Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

24.- MỪNG KINH KẾT LIỄU

__________

THI:

KHƯƠNG thạnh đời yên nước trị vì,

THÁI bình chơn giáo đắc khoa kỳ,

CÔNG minh thiên lý ban đời gội,

Giáng lịnh Ðàn Tiên trước báo tri.

      Nay là ngày phương viên KINH THÁNH-ÐỨC, Ta rất vui mừng cho chư hiền nam nữ, một thời gian ngắn ngủi ngỡ đâu là chẳng đặng hoàn thành!

      May cũng nhờ Ơn Trên huệ cố và cũng nhờ chư hiền hữu chí hữu công. Vậy chư hiền thành tâm cầu CHÍ-TÔN ngự.

      (Tiếp điển)

THI:

NGỌC bút đề cơ đến chứng minh,

HOÀNG Thiên giá ngự dặm vân trình,

THƯỢNG thừa con trẻ là gần đặng,

ÐẾ Khuyết Thầy vui bởi được nhìn.

      Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ.

THI:

Mấy ngày cực nhọc biết bao nhiêu,

Dầu ít chí tâm cũng hóa nhiều,

Thấy trẻ hữu công không nỡ phụ,

Xem con lập chí quá lòng yêu.

Trèo non chẳng nệ thân nhằn nhọc,

Xuống suối chi nài phận hắt-hiu,

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH nay kết quả,

Chấm công nam nữ đặng tiêu thiều.

THI:

            Tiêu thiều nhạc trổi ca xang,

Thần Tiên vui dạ, Thiên-Hoàng cảm tâm.

      Tiết Trung-Thu canh thâm dạ bút,

      Ngọn gió đùa mây vụt đến đàn,

            Giọt mưa rỉ-rả chứa chan,

Giữa truông quạnh quẽ thở than con tường.

      Bớ các con bước đường đã đến,

      Tình thương Thầy yêu mến vì con,

            Muốn cho THÁNH-ÐỨC vuông tròn,

Hằng ban ân huệ lại còn dạy khuyên.

      Nay đã đặng phương viên thành tựu,

      Thầy khen con đã hữu chí thành,

            Bấy lâu các trẻ nhọc nhành,

Lời Thầy giáo huấn đành rành hôm nay.

      Từ con trẻ lãnh vai tuồng Ðạo,

      Ðến bây giờ khổ não biết bao,

            Bởi KINH THÁNH-ÐỨC quá cao,

Làm cho con trẻ đứa nào cũng lo.

      Thầy thấy con ấm no hẩm hút,

      Thầy thương con chui đụt bấy lâu,

            Vì Thầy con phải lo âu,

Nay ban các trẻ công đầu hưởng chung.

      Thầy ban ơn các con.....

THI:

Mẫu tử DIÊU-Cung chạnh dạ già,

Tình con TRÌ níu mới than ra,

Bớ con KIM cúc rày khoe nhụy,

Lòng thiệt MẪU nghi rất thiết tha.

      Mẹ mừng các con nam nữ. Mẹ lấy làm vui cho các con vì các con mà lập thành quyển THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH.

THI:

Thành Ðạo thì công cũng đắc thành,

Hữu duyên được gặp nẽo tu hành,

Lập thân chẳng nệ đường cay đắng,

Chí dốc chi sờn lối tử sanh.

THÁNH-ÐỨC lời vàng nay kết quả,

CHƠN-KINH tiếng ngọc được hoàn thành,

Mẫu từ giáng bút phê công trẻ,

Khen có chí tâm lại có danh.

BÀI:

            Danh lưu hậu thế ai bì,

Trăm năm tên tạc bảng ghi rõ ràng.

      Ðêm thanh vắng lần sang hạ bút,

      Khuyên cho con đặng chút công mầu,

            Thương con cũng lắm dãi dầu,

Thương con có chí yêu cầu mới nên.

      Mừng là mừng ghi tên Tiên bản,

      Mừng chúng sanh được rạng đường tu,

            Nhờ KINH THÁNH-ÐỨC vẹt mù,

Công con nam nữ muôn thu còn truyền...

      Mẹ ban ơn các con, có TAM-GIÁO đến.....

THI:

THÍCH giáo lâu nay rải tứ phương,

CA truyền vạn-đại Ðạo lo lường,

NHƯ nhiên thiên lý tùng y thử,

LAI đáo Ðàn Tiên chứng dạ trường.

      Mừng chư môn đồ nam nữ.

THI:

THÁNH-ÐỨC đã phê triết lý tầm,

Kinh vàng u-uẩn Ðạo cao thâm,

Chuyển mê sanh chúng cơn hồn mộng,

Giáng bút châu phê thế sự khâm.

BÀI:

      Thâm canh chầy nương tòa sen trắng,

      Nhắm xem chừng dặm thẳng trần gian,

            Châu phê THÁNH-ÐỨC pho vàng,

Dầu hao canh lụn mộng mành trời thanh.

      Chí thương trò đường lành noi dấu,

      Phận sự lo phấn đấu nương nhau,

            Ðồng tâm hẩm hút tương rau,

Xem lòng nam nữ một màu tròn xong.

      Nay Ta giáng phê công các trẻ,

      Vì các trò nhậm lẹ thực hành,

            Nên Ta chiếu chỉ đành rành,

Ghi tên Tiên bản để dành về sau.

      Khuyên các trò cầu mau lo chóng,

      Kiếm tầm phương mà đóng thành pho,

            Lưu truyền vạn-đại gương trò,

Khá toan xuất bản cứu lò lửa nguy.

      Vì thế sự đã suy thảm trạng,

      Nên Thánh-Kinh phải rán cứu đời,

            Ðến ngày trương bảng ghi lời,

Quyết lòng giựt giải kịp thời Long-Hoa.

THI:

Long-Hoa đại hội đến kề gần,

Khuyên các nữ nam khá bước lần,

Lần mối lý chơn cho thấu triệt,

Mừng nay công quả được thanh tân.

      Ta mừng cho trò, có ÐẠO-TỔ ngự. Ta ban ơn các trò.....

THI:

THÁI nhựt chuyển xây lẽ tự nhiên,

THƯỢNG tầng đảnh khứu cứu nhơn nguyên,

ÐẠO tâm phát triển lo tu học,

TỔ giáng chuẩn phê THÁNH-ÐỨC truyền.

      Mừng chư hiền đồ nam nữ.

THI:

Lưu truyền THÁNH-ÐỨC cứu đời tàn,

Cảnh tỉnh nhơn sanh thức mộng tràng,

Chan chứa cho người cơn khổ lụy,

Tình thương cảm động mấy lời than.

BÀI:

      Than cảnh khổ chứa chan giọt ngọc,

      Chí thành tâm lăn lóc phong trần,

            Nay Ta giáng điển tinh thần,

Rưới cho đượm thấm thoát lằn tai ương.

      Nhìn thấy trò quá thương vì bởi,

      Lo Thánh-Kinh chẳng đợi rầy la,

            Chìu lòn làm đặng âu ca,

Chứng lòng hiệp trí nay đà vẹn xong.

THI:

Vẹn xong ban phước ấy cho trò,

Nam nữ tâm thành THÁNH-ÐỨC lo,

Chẳng nệ nhọc nhằn thân khổ não,

Mấy ngày hành sự rất cam go.

      Lão mừng chư môn đồ, khá thành tâm tiếp giá Ðức KHỔNG-TỬ.....

THI:

KHỔNG giáo lâu nay lắm kẻ phô,

THÁNH nhơn huấn-dụ đặng nên trò,

TUYÊN truyền đạo mạch nương thuyền ái,

dạy các nơi khá chỉnh lo.

      Mừng chư hiền đồ nam nữ.

THI:

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH giáo hóa nhơn,

Chuyển người hồ điệp rõ nguồn cơn,

Thành công môn đệ tên ghi bản,

Phước đức sau nầy có lẽ hơn.

BÀI:

      Ðêm thanh vắng nương chòm mây bạc,

      Giáng trần gian cỡi hạc Kỳ-Sơn,

            Ðiểm phê công quả ban ơn,

Cho trò nhuận rưới nguồn cơn tỏ tường.

      Thấy các trẻ khá thương vì Ðạo,

      Bởi chí tâm bổ báo ơn Trời,

            Lắm phen cực nhọc mòn hơi,

Khá khen nam nữ nghe lời Thầy khuyên.

      Lòng thốn thức đeo phiền cho trẻ,

      Bởi xót tình nặng nhẹ không sờn,

            Biết lòng một dạ keo sơn,

Dọn đường chống chỏi rõ đờn không dây.

THI:

Không dây hấp thọ điển chơn quang,

Qui luật Thiên-cơ ánh dịu hoàng,

Nương ngọn bút thần ban phước nhuận,

Khen trò nam nữ được hoàn toàn.

      Lão ban ơn chư môn đồ nam nữ. Có TAM-TRẤN đến.....

THI:

THÁI bình đời đặng mối chơn truyền,

BẠCH cúc mừng thu ánh rọi nghiêng,

KIM bút đề thi ban chiếu chỉ,

TINH vi thấu triệt lý cao huyền.

HỰU:

Khá khen chư sĩ có tâm bền,

Hành Ðạo lo Kinh đáng vẹn nên,

THÁNH-ÐỨC phương viên đời giác ngộ,

CHƠN-KINH thành tựu Ðạo càng lên.

Ngàn năm đâu mất danh cùng tuổi,

Muôn thuở không phai hạnh với tên,

Hữu chí cánh thành đà xứng mặt,

Thiên-Ân phê chuẩn phước lâm đền.

BÀI:

            Lâm đền ân đức cao ban,

Muôn năm nhuần gội Ðạo vàng chỉ minh.

      Công chư sĩ công trình cũng đáng,

      Phước ban hành phước hản quá nhiều,

            Trải bao nắng sớm mưa chiều,

Chí bền tấn bộ nhạc thiều rước đưa.

      Mấy ngày trường mây mưa chẳng ngớt,

      Chư Phật Tiên giáng trước cho Kinh,

            Thành công nay rõ phỉ tình,

Cứu đời thạnh trị hòa bình âu ca.

      Bớ chư sĩ gắng mà lo Ðạo,

      Nghe lời Ta khuyên bảo tạc lòng,

            Dầu khi răn dạy mặn nồng,

Cũng là thương trẻ quyết mong cho thành.

      Nay đã đặng đề danh Tiên bản,

      Hưởng phước đời muôn vạn về sau,

            Tình huynh đệ phải một màu,

Trăm năm biển cạn chớ xao tấc lòng.

      Lo xuất bản cho xong cho vẹn,

      Mấy hiền đây vun bén hoàn toàn,

            Kinh truyền muôn thuở cứu nàn,

Nhơn sanh tỉnh giấc mộng tràng lo tu.

            Cũng nhờ chư sĩ công phu...

THI:

Mừng thay cho bổn Thánh CHƠN-KINH,

Ðạo lý cao truyền cứu vạn linh,

Pháp cả chẳng sai tu đắc quả,

Ðại-đồng chơn lý học thành minh.

Chí công phận sự còn cao giá,

Bền sức bổn Kinh vẹn phỉ tình,

Tình nguyện lo tu hầu cứu thế,

Ban ơn nam nữ phước trùng sinh.

      Lão rất khen chư hiền nam nữ và Lão hằng ban ân huệ chư hiền, nay được phương viên bổn Kinh THÁNH-ÐỨC. Vậy khá thành tâm cầu QUAN-THÁNH ngự.....

THI:

QUAN điển giáng cơ chiếu diệu minh,

THÁNH phê nay đã đặng hoàn thành,

ÐẾ truyền mạng xuống đời nhuần gội,

QUÂN tử xem ra mới rõ mình.

HỰU:

Mừng thay kết quả chút công lao,

Nam nữ Ta khen chí kiệt hào,

Quyết chẳng thối lui cơn thịnh nộ,

Dốc không dở bước lúc lao đao.

Thiết tha cho phận thân còn thấp,

Thương tưởng vì công quả cũng cao,

Chứng quả nhờ lòng tròn đạo hạnh,

Hạnh tu cũng đặng lãnh ơn đào.

BÀI:

      Ðêm thanh vắng trời mưa lác-đác,

      Vẳng vẳng nghe tiếng hạc kêu vang,

            Thành tâm Lão ngự trung đàn,

Ban ơn nhu sĩ rõ ràng lý chơn.

      Lòng cám cảnh chi sờn dạ ngọc,

      Nương mây vàng lăn lóc Kỳ-Sơn,

            Chứng cho chư sĩ thiệt hơn,

Tu tâm chiếu mạng keo sơn rõ lòng.

      Thương các sĩ chí công hiển đạt,

      Lo Thánh-Kinh được phát cơ mầu,

            Kết thành nam nữ lo âu,

Ðòi phen gió táp, dãi dầu sương mai.

      Các hiền ôi! đời say khá vẹt,

      Cho quán thông hiểu biết cơ mầu,

            Thánh-Kinh hôm sớm lo âu,

Chí tâm săn sóc dãi-dầu chẳng sơ.

      Thầy đã sắp cuộc cờ lý triết,

      Rán kỳ công thấu triệt lý mầu,

            Phấn tâm vững chí một màu,

Mai sau tên tạc Thiên-Tào hưởng chung.

      Vì thấy trẻ trùng phùng nương náu,

      Hẩm hút nhau bổ báo Ðạo Thiên,

            Cơ quan phát triển tự nhiên,

Hễ mình quyết chí Thần Tiên hộ giùm.

      Lòng cương quyết thỉ chung như nhứt,

      Chí tâm bền thiết thực cam lồ,

            Mau chơn lần bước xuống đò,

Ðưa qua bỉ ngạn khỏi lò dương gian.

      Bổn THÁNH-ÐỨC cứu nàn mộng ảo,

      Quyển CHƠN-KINH sầu não giải phiền,

            Vì chưng gây quả tiền khiên,

Nên nay cứu cánh oan khiên Kinh rồng.

      Pho THÁNH-ÐỨC hiểu thông chỉ bảo,

      Giục nhơn tâm hườn đáo cựu ngôi,

            Phải nên tu học tài bồi,

Kinh vàng noi lấy khúc nôi mới tường.

      Khuyên nam nữ cần bương lo chóng,

      Ðộ nhơn sanh thất vọng trần ai,

            Cho mau thức giấc diêm-đài,

Lần lên theo Ðạo bước quày đường chơn.

      Khá lóng nghe giọng đờn tao nhã,

      Tiếng du dương ổn thỏa lòng vui,

            Có tâm thì phải rõ mùi,

Biết đường chơn lý nhàn vui tâm tình.

      Khá bương theo Ðạo Huỳnh yếu nhiệm,

      Phải nương đờn vô phiếm không dây,

            Giữa giòng rỉ rả canh chầy,

Xem trăng rọi nước vơi đầy chứa chan.

      Nhìn triền núi tiều đang cốt nhánh,

      Chim trên nhành xòe cánh rỉa lông,

            Bớ ai khá để tâm không,

Suy đi nghĩ lại rõ lòng thiệt hư.

      Kinh Thánh-Ðức ÐẠI-TỪ-PHỤ rưới,

      Giọt cam lồ nhuận tưới khách mê,

            Nhơn sanh hết lối não nề,

Thoát vòng cương tỏa lo bề tu tâm.

THI:

Tu tâm rõ đặng máy cơ Trời,

Khá vẹt sương mù rõ thế thời,

Quyết chí độ đời vòng ảo tưởng,

Sắc son hiệp lực buổi chiều mơi.

      Lão ban ơn chư hiền nam nữ, có QUAN-ÂM giá ngự.....

THI:

QUAN san diệu viễn chí tâm thiền,

ÂM đức lập công mới vững yên,

BỒ liễu biết tùng qui nhứt bổn,

TÁT nương mây bạc giáng Ðàn Tiên.

      Bần-đạo chào chư sĩ nam nữ.

THI:

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH kết quả rồi,

Công trình nam nữ khá thương ôi,

Khen cho tâm chí lo hằng bữa,

Thương xót thiện từ rõ khúc nôi.

Kinh báu pho vàng toan cứu thế,

Sách truyền quyển ngọc quyết dìu đời,

Cứu nhơn thoát tục hồi đường chánh,

Ðáng mặt tu-mi đáo cựu ngôi.

BÀI:

      Ngôi Tiên cảnh mùi hương bát ngát,

      Giọng véo von con hạc trắng ngời,

            Tiêu thiều nhạc trổi vang rân,

Dưới khe chớn chở, tần ngần Kỳ-Sơn.

      Bực đá đứng dừng chơn nhắm nhía,

      Rõ cơ quan thắm thía tấm lòng,

            Chợt nhìn lố dạng vân phong,

Luồng mây cuốn ngọc, chim hồng nhạn bay.

      Khá thương ôi! anh tài nữ kiệt,

      Nghĩ đau lòng chi xiết thương thầm,

            Vì chưng nam nữ tận tâm,

Hết lòng khuya sớm Kinh thâm gieo truyền.

      Phật, Thần, Thánh, Quần-Tiên giáng bút,

      Hội Bàn-Ðào ngui ngút hương bay,

            Ðằng vân giá ngự trần ai,

Hào quang chiếu diệu chương đoài Minh-Kinh.

      Khá khen lòng tận tình hẩm hút,

      Muối tương dưa chui đụt khổ nàn,

            Nhưng mà thiết thạch nào an,

Bởi vì thương mến PHỤ-HOÀNG, MẪU-NGHI.

      Lòng hiếu thảo tên ghi bảng ngọc,

      Trải bao phen lăn lóc phong trần,

            Nhưng lòng chi sá lao thân,

Quyết tình tu học tinh thần quang minh.

THI:

Quang minh un-đúc khối tinh thần,

Hữu chí giải ra cõi mộng trần,

Ðưa khách khổ hà qua bến giác,

Biết đường ngôi cũ tiến lên lần.

 

      Bần-đạo ban ơn chư hiền nam nữ, hôm nay là hoàn thành bổn KINH THÁNH-ÐỨC. Bần-đạo lấy làm khen chư hiền nam nữ Ngọc-Minh-Ðài và ước sao cho bổn Kinh nầy khắp cả nhơn sanh đồng nhuần gội mà giải thoát ra ngoài cảnh khổ trần gian.

      Bần-đạo ban ơn chư hiền.....

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh