Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

2.- THÁNH TỰA 2

_____

 

THÍCH-CA NHƯ-LAI

__________

       Cuộc bể dâu đổi dạng, tranh vân cẩu thay hình. Cõi trần ai biến động đao binh, nơi thế sự ngắm nhìn càng chan chứa. Mối Ðạo Trời mười một (11) Thu lần lựa, tuy không dài mà xem quá muôn năm. Ðường văn minh mấy lúc dập dồi, đã khó nhọc lại xem dường nháy mắt. Trào lưu lôi cuốn, hoàn cảnh trở xây, cuộc dinh hư chưa thỏa kiếp phong trần, nền luân lý cang thường đà bại hoại. Nỗi vạn sanh dưới quyền chế cải của thời đại văn minh, tài chi ai chống chỏi giữ gìn cho vẹn vẽ thuần phong mỹ tục. Cuộc đời dời đổi, tuy không mấy lúc, mà mối nhơn luân, nền phong hóa phút chút suy đồi. Việc chuyển luân xét chẳng là bao, mà nhơn tâm thế thái xem đà mòn mỏi. Cuộc biến thiên sẽ đến đưa cho đời nhiều cảnh đau thương.

      Nền Ðạo-Ðức vừa sang ban cho khách lắm điều phước đức.

      Người đời không mấy lát, như gió tạt ngọn đèn, sự biến thiên dành để trước kia, dầu trí thức cũng đầm đìa giọt ngọc, tiếng nhơn sanh than khóc, câu vạn vật thở sầu. Nỗi phong trần nền văn hiến Á Âu, thêm cõi thế tạo những sự thảm sầu trong cơ binh khí. Thời đợi đến bực anh hùng dầu long trời dậy đất cũng còn phải đem thân liên lụy, huống chi người trong trần sao khỏi đau thương.

      ÐỨC NGỌC-HOÀNG không nỡ xem cuộc thế tang thương, mới hội Quần-Tiên đặng ban Kinh THÁNH-ÐỨC. Xưa đời Ðông-Châu Liệt-Quốc, khi dời đô đã mất bộ "Quốc-Phong Nhã-Tụng", nên nhân dân xao xuyến với thất-hùng ngũ-bá tranh cường, sái phép cần vương, xa điều chánh pháp. Ðức Khổng-Thánh tác Xuân Thu sửa mối giềng. Nay cơ Ðạo chinh nghiêng phân trăm phái ngàn phe rối động, kinh luật đà có hình không bóng. ÐỨC THƯỢNG-ÐẾ mới hội Quần-Tiên mà ban bố Thánh-Kinh, gồm có cổ kim đời Ðạo như chiếc Ðại Bát-Nhã Thuyền đưa người từ phàm tục đến Niết-Bàn.

      Rất lành thay! Rất lành thay!

      Khuyên thế sự nhơn gian đồng trọng kỉnh và tuân hành.

Tiết Trung-Thu, năm Bính-Tý

TAM-GIÁO hội phê chuẩn

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh