Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

16.- LUÂN-HỒI QUẢ-BÁO

__________

THI:

QUANG minh rọi điển khắp trần gian,

THÁNH chỉ châu phê chứng giáng đàn,

ÐẾ khuyết CHƠN-KINH gìn luật Ðạo,

QUÂN thần phu tử khỏi lầm than.

Giải pho THÁNH-ÐỨC cơn hồ điệp,

Luật pháp cứu nguy giấc mộng tràng,

Luân chuyển nhiều phen lên cực điểm,

Hồi tâm quả báo rõ Minh-Hoàng.

* * *

Luân hồi nhiều kiếp đặng tu hành,

Tiến thủ phàm gian đến cảnh thanh,

Nghiên cứu tu sao cho thấu hiểu,

Mới là quân tử đặng nên danh.

BÀI:

            Danh người rành rạnh bia đề,

Bản son chép kỷ Tiên quê rõ ràng.

      Trước kiếp thú nhiều đàng lao khổ,

      Chuyển lần lên trần tố mấy phen,

            Phải tuân luật pháp tập rèn,

Ân cần sốt sắng nhúm nhen cội nền.

      Muốn tiến hóa lần lên trần thế,

      Chịu xẻ cưa ép chế nhiều lần,

            Tội tình chi phải sa chân,

Luật Thiên linh phải từ lần tiến lên.

      Cả trăm kiếp lo đền phận sự,

      Ðến làm người vụ chữ xá thân,

            Giúp đời cho đặng tiến lần,

Ðến nơi cực điểm Tiên Thần đắc ngôi.

      Luật Luân-Hồi tài bồi chịu quả,

      Dãi dầu sương đặng trả trần ai,

            Tội tình gây ác những ngày,

Xưa nay cũng vậy có sai bao giờ.

      Luật Thiên định theo cơ tấn hóa,

      Hãy sưu tầm lập quả bồi công,

            Mới mong lên đến Lai-Bồng,

Luật Trời mầu nhiệm đại-đồng chánh chơn.

      Ai rõ thấu nguồn cơn vũ-trụ,

      Ai lão thông tiến thủ thiên nhiên,

            Chuyển luân luân chuyển đáp đền,

Chí tâm nhứt dạ lo nền phận ta.

      Luật ẩn vi tri ra mới rõ,

      Trước phải lo chịu khó với đời,

            Lần lần sẽ đạt cơ Trời,

Thâm sâu huyền bí nơi nơi khắp cùng.

      Dãi sương tuyết mưa phùn lác-đác,

      Cảnh non Bồng tiếng hạc kêu rân,

            Giọng nghe tao nhã phù tân,

Hắt hiu gió thổi chịu thân nhọc nhằn.

      Ai qua khỏi những lằng thanh khí,

      Ai trong đời không chí lập nên,

            Lại mong tiến thủ lần lên,

Luật Trời công lắm có quên bao giờ.

      Dạy có kẻ phụng thờ lãnh chỉ,

      Dạ sắc son yếu lý học đòi,

            Nghiệm tâm học Ðạo rẽ ròi,

Mới ra thứ lớp tìm tòi Chơn-Kinh.

      Cõi dinh hoàn nào xinh chi đó,

      Chốn trần gian buộc bó con người,

            Nếu người có chí thanh tươi,

Mới thành nghĩa sĩ hiểu mười luật ân.

      Hiệp linh điển tinh thần phát triển,

      Tu từ lần mà tiến hư không,

            Rõ căn, rõ vị, rõ lòng,

Lòng người bao nã tâm không hiệp hòa.

      Kìa tàn tật mắt lòa khổ phận,

      Nọ bịnh nguy thân vẫn đớn đau,

            Cũng trong ác nghiệp chớ sao,

Tội gây phải chịu khó trao cho người.

      Kẻ sang cả vui cười hớn hở,

      Người quyền hành thơ thới thảnh thơi,

            Cũng nhờ phước đức nhiều đời,

Công bình pháp luật cơ Trời chẳng sai.

      Muốn đặng biết tương lai vận mạng,

      Muốn đặng tường cho hản nguồn căn,

            Thì tua suy nghĩ rõ ràng,

Kiếp nầy tạo phước, ứng bằng kiếp sau.

      Nếu kiếp trước chẳng bao nhiêu đức,

      Thì hiện nay chẳng được thanh tân,

            Hữu duyên xét kỷ xa gần,

Vạn loài thương mến đồng phần chớ lơi.

      Kìa ngoại vật chịu nơi luật định,

      Nọ côn trùng đều dính quả căn,

            Cứ theo phận sự tiến lần,

Vận hạn cũng thể tương thân chung hòa.

THI:

Chung hòa vũ-trụ mới tinh thông,

Rán vẹt tâm trần đặng rõ lòng,

Luật chiếu tự nhiên thiên dĩ định,

Lần hồi tiến hóa rõ hư không.

 

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh