Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

1.- THÁNH TỰA 1

 

      Cuộc âm dương luân chuyển, cơ Tạo-Hóa vần xây. Cuối thế kỷ 20, nhơn loại đổi dời, cơ đời xáo lộn. Các Tôn-Giáo cũng vì trào lưu mà biến cải chơn truyền, đã đành mạt pháp. Cuộc tang thương sẽ đến làm cho thương hải biến tang điền.

      Cơ hoạn nạn hầu kề, khiến phu phụ, Quân Vương, cang thường đều bại hoại. Ðấng HUYỀN-KHUNG-CAO THƯỢNG-ÐẾ chiếu theo Thiên-Cơ, vì quá thương nhơn sanh giữa cuộc tai nàn, mới tá danh là CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG ÐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT, giáo Ðạo nơi cõi Á-Ðông gọi là ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ, qui nguyên các giáo, phục nhứt Ngũ Chi.

      Từ ngày hoằng khai mối Ðạo đến nay, trải bao phen khó nhọc vì đời, biết mấy lúc truân chuyên với Ðạo, cũng bởi tại văn minh, vật chất, mồi ăn, chỗ ở, sự sang cả của đời, thường xúi giục người tranh danh đoạt lợi. Ðương lúc lòng người điên đảo đem mối Ðạo truyền cho, dạy ăn chay làm lành, thì ai cũng ngờ vực giữa danh lợi và Thiên-Cơ.

      Lại nữa, bởi các Tôn-Giáo lâu đời, nên nhơn sanh không ái mộ và chẳng còn tin Trời, Phật, Thánh, Thần. Nay CHÍ-TÔN đem sự cơ bút dạy đời, thì người kính phục, vì tin có Phật Trời giáo hóa. Ấy cũng vì máy linh Trời Phật dạy, đặng độ rổi chúng sanh, nhưng cơ Trời còn hoài bảo, cho chư Phật, Tiên, Thánh, Thần giáng cơ giáo Ðạo tứ phương khắp xứ Nam-Kỳ. Lại còn truyền ra các lân bang ngoại quốc, vì bấy lâu còn tùy theo lòng nhơn sanh mà phổ độ, dạy dỗ tu hành nên chưa đem trọn mối chơn truyền chỉ giáo.

      Nay đã sắp đến thời kỳ khổ nạn, con người đặng bước lên đường Ðạo khá cao, nên Hội Quần-Tiên mà ban Kinh THÁNH-ÐỨC.

      Năm Ất-Hợi, Hội Quần-Tiên NGỌC-VÂN-ÐÀN tạm nơi TRƯỚC-LÝ MINH-ÐÀI ra quyển thứ nhứt, thức tỉnh người biết mối Ðạo đại đồng, và dạy rành nhơn luân nghĩa vụ, gọi là "THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ".

      Ðến nay là năm Bính-Tý, Hội Quần-Tiên tại Ngọc-Minh-Ðài ra quyển thứ nhì dạy người đời lên đến chỗ cực điểm tinh thần và biết nhìn nhau đồng một lý Ðạo, nên gọi là "THÁNH-ÐỨC CHƠN-KINH".

      Pho THÁNH-ÐỨC nầy gồm các chơn-truyền, các giáo lý, mà dạy rành cái chỗ tuyệt đối Ðạo mầu, nên cả chúng sanh trên địa cầu, bất luận là Tôn-Giáo nào, màu da nước tóc nào, cũng đều xem, đều học được. Nhưng xem Kinh phải lãnh hội các nguyên lý cao siêu của Thánh Tiên dạy bảo, điều nào chưa rõ thì phải suy nghĩ lại cho rành mà hành theo mới đúng. Chớ xem Kinh cho qua buổi mà không thật hành thì cũng như ăn bánh vẽ mà thôi.

      Những người biết trọng kỉnh Kinh nầy mà hành theo thì có Lục-Ðinh, Lục-Giáp hộ mạng, các vị Bồ-Tát hộ thân. Bằng xem Kinh mà chẳng hành, hoặc chê hủy thì ắt bị quả báo chẳng sai.

      Từ khai Ðạo cũng nhiều Thánh-Ngôn, cũng nhiều Kinh-Kệ, nhưng nhiều quá rồi nhơn sanh hủy hoại, và lại những Thánh-Ngôn ấy đều là khuyến tu mà thôi, nên chẳng có can hệ cho lắm. Còn bổn Kinh nầy là một bổn chơn-truyền, thuyết minh lý Ðạo.

      Khuyên nhơn sanh phải biết trọng kỉnh và thật hành sau khỏi điều tội lỗi.

                                            Tiết Trung-Thu, năm Bính-Tý

                                                       LÝ-THÁI-BẠCH

 

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh