững vàng.

THI:

THÁI cực thừa cơ giáng bút đề,

THƯỢNG truyền Thánh-Ðức mấy hàng phê

ÐẠO mầu khuya sớm cần chuyên học,

TỔ giáo truyền tâm Bạch-Ngọc về.

THI:

THÍCH rành chơn lý cứu trần mê,

CA tụng cho nhuần chớ bỏ bê,

NHƯ thử ngũ châu đồng ngộ Ðạo,

LAI tâm nhứt mạch có chi hề,

Giáng bày Thánh-Tựa dìu sanh chúng,

Ngọc bút đức ân vớt kẻ mê,

Minh lý khá xem cho cạn lý,

Ðài mây thong thả buổi hồi quê.

      Ban ơn chư môn đệ.

      (Tiếp điển)

THI:

hòa non nước bủa kiền khôn,

THÁI nhựt minh soi nhuận xác hồn,

BẠCH hạc chỉnh phê mừng THÁNH-ÐỨC,

Giáng đàn tiếp lịnh sắc Hoàng Tôn.

      Lão chào chư hiền nam nữ.

THI:

Cuộc trần lắm nỗi biến đau thương,

Biết Ðạo cần chuyên bước thẳng đường,

Giấc mộng huỳnh-lương đà gặp hội,

Thánh truyền nhỏ giọt được tươi hường.

BÀI:

            Tươi hường đượm sắc thiên nhiên,

Thong dong tự toại phỉ nguyền ước ao.

      Cuộc thế sự ba đào chuyển động,

      Nẽo trần hoàn có sống mấy năm,

            Làm cho cơ Ðạo cao thâm,

Ðương cơn sáng tỏ bị vầng mây che.

      Vì thế cuộc sụt sè lắm nổi,

      Nạn tai càng lại trổi tấn thêm,

            Khêu đèn sáng tỏ vững bền,

Chặt gìn cơ lý đắp nền Ðạo cao.

      Chỉnh thế thái lao rao gió phất,

      Ngọn sóng tình vùi lấp khí âm,

            Chén thù chén tạc canh thâm,

Cho nên sát khí sa hầm hố sâu.

      Chuyển mê hồn hồi đầu tỉnh ngộ,

      Luật chuyển xây tế độ sanh linh,

            Làm cho tai nạn đao binh,

Lần lần thuyên giảm sự tình bày phô.

THI:

Phô bày chơn giáo chuyển mê hồn,

Rọi đuốc thần oai sáng đạo môn,

Thương bấy anh hùng đương ngộ nạn,

Ðoái xem cuộc thế thể hoàng hôn.

      Cuộc thế hiện thời còn đương lao-nhao lố-nhố, lấn lấn, chen chen, giựt giành, cấu xé miếng đỉnh chung. Thế là tự mình giam hãm lấy mình vào cái khuôn chật hẹp, thì biết chừng nào mà thoát ly ra ngoài vòng vật chất?

      Lão giáng phê Kinh THÁNH-ÐỨC, vậy chư hiền tiếp QUAN-THÁNH.

      (Tiếp điển)

THI:

QUAN thành chơn Ðạo rải năm nơi,

THÁNH-Ðức Chơn-Kinh độ rổi đời,

ÐẾ khuyết minh cơ truyền diệu lý,

QUÂN chào liệt vị rõ cơ Trời.

      Ta chào chư hiền nam nữ.

      (Tiếp điển)

THI:

THƯỜNG tình giọt nước rải ân ban,

thế trải sang ánh diệu hoàng,

NAM Bắc gội nhuần KINH THÁNH-ÐỨC,

HẢI hà nêu sử đáo vân sang,

QUAN minh chơn giáo noi gương Ðạo,

ÂM tỏa rành trong cuộc thế tàn,

NHƯ thử kiền khôn ban rải khắp,

LAI đàn chứng chiếu rọi thanh quang.

      Bần-Ðạo chào chư hiền nam nữ. Bần-Ðạo giáng giờ nay mừng cho chư hiền gội nhuần ân huệ của ÐỨC PHỤ-HOÀNG. Rất quí hóa thay!

THI:

Vui mừng gặp hội Ðại-Quần-Tiên,

Minh-Ngọc hiện thời rất hữu duyên,

Ngọn đuốc tinh thần khêu sáng tỏ,

Hết cơn mê mộng giữa Nam miền.

BÀI:

      Miền Nam Bắc đượm nhuần giọt nước,

      Bố hồng ân sum tược nảy đơm,

            Sen vàng cúc trổ mùi thơm,

Ngọt bùi quả đức vun đơm hiệp hòa.

      Lý mầu vi ai mà rõ đặng,

      Lẽ thiên nhiên sơn đẳng rán tìm,

            Chợt nhìn thấy cảnh phù diêm,

Hồn mau giác ngộ theo miền Thiên-Thai.

      Xem cuộc thế châu mày ứa lụy,

      Thấy thoáng qua bền bỉ đặng nào,

            Sao mà cứ vọng tâm bào,

Khiến cho linh tánh khó vào hoàng cung.

      Rất tiếc thay con Hồng cháu Lạc,

      Rất uổng thay xơ xác tâm hồn,

            Khiến nên TỪ-PHỤ khai môn,

Hội Quần-Tiên-Thánh độ hồn nhơn sanh.

THI:

Nhơn sanh nhao nhố lắm than sầu,

Ðau dạ Phụ-Hoàng mở cửa thâu,

Anh kiệt nữ hùng gìn chặt dạ,

Một lòng son sắc giải qua mau.

 

            Bần-Ðạo vui cùng chư hiền.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh