Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

23.- THỨC GIẤC MỘNG HỒN

__________

THI:

đào gặp tiết trổ thêm hương,

THÁI nhựt hoàng huy chiếu diệu đường,

BẠCH cúc liên thu chiều gió phất,

Giáng khuyên thức giấc mộng hoàng lương.

      Lão mừng chư hiền nam nữ. Chư hiền nghe:

      Sau khi chúng sanh xem quyển THÁNH-ÐỨC kỳ nhị nầy rồi thì tự tỉnh trên đường Ðạo-Ðức.

      Nhưng còn nhớ lại đến tấm thân phàm ở giữa cuộc đời tranh đấu, nếu quyết chí mà thật hành đạo đức thì phải chịu đói rách thảm sầu, không thể nào làm theo cho đặng.

      Nầy chúng sanh, Lão khuyên chớ ngại sự ấy. Kìa loài vật có kho tàng lẩm liệt chi đâu mà nó nào đói khát. Nọ chim trời là một loài nhỏ mọn hơn người mà Chí-Tôn còn cho nó bận đủ màu sắc tốt thay.

      Nếu chúng-sanh ăn ở thuận theo lẽ Trời thì Trời sẽ ban cho đủ món. Sợ là sợ làm trái mạng Trời, rồi phải khổ đó thôi. Lại nữa sự khổ của trần gian là tại không biết và không tu, nếu chúng sanh biết thật hành đạo-đức, thì còn chi là khổ nữa.

THI:

Thức tỉnh xem Kinh THÁNH-ÐỨC chơn,

Giác mê nay đã rõ tuần hườn,

Mộng thần khuyên thật hành theo Ðạo,

Hồn phách minh tri lẽ thiệt hơn.

BÀI:

            Thiệt hơn cân nhắc thử đời,

Xem Kinh tỉnh trí rõ lời chơn Tiên.

      Nguyền noi giữ Thánh truyền chánh đại,

      Cầu hồn thông những máy huyền vi,

            Sửa lòng hôm sớm tu trì,

Cuộc công danh xét hay gì mà mong.

                  Thức tỉnh lòng,

                  Thấu đại-đồng,

                  Rửa sạch trong.

      Rửa sạch trong nay nguyện rán chí tu hòng cho giải thoát.

      Từ bấy lâu những mãn ưu sầu bởi vì còn mưu chác mối lợi quyền.

      Tranh lợi danh phải cam đành có những sự não phiền riêng.

      Ðường hơn thiệt rất đảo điên cho trí tĩnh.

Tính đồng đã chác mấy thu rồi,

Ðộng bích nước xây với sóng nhồi,

Lận đận kiếp tu chưa có một,

Linh đinh thân đạo phải chia đôi,

Ngỡ là học Ðạo cầu cao phái,

Vốn thật tu hành phải sửa đổi,

Một quyển Kinh vàng ban xuống thế,

Cạn phân rành rẻ Ðạo người ôi!!!

            Người ôi thảm trạng lắm mà!!!

Hơn thua có biết đâu là hơn thua.

      Kiếp sống khổ gió đùa nước vận,

      Thân phàm lao biết phận vào đâu,

            Tử sanh trong quả địa-cầu,

Người trăm năm biết van cầu đặng chăng?

                  Ðạo hóa hoằng,

                  Có thiện căn,

                  Ðặng cao thăng.

      Ðặng cao thăng nhờ có chí trang bằng với học Ðạo.

      Hễ đứng làm người thì phải thông thạo việc hành tàng.

      Kìa chim chiều đang về núi rất rộn ràng.

      Nọ cá sớm mảng vỡn vơ ngoài khúc vịnh.

Khúc vịnh quanh co ấy cuộc đời,

Thảm phiền tranh lấn chẳng mòn hơi,

Ngàn năm đâu thấy câu răn Phật,

Muôn thuở chẳng hay tiếng dạy Trời,

Cá chậu lỡ bề ra khỏi lưới,

Chim chuồng khôn thể thoát ngoài khơi,

Tấm thân bèo bọt muôn điều thảm,

Thảm trạng biết đâu phận nổi trôi.

      Trôi lững thửng dưới dòng bích thủy,

      Lội vẩn vơ suy nghĩ mà đau,

            Thân người nghĩ có khác nào,

Phận bèo bọt nước mưa rào ngoài hiên.

                  Mối Ðạo truyền,

                  Ðặng gặp thuyền,

                  Chí tâm hiền.

      Tâm hiền vì bấy lâu đã tính tư riêng cho lắm chuyện.

      Nay chia đệ huynh phân nhơn nghĩa hầu cầu đặng tiếng cho mình.

      Nào hay đâu máy nhiệm mầu lại với cơ linh.

      Cuộc thế khổ như giấc mộng huỳnh cơn tỉnh thức.

            Thức lòng biết Ðạo tầm tu,

Bổn Kinh THÁNH-ÐỨC công phu đêm ngày.

      Hỡi khách tục chương đoài thi hội,

      Nầy chúng sanh tìm lối chơn truyền,

            Rán công tập sửa tánh hiền,

Noi theo THÁNH-ÐỨC đổi phiền làm vui.

                  Nghĩ ngậm ngùi,

                  Việc tới lui,

                  Có chi vui.

      Có chi vui hầu phanh phui tình huynh với nghĩa đệ.

      Con đò đời hằng đưa người giữa nơi bể khổ trầm luân.

      Bởi đời mê nên lắm lần sóng dập không chừng.

      Tại thế mến khó đặng phong thuần tục mỹ.

            Mỹ miều hướng Ðạo tu hành,

Mặc đời danh lợi giựt giành đỉnh chung.

      Mượn cân đai trong vòng mê tối,

      Ðổi cà sa nhuần gội Phật ân,

            Xem vào trong cuộc phong trần,

Ðoạn trường ai cũng đồng phần như ai.

                  Hết trở day,

                  Bởi sắc tài,

                  Có chi hay?

      Có chi hay mà người đời mảng vui say cho lắm bấy?

      Kìa Trụ-Vương còn gương nêu hãy xem lấy hầu sửa lòng.

      Nọ quân-sư lũ Tôn-Tú với bọn Bàng-Hồng.

      Hại anh tuấn có được không đó thử?

Thử hỏi đời cao đáng bấy cao?

Cao sang cho đến đặng ngôi nào,

Nào vương, nào bá, nào công trận,

Một đám mưa rào cũng mộng sao?

            Sao cho đáng mặt anh tài,

Tài tình cho lắm thì tai cũng nhiều!

      Chim lạc mẹ chít-chiu thảm thiết,

      Gà lẻ bầy chiu-chít não nồng,

            Thân người đất khách long-đong,

Ðường xa thui-thủi một lòng dậm truông.

                  Lóng tiếng chuông,

                  Nghĩ mà buồn,

                  Ðóng vai tuồng.

      Ðóng vai tuồng dẫu có buồn cũng vô lối.

      Rán tu hành hầu thay đổi kiếp tiền thân.

      Ðạo-đức trau khá học cho đặng hai chữ tinh thần.

      Ðường ngàn dậm dầu có đưa chân cũng nhẹ gót.

Nhẹ gót lần lên chốn Phật đài,

Hơn thua chia rẻ mặc dầu ai,

Tình đồng môn ví như đồng Mẹ,

Nghĩa hiệp thân sanh thể hiệp tài,

Tài đức gắng sao nên chí cả,

Công bình nguyền đặng vẹn thân trai,

Bổn Kinh THÁNH-ÐỨC xem tường lý,

Lãnh hội tu hành chớ lợt sai.

THI:

Mộng hồn giấc điệp khá trau tâm,

Lý Ðạo thanh lương khỏi lạc lầm,

Giải cứu cho trần tường lý chánh,

Phá vây đặng khách hiểu cao thâm.

Bớ ai sáng mắt lo kinh sử,

Hỡi kẻ tu mi học chí cần,

Mang lớp nhục bì nguyền cổi sạch,

Một lòng cương quyết rõ cơ cầm.

BÀI:

      Cầm mối dây của Thầy Thượng-Ðế,

      Nguyền một lòng phổ tế vạn dân,

            Cho người thức tỉnh mộng trần,

Hết cơn xáo lộn lập thân tu hành.

      Chí nhứt định đường lành thẳng tới,

      Tâm cầu xin độ khỏi tai nàn,

            Nhơn sanh bỏ cuộc dinh hoàn,

Hết còn mê ảo noi đàng lý chơn.

      Giữ một dạ keo sơn gắn bó,

      Rán thành tâm thì có ân Trời,

            Rưới cho đượm thấm khắp nơi,

Nhà nhà yên ổn thảnh thơi linh hồn.

      Lòng chí thiện huyền môn rán tiến,

      Chớ chẳng còn quyến luyến trần ai,

            Lời khuyên chẳng luận dông dài,

Rán tầm học Ðạo có ngày an vui.

      Bớ khách tục khá nguôi dạ ngọc,

      Cả tiếng kêu chí dốc tầm phương,

            Giải vây cho khỏi tang thương,

Ấy là THÁNH-ÐỨC Kinh chương hội nầy.

      Phá mê đồ vui khuây lý Ðạo,

      Thức giấc say bổ báo tròn xong,

            Tu-mi giữ mực đại-đồng,

Tư tâm bản ngã nhớ lòng phải răn.

      Khá cổi sạch kẻo lằn tư tưởng,

      Nợ vởn vơ bị vướng lầm nhơ,

            Trí tâm phải bợn bơ thờ,

Linh quang điên đảo ngây khờ cho thân.

      Giữ chính chắn học lần lý triết,

      Biện cho rành thấu triệt thiệt hư,

            Hư nên suy xét khắc khư,

Ôm cầm Thánh huấn hiền từ noi gương.

      Hễ rõ Ðạo lo lường chánh pháp,

      Khá cần chuyên mà đoạt lý mầu,

            Quán thông mọi lẽ cao sâu,

Chơn như mấy kẻ làm đầu nhơn sanh.

      Vì thán oán chim oanh chót liễu,

      Tiếng từ-bi dan-díu cùng ai,

            Dường như than vắn thở dài,

Cho người thức tỉnh bước quày đường chơn.

      Chớ có dạ ưu hờn chua xót,

      Giữ cho thanh chim hót trên cành,

            Cội thung xòe cánh chim xanh,

Vui cười thong thả đường lành bớ ai.

      Loài chim chóc còn hoài đến thế,

      Huống chi người dụng kế chi chăng,

            Ích gì miệng mối lưỡi lằn,

Uốn qua trở lại theo lằn đỏng đưa.

      Biết chừng nào cho vừa lòng đặng,

      Biết thuở nào được lặng lẽ tâm,

            Tự nơi mình tạo lỗi lầm,

Trách Trời cay nghiệt mưu thầm thảm go.

      Tánh háo thắng so đo lời nói,

      Lòng bợn nhơ tìm tỏi thiệt hơn,

            Khá khen cho kẻ khinh lờn,

Ðến ngày Hoa-hội nguồn cơn sẽ tường.

      Bớ những khách đoạn trường trong thế,

      Hỡi trượng phu hữu thệ tu hành,

            CHƠN-KINH THÁNH-ÐỨC xem rành,

Noi gương học Ðạo đơn thành chẳng sai.

THI:

Chẳng sai đạo-đức ấy là tu,

Hữu chí được gần hưởng mấy thu,

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH khuyên rán học,

Học hành hôm sớm phải công phu.

 

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh