UNICODE Setup

 

 

THƯỢNG-NGUƠN THÁNH-ĐỨC

DIỆU-MINH BẢO-PHÁP DI-LẶC CHƠN-KINH

_________

 

ĐỆ THỨ TƯ: NGUYÊN CĂN và MA ĐẠO

 

      Nhắc lại thuở Linh-Căn đại thệ nguyện vào đời, NGỌC ĐẾ hạ lịnh ban hồng ân đại ân xá, mở cửa Thiên-môn, khắp nơi Thành-Hoàng, Thổ-Địa đều thừa hành đón tiếp Chơn-linh nhập thế. Đồng thời chúa tể ma đạo cũng truyền lịnh thả bọn ma quân nhập thế. Bọn ma quân nhập thế lại được thuận lợi hơn! V́ ở cơi thế gian vào thời kỳ hậu mạt, hễ đà tiến hóa tới đâu th́ tánh người xảo khôn tới đó, nơi tánh khôn gian mưu tà chước quỷ ḷng tưởng quấy tham. V́ lẽ ấy là vô ư thức mở cửa nguơn môn rước nghiệp chẳng lành, ma quân do theo cơ hội đó xâm nhập vào thần thức, thai bào là các phương tiện, chúng đang chờ chực mượn đường thế gian hồi dương nhập thế để gây thêm nghiệp chẳng lành trợ lực cho cơ diệt hóa tăng mạnh và rút mau.

      Chúng ma đạo nhập đời hằng sa mau như nước cuốn, tuy số ức vạn của Linh-căn, nhưng số ức tỷ ma đạo khắp ta bà vô kể!

      (- Kính bạch Phật! Đấng Chí-Tôn đă v́ thương nhân loại quyết ra tay mở Đạo cứu đời; tất cả Phật, Thánh, Tiên, Hiền cũng v́ chúng-sanh, v́ Thầy phát nguyện hóa kiếp, Thầy nỡ đâu lại để chúa ma vương thả bọn ma đạo nhập vào thế gian trợ lực cho cơ diệt hóa? Như vậy tức Thầy không xót thương tất cả Linh-căn đều v́ chúng-sanh, đều v́ Thầy, v́ đại thệ nguyện của Thầy mà ra đi chịu khổ kiếp để giúp Thầy độ chúng cho thoát họa diệt thế?)

      - Diệu Hoa! Thiện Nữ hăy tịnh mặc nghe lời chơn Ta nay giảng nói:

      TẠO HÓA CÔNG B̀NH: Chúng sanh nghiệp quả trong ba đại kiếp xoay vần, hoặc hồn mê c̣n hận oán, nợ mạng chưa đ̣i hoặc tiền tài chưa trả!

      Nhơn kỳ Đại Ân Xá, Càn Khôn mở cửa, Phật, Thánh ra vào, th́ đạo ma vẫn được luật ân xá. Nếu chúng đă van cầu xin được vào nhập thế, hồi dương để sám hối tội dữ, qui chánh cải tà cầu Đạo vô thượng trở về chánh giác, th́ luật nào được phạt tội chẳng cho đi? Hoặc chúng hồn c̣n cần đ̣i nợ nghiệp.

      Ngoài ra, nếu khi chúng đă được hồng ân hồi dương dụng kiếp, nếu vẫn không chừa tánh dữ, chẳng dứt nghiệp mê, không tu tạo phước lành, hằng gây nghiệp dữ, nhớ câu nhân quả, luật Phật, Thiên điều, làm lành lành đáp, ở dữ dữ đeo, duyên nghiệp cứ phải đền bồi; hễ đại ân phóng xả, không làm trọn nguyện, nghiệp chướng hằng gieo th́ ngục cấm sẽ muôn ngàn kiếp khổ ắt không ĺa đặng!

      Chúng ma đạo là ai? Từ đâu có? Tức ở nơi chúng-sanh mà thành, ở nơi tánh mê lầm tạo đoan quả nghiệp mà có, ở nơi ba kiếp sanh tử mà hóa ra, nghiệp mê chẳng ĺa tánh, đ̣i nợ nghiệp khiên đă lấy hết, tánh tham c̣n dựa vào thế thắng vay nợ thêm chồng chất măi chẳng hề thôi!

      Chúng được sung măn vọng cầu, có được xác thể, nương vào xác thể mượn đà thế lực gây sóng gió nghiệp khiên, không tu tṛn nguyện th́ tự chịu quả đó, nơi tánh chúng mới rơ luật Tạo-Hóa CÔNG B̀NH mà không c̣n ân hận.

      (- Kính bạch Phật! Nếu như hiện tại có hằng triệu, hằng ức Linh-căn đương sanh tại thế, con thấy khi Linh-căn đă vào cơi ác trược nầy nếu phải nhiễm mê trần tục, bị ngũ dục che lấp Nguơn-thần quên căn th́ phương chi nhắc tánh để các bực đó nhớ đường tu kỷ mà trở lại ngôi vị?)

      - Bạch Diệu Hoa! Thiện Nữ vừa thốt lời lành, Ta sẽ giảng nói cho người rơ. Kể từ giai đoạn sau chót, vào khoảng 100 năm đến nay, số Linh-căn đă tuần tự vào đời hơn mấy mươi ức. Măi đến bây giờ, số ra đi th́ hằng hà, số đáo hồi th́ rải rác thưa thớt như hoa mùa Đông! Chỉ trong ṿng ngắn ngủi 100 năm mà biết bao nhiêu vị đă qua gần hai kiếp! Lại biết bao nhiêu vị c̣n phải ở nơi cơi vô h́nh, đă không được hồi vị lại cũng chưa được tái kiếp để tu tiếp, các hồn sa đọa ấy nay phải chịu cảnh khốn đốn bơ vơ! V́ sao? Cũng v́ khi sanh tiền, kiếp tu không giữ trọn, lại mê trần nhiễm tục sa đọa làm chúng-sanh, lúc đă hoại thể xa ĺa xác tục hồn chịu cảnh âm ty, xét xem công quả. Nay phải chờ ĐẠI-HỘI LONG-HOA phán xét, gặp kỳ siêu độ mới mong được đáo hồi.

      Nay được lịnh đại ân phóng xả thiệt là một hội Phong-Vân, phóng thích tất cả tội hồn đồng nhờ ơn Kinh Kệ tụng cầu, các Linh-căn nhờ nơi Kim-Cang mà được dọn ḿnh tu luyện giác tánh hết sa đọa.

      Vong tội nghiệp nơi chúng-sanh nhân quả dập dồn cũng nhờ nơi Kinh Tam-Bảo mà giác tánh, biết đường siêu thoát dứt tánh nhiễm mê, chịu phát tâm Bồ-Đề hoan hỷ theo Phật mà cầu Đạo vô thượng.

      Nay lời khuyến cáo trai gái trẻ già: đă mang tấm h́nh hài náo nương nơi cơi tạm, tự nơi tánh ḿnh phải giác, suy nơi căn ḿnh, nơi kiếp ḿnh mà tự tiến, tự giải thoát nghiệp mê lầm, tự hối kiếp sa đọa, cầu Đạo mà thoát xác hầu đáo vị hườn ngôi. Các Bồ-Tát hóa kiếp Tăng, Ni đang tu ở Đạo, thường tŕ hạnh tinh tấn công đức, tha giác, tha độ, thường tŕ hạnh Bồ-Tát, Bát Chánh, đừng phá giới Tăng; tâm ḷng hằng nhiễm tục, hết kỳ Đại-Ân th́ khó hồi Phật vị!

       Kẻ ở thế gian phải cư xử Đạo làm người, hồi minh tự tánh, bố đức thi ân, hành thiện ăn chay mà tu cầu thoát họa. Nếu măi vọng lầm, tự tạo vật-chất, tự tạo nghiệp khiên th́ họa ách đeo chân đừng than chớ trách.

      Nam Mô Long Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh