Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

15.- XẢ THÂN GIÚP ÐỜI

__________

THI:

BẠCH cúc mùi hương thấu cửu trùng,

VÂN phi thượng khải tịnh thung dung,

ÐỒNG thuyền chèo đến nơi Bồng đảo,

TỬ giả lai đàn luật pháp tùng.

      Chào chư hiền, khá thành tâm tiếp giá ÐẠI-THÁNH.

      (Tiếp điển)

THI:

ÐẠI Ðạo hoằng khai rất vẻ vang,

THÁNH Kinh ban rải thức nhơn hoàng,

TỀ minh Thánh-Ðức người tường tận,

THIÊN luật chiếu phê lịnh Phụ-Hoàng.

      Mừng chư hiền sĩ.

THI:

Xả thuyết cho đời tỉnh giấc kha,

Thân tâm cao khiết thoát gian hà,

Giúp người côi cúc qua cơn khổ,

Ðời chịu đắng cay bả lợi hòa.

      Con người đứng trong hoàn vũ thì phải lãnh lấy cái luật xả thân giúp đời, ấy là bổn phận tự nhiên, chớ chẳng thế nào từ chối cho đặng, đó là một phương pháp tiến hóa từ chỗ thấp hèn vô minh tăm tối cho đến con đường cao siêu thoát hóa, được thấu đáo mọi lẽ thiên nhiên, mà lại được trầm tĩnh ung dung thơ thới. Vậy các trò phải thật hành mới mong tiến thủ, hợp với cơ Trời, vì luật Trời là một cơ quan để dẫn dắt con người siêu phàm nhập Thánh, dầu cho loại nào cũng phải chịu trong cái luật ấy. Nếu các trò thi hành cái luật giúp đời mà trong lòng còn mộng tưởng sẽ được kết quả, hưởng phước về sau, hoặc là cầu danh, cầu lợi, ích kỷ, đó chẳng qua là một sự buôn bán, chớ phải nào thật dạ giúp đời đâu.

      Nếu các trò muốn giúp đời cho thiệt cao siêu, thì tự nhiên trong tâm giới xuất hiện, phát tiết một cách điều hòa tự nhiên. Giúp đời không mong tư lợi, không mong hưởng quả lành, không cần ai khen chê gièm siểm, miễn là tự giúp đời cho được ảnh hưởng tiến hóa, đó là cái sở hữu của người tu, vì thật dạ thương đời, mới là người biết thực dụng theo con đường Thiên-lý vậy.

      Ấy thật giúp đời một cách tối cao, dầu cho có lao tâm cực trí đến thế nào cũng chẳng thối chí ngã lòng, chí nong nã quyết làm sao cho đời được thưởng thức cái mùi dịu ngọt của ngọn thần đăng chơn-lý là Ðạo vậy.

      Giúp đời là con đường giải thoát của người tu. Nếu các trò tránh con đường ấy thì khó mà đi đến cái mục đích cứu cánh được. Người tu phải hiểu rằng: những loài sắt đá nó còn phải liều mình giúp cho cây cỏ tiến hóa; loài cây cỏ thì cũng xả thân giúp cho loài cầm thú mới được tiến hóa lên; rồi loài cầm thú cũng phải xả thân giúp cho loài người đủ món, mới được tiến hóa lên. Ðến loài người cũng tự giúp đời mới tiến lên ngôi Tiên Phật.

      Như các loài côn trùng thảo mộc thấp hèn cũng phải đi trong cái luật ấy thay, huống chi là con người có đủ trí khôn ngoan mà không chịu thật hành theo đó, thì chẳng là thấp hèn hơn các loài dị loại ấy sao?

      Vậy ta đã chỉ rành cái luật xả thân giúp đời cho các trò rán noi theo đấy mà giải thoát lần lên ngôi Tiên Phật.

      Nếu các trò không đi trên con đường nầy, thì chẳng còn đường nào mà tiến hóa cho được.

      Ấy vậy cái luật xả thân giúp đời rất cần thiết cho người học Ðạo lắm: nó sẽ làm cho người dại trở nên khôn, người dữ trở nên hiền, kẻ trình độ còn thấp hèn được tiến thủ mà thông hiểu các lẽ thiệt hư.

THI:

Giúp đời nào nệ lúc gay go,

Phận sự độ toàn dốc chí dò,

Giải thoát lần qua bờ Ðạo ngạn,

Giúp đời tiến hóa đến Tiên đò.

Cần chuyên hôm sớm cho tường tận,

Siêng học Ðạo cao thấu lý dò,

THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH bày tỏ sáng,

Chánh truyền nguồn cội rán tâm mò.

BÀI:

      Mò kiếm mối Ðạo vàng thấu đáo,

      Luật ẩn vi thoát ảo tưởng lần,

            Khuyên trò lánh bả phù tân,

Thực hành ÐẠI-ÐẠO hưởng ân CAO-ÐÀI.

      Máy linh động chuyển day tứ hướng,

      Soi các nơi mà lượng cân đồng,

            Công-bình, bác-ái cho thông,

Chiêu an bá tánh lánh vòng trần gian.

      Nương buồm loan qua thoàn hải đảo,

      Cho đến bờ rõ Ðạo cao thâm,

            Khá tua tu học kiếm tầm,

Giúp đời nào nệ cơ tầm khó khăn.

      Nhìn loại vật lăng xăng thê thảm,

      Luật xả thân ai dám trọn nào,

            Những loài thảo mộc âm hao,

Biết gìn theo luật rõ màu lý chơn.

      Huống chi người còn hơn trí thức,

      Lại kém thua được bực thú cầm,

            Quyết tình giải thoát khỏi lầm,

Khá mau thực dụng lần lần tiến lên.

      Khá giữ chí tâm bền giúp Ðạo,

      Lòng nguyện cầu bổ báo Thiên nhan,

            Vì trò hấp thụ điển quang,

Của Trời ban cấp phải làm sao đây?

      Có phương pháp thoát dây buộc trói,

      Chí giúp đời thoát khỏi sông mê,

            Tiến lần lên đến cung quê,

Hiệp cùng Tiên Thánh đề huề vị xưa.

      Rõ mùi Ðạo sớm trưa phán đoán,

      Chẳng màng chi một đám sắc tài,

            Bùa mê thuốc lú hại thay,

Làm cho khổ não anh tài lụy thân.

      Xem thế cuộc phong trần mấy lát,

      Ngắm cơ đời ngơ ngác tâm hồn,

            Quyết tình cứu độ tử tôn,

Giúp đời một mực vĩnh tồn muôn thu.

      Bực Tiên Thánh cũng tu thuở trước,

      Cũng như mình chưởng phước hiện nay,

            Trau lòng thanh khiết há nài,

Sớm khuya Kinh Kệ vui say tinh thần.

THI:

Tinh thần tu niệm thoát trần ai,

Chưởng đức trau tâm giữ dạ hoài,

Quyết chí nghiên vai lo gánh Ðạo,

Tận lòng lòn phận cứu đời sai.

 

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh