Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

14.- THIÊN CƠ VẬN MẠNG

__________

THI:

VÂN trường lặng lẽ cảnh điềm nhiên,

TRUNG Ðạo Thiên cơ đã ứng điềm,

TỬ giả sanh lai đời mấy mặt,

Mừng pho Thánh-Ðức ngộ kỳ duyên.

      Bần-đạo đến giờ nầy dạy chương Thiên-Cơ Vận Mạng. Chư hiền khá tịnh tâm nghe.

BÀI:

      Ðường ngàn dậm thiên san vạn hải,

      Cuộc thế đồ gẩm lại có bao,

            Cảnh Tiên chiếm quẻ Nam-Tào,

Thấy đời lận đận đớn đau muôn phần.

      Có Khương-Thượng đến gần Tiên động,

      Thỉnh hạ san cho chóng đến đàn,

            Vẳng nghe khẩn lạy vái van,

Lần dò mây phủ nhập đàn cấp lai.

      Ðưa chén thuốc tỉnh say cho thế,

      Cậy ngọn cơ lời quế phân rành,

            Phận người trong cõi tử sanh,

Biết đâu ấm lạnh năm canh mà ngờ.

      Thiên-Ðạo với Thiên-cơ đâu rõ,

      Sự hành vi dầu có chánh đường,

            Cũng vì vận mạng chưa tường,

Sanh trong cảnh thế đoạn trường thiết tha.

      Có những khách giải ra cảnh khổ,

      Biết lý chơn tìm chỗ ẩn thân,

            Lòng phàm giữ thuyết vô thần,

Không kiêng Trời Phật chẳng cần linh thiêng.

      Ấy những kẻ đã riêng trí tưởng,

      Bởi vậy nên phải vướng đọa đày,

            Ôi! đời có đặng tỉnh say,

Hay còn mê muội cầu may kia là.

      Kìa võ-trụ bao la man mát,

      Nọ vạn sanh sống thác có chừng,

            Mây mưa nắng hạ triều dưng,

Nước ròng nước lớn lửa thuần khói mây.

      Hỏi những khách thiện tài vô giáo,

      Ai sanh ra ai bảo cho đồng,

            Mưa sa sấm sét não nồng,

Bốn mùa khí tiết đổi trong nhuận hồn.

      Cây cỏ mọc trái đơm bông nở,

      Hỏi khách trần cây cỏ ai sanh,

            Hay là vô thủy biến thành,

Rồi ai cầm lấy quyền hành sửa đương.

      Không lẽ nhà chủ trương chẳng có,

      Mà làm sao tạo đó nên nhà,

            Cũng người cũng trí cũng là,

Thì suy cho rõ lý xa mới mầu.

      Kìa đao binh năm châu nổi dậy,

      Nọ nạn tai xem thấy thảm thương,

            Hỏi người trong cảnh vô thường,

Có tài thì khá ngăn đường bình an.

      Những mảng gọi mình sang mình hiểu,

      Mà quên Trời chỉ biểu dạy thành,

            Biết trong vạn vật chưa rành,

Mà xưng chí sĩ văn lành múa gươm.

      Ngọn bút tỏa như bườm cậy gió,

      Hỏi gió yên bườm có chạy không,

            Lấy chi mà gọi quán thông,

Rằng nhờ tâm trí mới mong hiểu đời.

      Hỏi nếu chẳng có Trời tạo trí,

      Rồi người đời hiểu lý tại đâu,

            Mà quên lý nhiệm cơ mầu,

Lại cho rằng thiệt trên đầu không ai.

      Kìa khoa học rất tài tìm kiếm,

      Dưới bóng Trời mạo hiểm xét dò,

            Mà chưa thấu đến Tạo đò,

Cũng còn kiếm mãi cũng trò xét suy.

      Kìa mặt kiếng hiển vi chiếu đại,

      Rọi lên trời chiếu phải rõ chăng?

            Kim thời khoa tạo dữ dằn,

Khí binh tài phép cậy lằng âm dương.

      Nhưng chưa rõ phân tường máy nhiệm,

      Còn gia công tìm kiếm cho ra,

            Cơ Trời dầu xét gần xa,

Cũng không biết đặng thiệt là cũng không.

      Tài tạo những đồ trong thủy khí,

      Sức gầy nên nhiều lý cao siêu,

            Kìa con trùng dế chít chiu,

Ðâu người tạo thử ít nhiều được không? (cười)

      Vậy mà cũng khoe thông chi đó,

      Nầy nghe Ta dạy rõ cơ Trời,

            Dầu cho Tiên Phật nhiều lời,

Cũng không rõ đặng máy Trời bớ ai.

      Phải rán tu ra ngoài cảnh khổ,

      Bước thang mây mới rõ cơ linh,

            Trong khuôn Tạo-Hóa vạn hình,

Dầu cho biết cũng thật tình còn sai.

      Người là đứng ra ngoài vạn vật,

      Biết cuộc đời đặng thất nên hư,

            Nhờ Trời cho chút thiên tư,

Nhờ Trời un-đúc cũng như dạy bày.

      Kìa ngọn cây hằng ngày tươi tắn,

      Càng lớn lên càng đặng sum nhành,

            Nở bông đơm trái đành rành,

Hỏi ai sửa soạn tạo thành đó cho?

      Người trong cõi hư vô chi khí,

      Ðấng Chí-Tôn nguyên thỉ tạo thành,

            Tùy theo vận mạng chuyển sanh,

Nương theo khí hóa mà thành Ðạo trung.

      Người cậy máy âm dương chế tạo,

      Nhờ khối linh chia bảo sanh tồn,

            Thiên linh dạy dỗ linh hồn,

Còn trong xác thịt hơi tồn lưu thông.

      Mỗi một vật đứng trong hoàn-võ,

      Cũng đều là hấp thọ khó thiên,

            Nên trong các vật hậu tiền,

Vắng hơi thì ắt hồn lìa xa thân.

      Ðó là máy Tạo-Công sanh hóa,

      Còn dưỡng nuôi người đã định phần,

            Mỗi hồn đều có một thần,

Chăm nom săn sóc độ lần tiến lên.

      Dầu cây cỏ cũng đều như vậy,

      Kìa người đời hằng thấy rõ ràng,

            Thánh Thần phò hộ bình an,

Tại sao người ngộ tai nàn lắm ru?

      Vì căn trước kiếp tu còn ít,

      Hoặc lòng người ác thích tội tình,

            Nhân gầy quả phải đáp đền,

Ấy trong máy tạo công bình mà ra.

      Người hằng nhờ cao xa trí độ,

      Biết đường tu đổi số sang hèn,

            Cũng nhờ phân biện trắng đen,

Nên nương theo Ðạo, sửa hèn thành sang.

      Mỗi một vị linh-quang tá thế,

      Ðều nhờ nơi Thượng-Ðế ban cho,

            Có người dạy, có người lo,

Thần linh hằng phải cam go với hồn.

      Rồi còn phải chịu tồn ác khí,

      Vì người không biết lý lỗi lầm,

            Phật Tiên ân nặng nghĩa thâm,

Dạy người thoát khỏi luân trầm nạn tai.

      Những anh linh hằng ngày tế thế,

      Còn sanh hồn cũng thể xác thân,

            Vậy nên phải trọng Thánh Thần,

Kỉnh thờ Trời Phật ân cần mới nên.

      Nếu cải lịnh Bề-Trên phải đọa,

      Nếu dễ ngươi tai họa tới liền,

            Phước lòng nhờ thiện tâm hiền,

Tội vì chẳng biết lỗi nguyền khinh khi.

      Còn vận mạng phải suy cho rõ,

      Sao kẻ giàu, người khó chẳng đồng,

            Người vui dạ, kẻ đau lòng,

Người sao trăm tuổi, người không đặng bền.

      Vì vận mạng dưới trên có bực,

      Có nhiều khi kẻ cực nên sang,

            Bởi chưng biết đặng Thiên-Ðàng,

Còn người cao thượng lại mang tai nàn.

      Bởi ỷ thế không màng Trời Phật,

      Phước trước kia đã thất hết rồi,

            Tội tình nay phải đền bồi,

Chạy đâu cho khỏi quả nhồi hiển nhiên.

      Vận mạng có: hậu, tiền, hiện tại,

      Chẳng trước phân trái phải được đâu,

            Nếu người biết rõ Ðạo mầu,

Lập tâm tu niệm khẩn cầu mới nên.

      Cũng có kẻ cậy tên Thần Thánh,

      Ỷ lại mà gọi chánh cầu thân,

            Chẳng lo tu niệm ân cần,

Hoặc tu mê tín, cậy thần ước mơ.

      Rồi sanh dạ mờ hồ ảo tưởng,

      Phải lạc lầm phải vướng đường nguy,

            Bớ đời cặn kẻ nghĩ suy,

Thiên-Cơ vận mạng phân thì một chương.

 

 

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh