Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CON ĐƯỜNG TAM GIÁO VIỆT NAM

từ khởi nguyên đến thế kỷ XIX

Chương I

KHÁI LƯỢC VỀ NHO GIÁO VIỆT NAM

LÊ ANH DŨNG

Nho giáo vào Việt Nam trong thời Bắc thuộc, qua ba thời kỳ như sau:

– 111 tcn-39: các đời Tây Hán và Đông Hán.

– 43-544: các đời Đông Hán, Tam Quốc, Tấn, Nam Bắc Triều.

– 603-939: các đời Tùy, Đường, Ngũ Quư.

Mười thế kỷ đầu công nguyên, Nho học Việt Nam chưa thịnh, chưa h́nh thành tầng lớp Nho sĩ nắm vai tṛ quan trọng trong xă hội. Thành phần trí thức ưu tú bấy giờ là những nhà tu, đặc biệt là các cao tăng. Thông qua việc học chữ Nho để đọc kinh Phật, các sư tiếp thu luôn Nho học. Thế nên, khi đất nước vừa độc lập, kể từ Ngô (939-965), Đinh (968-979), Lê (980-1009), trí thức tài đức ra giúp triều đ́nh là các đạo sĩ và thiền sư. Một số thiền sư có công dạy các tục gia đệ tử trở thành nhân tài giúp nước, như sư Khánh Vân và sư Vạn Hạnh lần lượt là thầy dạy Lư Công Uẩn; sư Trí ở núi Cao Dă là thầy của Thái úy Tô Hiến Thành, Thái bảo Ngô Ḥa Nghĩa...

Nho học Việt Nam phát triển từ thế kỷ XI, sang đời Nguyễn th́ suy. Nho học mở đường xuất thân cho kẻ sĩ thông qua khoa cử;[1] nhờ đó thúc đẩy văn học phát triển, văn hóa được nâng cao. Không ít tiên Nho Việt Nam là tác gia, đi sâu vào triết Nho. Nhưng chiến tranh liên miên, sách vở bị cướp, đốt mất quá nhiều, tư tưởng học thuật của tiên Nho Việt Nam hầu như không c̣n lưu lại ǵ cho đời sau nghiên cứu. Nên nói đến Nho giáo Việt Nam, cái nổi bật h́nh như không phải là tư tưởng triết học, mà lại là văn chương, khoa cử, và vai tṛ chính trị của sĩ phu trong lịch sử.

1. NHO HỌC VIỆT NAM QUA CÁC TRIỀU ĐẠI

a. Đời Lư (1010-1225)

Nho học mới hưng phát. Vua Lư Thánh tông cho lập Văn miếu, làm tượng thờ Chu công, Khổng tử, bảy mươi hai tiên hiền (1070).[2] Vua Lư Nhân tông mở khoa thi đầu tiên tên là Tam trường (1075), Lê Văn Thịnh đậu thủ khoa; mở Quốc tử giám (1076); lập Hàn lâm viện (1086), tuyển Mạc Hiển Tích làm hàn lâm học sĩ. [3] Danh nho triều Lư có Lư Đạo Thành, Trương Bá Ngọc, Tô Hiến Thành...

b. Đời Trần (1225-1400)

Vua Trần Thái tông mở khoa thi Thái học sinh (1232); khoa Tam giáo (1247) và mở khoa Tam khôi (1247) tuyển trạng nguyên, bảng nhăn, thám hoa. Khoa ấy, Lê Văn Hưu đổ bảng nhăn, là sử gia Việt Nam đầu tiên, tác giả Đại Việt sử kư. Vua c̣n mở Quốc học viện (1253) giảng Tứ thư, Ngũ kinh.[4]

Đời Trần Duệ tông khoa thi Thái học sinh được đổi thành Tiến sĩ (1374).[5]

Đời Trần Nghệ tông, Lê Quư Ly soạn sách Minh đạo (1302), dịch thiên Vô dật ở kinh Thư (1394) để dạy thái tử (sau lên ngôi là Thuận tông), dịch kinh Thi dạy nội cung (1396). Đời Thuận tông, Lê Quư Ly làm thái sư, nắm quyền phụ chính, cải cách thi cử, ấn định lương bổng của các quan dạy học ở địa phương.

Văn học đời Trần rất thịnh, nhờ khoa cử thúc đẩy. Danh nho có Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn (viết Giới Hiên toàn tập), Trương Hán Siêu, Lê Lập, Phạm Sư Mạnh (viết Hiệp Thạch tập), Chu An (viết Tứ thư thuyết ước, Tiều Ẩn thi), Hàn Thuyên...

c. Đời Hồ (1400-1407), Hậu Trần (1407-1413), Minh thuộc (1414-1427)

Lê Quư Ly thay nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Nước loạn, quân Minh xâm lăng, cướp sách vở đưa về Kim Lăng; những ǵ không đem được th́ đốt, thiệt hại không kể xiết. Nhà Minh đưa Tống Nho vào Việt Nam.[6]

d. Đời Hậu Lê (1428-1788)

Nho học rất được chú trọng, được tôn là quốc học. Khoa cử thúc đẩy, h́nh thành tầng lớp nho sĩ trí thức đông đảo. Kinh đô có Quốc tử giám, Thái học viện. Vua Lê Thánh tông chia nước làm mười ba đạo, hầu hết các đạo ở đồng bằng đều lập trường công, ấn định quy chế thi cử. Năm 1463 có chừng 1400 người thi Hội ở Thăng Long; năm 1475 tăng lên khoảng 3000 thí sinh. Từ triều Lê, người thi đậu rất vẻ vang: có lễ xướng danh, lễ vinh quy, lễ khắc tên tiến sĩ vào bia đá ở Văn miếu.

Danh Nho đời Lê có Nguyễn Trăi, Lê Văn Linh, Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Thiên Tích, Nguyễn Trực, Nguyễn Như Đỗ, Lương Thế Vinh, Đỗ Nhuận, Thân Nhân Trung, Lương Đắc Bằng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dữ, Giáp Hải, Nguyễn Mậu Nghi, Phạm Công Trứ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hăng, Phạm Đ́nh Trọng, Lê Quư Đôn, Lư Tử Tấn, Nguyễn Mộng Tuân, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên...

Trường thi Hương ở tỉnh Nam Định

Lễ xướng danh những người thi đậu

Lễ vinh quy của tiến sĩ

Bia đá khắc tên các tiến sĩ triều Lê trong Văn miếu (Hà Nội)

e. Đời Tây Sơn (1788-1802)

Sau khi đánh bại quân Thanh giữa năm Kỷ dậu (1879), vua Quang Trung lập Sùng chính viện, cử La Sơn Phu tử Nguyễn Thiệp làm viện trưởng, với trọng trách chấn chỉnh lại Nho học Việt Nam. La Sơn Phu tử dịch xong các sách Tiểu học, Tứ thưNgũ kinh ra chữ Nôm, chưa kịp cải cách th́ vua Quang Trung mất.

f. Đời Nguyễn (1802-1945)

Nền học thuật gắn liền khoa cử ngày càng suy. Thực dân Pháp xâm chiếm đất nước. Cái học theo phương Tây khởi sự chen vào. Nền Nho học cử nghiệp cổ truyền dần dần mai một, chấm dứt năm 1915 ở miền Bắc, rồi 1918 ở miền Trung.[7]

2. CÁC TÁC PHẨM TRIẾT HỌC CỦA NHO GIA VIỆT NAM

Nhà nho có danh đời nào cũng xuất hiện, tên tuổi c̣n ghi lại nhiều. Ngoài công lao kinh bang tế thế, tiên nho Việt Nam c̣n giúp vào việc giáo hóa, trứ tác thơ văn nhiều loại. Riêng về mặt triết học, cũng rất phong phú, không những phô diễn đạo lư cổ truyền Khổng-Mạnh, Tŕnh-Chu mà c̣n bày tỏ ít nhiều quan điểm riêng của người Việt, thể hiện hoặc tinh thần độc lập hoặc ư thức đối kháng với tư tưởng Trung Hoa. Tiếc thay, sách vở đă bị thất tán, tiêu hủy sau bao thế kỷ binh lửa.

Văn tịch chí trong Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú và T́m hiểu kho sách Hán-Nôm của Trần Văn Giáp là hai trong những tài liệu quư hiếm, kể ra được một phần nào sách vở c̣n giữ lại hay c̣n ghi nhận được, nhờ đó cũng giúp đời sau có cái nh́n khái lược về tư tưởng triết học của nhà Nho Việt Nam đời trước. Căn cứ hai tài liệu ấy, qua một số tác phẩm mang tính triết học, giáo dục của người Việt, có thể dẫn lại một ít nhan đề tiêu biểu như sau (không nói tới sách khảo cứu lịch sử, địa dư, sáng tác văn chương):

(1) Tứ thư thuyết ước, mười quyển, Chu An (?-1370) đời Trần soạn, nay không c̣n. Chu An tự Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, thụy Văn Trinh, tôn hiệu Khang Tiết Tiên sinh, người xóm Văn Thôn, làng Quang Liệt, huyện Thanh Tŕ (ngoại thành Hà Nội sau này). Đậu thái học sinh, không ra làm quan, ở nhà dạy học, nổi tiếng đạo đức, rất đông học tṛ. Đời Trần Minh tông được mời ra làm quốc tử giám tư nghiệp. Đời Trần Dụ tông, dâng sớ xin chém bảy nịnh thần, Vua không trả lời, ông từ chức về ẩn ở núi Kiệt Đặc (sau là núi Phụng Hoàng, huyện Chí Linh, thuộc Hải Hưng sau này). Tháng 12-1370, được đưa vào thờ ở Văn Miếu.

(2) Chu dịch quốc âm giải nghĩa, hai quyển, cũng gọi Chu dịch quốc âm ca [quyết], Đặng Thái Phương [hay Bàng] (1674-?),đời Hậu Lê soạn xong trước năm Quư hợi (1743). Tác phẩm dùng thơ lục bát giải nghĩa từng hào (diễn ca); như quẻ Càn, hào sơ cửu Tiềm long vật dụng (rồng ẩn náu chớ nên dùng) diễn ca là:

Sơ cửu hào nghĩa tiềm long,

Bé c̣n ở dưới mà dùng làm chi.[8]

Đặng Thái Phương người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (xă Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh sau này). Năm hai mươi hai tuổi thi đậu khoa Hoành từ, làm tri huyện Giáp Sơn (trấn Hải Dương), thăng hiệp trấn, rồi hiến sát sứ Thanh Hóa. Năm 1743 làm tham nghị xứ Sơn Nam.

(3) Tứ thư ngũ kinh toản yếu, mười lăm quyển, Nguyễn Huy Oánh (1713-1798) đời Hậu Lê soạn. Ông tự là Thư Hiên, hiệu Thạc Đ́nh, người làng Lai Thạch, huyện La Sơn, Nghệ Tĩnh. Đậu thám hoa (1748), làm quan đông các đại học sĩ (1765), thăng lại bộ tả thị lang (1766) làm chánh sứ sứ bộ sang cống triều Thanh, trở về thăng tước bá, rồi tước thạc lĩnh hầu, nghỉ hưu, lại được mời ra làm quan, thăng đô ngự sử.

(4) Tính lư toản yếu, hai quyển, Nguyễn Huy Oánh soạn. Quyển này và quyển trên nhằm tóm tắt các sách Tứ thư, Ngũ kinh, Tính lư, tiện lợi cho Nho sinh chuẩn bị thi cử.[9]

(5) Thánh mô hiền phạm lục, mười hai quyển, Lê Quư Đôn (1726-1784) đời Hậu Lê soạn. Ông tự Doăn Hậu, hiệu Quế Đường, quê làng Duyên Hà (Diên Hà?), huyện Duyên Hà, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Thái B́nh). Làm quan giữ chức thị độc Ṭa Hàn lâm, sung tư nghiệp Quốc tử giám, làm phó sứ sang Trung Quốc, tước Dĩnh thành bá, rồi lần lượt giữ rất nhiều chức vụ quan trọng. Khi mất được truy tặng thượng thư Bộ Công, tước Dĩnh thành công. Tác phẩm rất nhiều. Khi soạn Thánh mô hiền phạm ông trích lục nguyên văn những lời nói của thánh hiền, xếp loại, chia thành mười hai đề mục, ghi rơ xuất xứ từng câu đă trích trong Dịch, Thi, Thư, Xuân thu Tả truyện, Lễ kư, Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Gia ngữ, Hiếu kinh, Mạnh tử, Chu tử, Quốc sách, Quốc ngữ, Sử truyện, Tiên nho cách ngôn...[10]

(6) Thư kinh diễn nghĩa, ba quyển, Lê Quư Đôn soạn. Trong bài Tựa viết năm 1772, ông bày tỏ: “Tôi thường nghe, trị thiên hạ không thể không có chính sự, mà xưa nay người bàn về chính sự thường lấy sách Thượng thư làm gốc. (...) Tôi thật ngu lậu, nghiền ngẫm lâu năm, hiểu qua nghĩa lớn, mỗi khi đọc sách ấy chỉ cảm thấy ư vị dạt dào, lư thú vô cùng, chỗ nào xúc động mà phát minh th́ tùy ư chép lại, chứng dẫn các truyện kư, bàn bạc việc xưa nay, đều là muốn làm ấn chứng cho sách của thánh nhân. Hễ chỗ nào cốt yếu th́ thường thường nêu ra, ư muốn cho những người làm tôi sau này, trong khi xem sách và xét ḿnh, thấy điều hay điều phải th́ hăng hái phấn khởi; thấy điều xấu điều trái th́ sợ hăi e dè, để mà chăm lo công việc, giữ ǵn chức vụ, họa chăng có ích. C̣n như noi gương điều đă thành công, răn dè điều đă thất bại, giữ thịnh pḥng suy, sách này cũng có thể dùng làm sách để nhà vua có bên cạnh ḿnh mà xem luôn, dùng làm công cụ lấy đức trị dân. Đến như những lời truyện, lời chú của tiên nho, hoặc có chỗ giống nhau khác nhau và có chỗ đáng ngờ th́ đều có biện chính sơ qua...” [11]

(7) Dịch kinh phu thuyết, năm quyển, Lê Quư Đôn soạn. Trong bài Tựa, ông viết: “Sáu kinh là dạy về cách trí, thành chính, tu tề, trị b́nh, nhưng công việc về trời đất, về người, cùng là phép tắc của muôn vật, th́ chỉ kinh Dịch là đầy đủ (...). Khổng tử lúc tuổi già mới thích học Dịch. Khi sửa dọn sáu kinh (...) chỉ riêng kinh Dịch th́ làm phần Thập dực, tức là mười phần chú giải của kinh Dịch (...), giải thích rộng răi, không quản nhiều lời. Văn chương của Khổng tử là ở đó mà lời nói về tính và đạo Trời của Khổng tử cũng là ở đó, cốt để chỉ vẽ cho thiên hạ và đời sau, tha thiết biết là nhường nào! Tôi từng trộm bàn, đạo trời đất vốn hữu thường, thế mà khi đầy khi vơi, lúc thịnh lúc suy, sự biến đổi xưa nay không cùng; ḷng yêu ghét, lúc hợp tan, t́nh của người và vật không chỉ một mối mà đều tóm cả ở trong 384 hào của 64 quẻ. Quẻ có tác dụng tùy thời của quẻ, hào có tác dụng tùy thời của hào, thánh nhân không có chỗ nào là không dạy người tu cái đạo khuôn xử: như thế là lành, như thế là dữ, như thế là nên lo ngại, như thế là không tai vạ, dùng h́nh tượng rất tinh mà không ngoài các đạo thường về nhân luân và nhật dụng. (...) Nay hăy đem lời nói trong Đại tượng các quẻ mà nói, (...) chỉ một câu, nửa lời, mà dùng không thể xiết, đức cao nghiệp rộng, thực là ở đó. Huống chi, thông suốt các quẻ, nghiền ngẫm các hào, trên th́ suy đến đạo Trời, dưới th́ xét đến t́nh vật, giữa th́ tham khảo sự tích của cổ nhân, lời nói việc làm đều trung chính, khi động khi tĩnh rất kính thành, để cho giữ được tốt lành, khỏi được hung dữ, đó chẳng phải là sơ ư lập giáo của thánh nhân ru? Tôi ngu hèn học kém, kính đọc lời dạy của thánh nhân, nghiên cứu truyện nghĩa của họ Tŕnh, họ Chu, xét thêm những lời chú thích của tiên nho, có khi xúc động mà phát minh ra, nói thêm mấy lời, gồm có năm quyển, chỉ cốt để sửa lấy tâm thân cho ít lầm lỗi. C̣n đem thi thố không nói mà tin là cốt ở đức hạnh, các sĩ quân tử học kinh Dịch th́ không những là chỉ xem tượng mà học thuộc lấy lời, xem biến mà học thuộc câu bói, c̣n cần phải cẫn thận đức hạnh để hiểu ngầm ư của thánh nhân ở ngoài lời sách nói mới được.” [12]

(8) Âm chất văn chú, hai quyển, Lê Quư Đôn soạn. Âm chất văn tương truyền là của Văn Xương Đế quân, nói về thiện ác báo ứng, bao gồm tư tưởng Tam giáo. Trong Đề từ, Lê Quư Đôn cho biết ông đă căn cứ theo Đan quế tịch, bốn quyển, của Hoàng Chính Nguyên đời Thanh (1761) và Âm chất văn chú, hai quyển, của Tống Tư Nhân đời Thanh (1776).[13] Lê Quư Đôn viết:

“Văn Xương Đế quân có bài huấn gồm 541 chữ. Các bực hiền triết xưa suy diễn ư chỉ để giúp cho người ghi nhớ mà cố sức theo. Lại chép những việc thiện ác báo ứng ngay dưới mỗi tiết, khiến cho người ta ham làm thiện mà không dám làm ác, sách ấy có quan hệ rất lớn đến việc dạy đời.

“(...) Tôi không tự xét ḿnh, nhân lấy hai sách ấy [của họ Hoàng, họ Tống] bổ thêm vào một ít, chia làm hai quyển, trong phần diễn bỏ chỗ chú cũ đi, có khi bớt những chữ rườm, thay đổi cước chú, xếp theo từng loại, tất cả là 283 việc, cốt cho lời gọn mà nghĩa sáng, việc rành mạch mà lẽ rơ rệt. Trước là để tự răn ḷng xét ḿnh, tu dưỡng tính t́nh, cố gắng sao cho đến được chỗ ít lầm lỗi, sau là để dạy con cháu, phổ khuyến nhân sĩ, mong cho đều biết sửa ḿnh theo lễ, giữ đức dựa nhân, để thành người quân tử, không đến nỗi làm kẻ tiểu nhân.

“(...) Tôi từng trộm nghĩ: Người ta không ai không có nhân tâm, không ai không có đạo tâm, nhân tâm tức là nhân dục, đạo tâm tức là đạo lư. Giữ được một phần thiên lư th́ bỏ được một phần nhân dục. Nhân dục thắng th́ làm ác, thiên lư thắng th́ làm thiện. (...) Nói về một nhà th́ nhờ đó mà có thể được lành mạnh và hưởng phước lộc; nói về một nước, cho đến cả thiên hạ, th́ nhờ đó mà có thể làm cho phong tục tốt, đưa đến cơi thái b́nh. Đạo lư ấy rất lớn, độc giả nên kính cẩn giữ lấy mà cố gắng làm theo.”[14]

(9) Vân đài loại ngữ, bốn quyển, Lê Quư Đôn soạn. Sách gồm chín đề mục, trong đó đề mục thứ nhất là Lư khí ngữ, gồm 54 điều về vũ trụ, vũ trụ luận; chủ yếu giải bày quan niệm của Tống Nho về vũ trụ luận, đồng thời có nhiều phát triển riêng của soạn giả.[15]

(10) Chu huấn toản yếu, năm quyển, do Phạm Nguyễn Du (1739-1787) đời Hậu Lê soạn. Ông tự Hiếu Đức và Dưỡng Hiên, hiệu Thạch Động, người làng Đặng Điền, huyện Chân Phúc, tỉnh Nghệ An. Làm quan, chức đông các đại học sĩ, rồi đốc đồng Nghệ An. Viết nhiều sách, riêng về đạo Nho c̣n có tác phẩm Luận ngữ ngu án... Khi soạn Chu huấn toản yếu ông mô phỏng theo sách Cận tư lục của Chu Hy và Lữ Tổ Khiêm đời Tống, lấy toàn văn của Chu Hy chia thành loại, xếp thành tiết mục, hơn sáu trăm điều.[16]

(11) Xuân thu quản kiến, mười hai quyển do Ngô Thời Nhiệm (1746-1803) đời Hậu Lê soạn. Ông là con của Ngô Th́ Sĩ, tự Hi Doăn, hiệu Đạt Hiên và Hải Lượng Thiền sư, người làng Thanh Oai, huyện Thanh Tŕ, tỉnh Hà Đông. Làm quan, chức hiến sát phó sứ Hải Dương, rồi nhiều chức vụ quan trọng khác. Đời Tây Sơn làm quan thị lang, tước T́nh phái hầu, làm chánh sứ sang Trung Quốc. Viết nhiều sách. Trong Xuân thu quản kiến, dưới mỗi sự việc chép trong kinh Xuân thu của Khổng tử, soạn giả ghi rơ lời chú thích, trích trong các sách Tả truyện, Công Dương, Cốc Lương... rồi ghi thêm ư kiến và lời bàn của ông. [17]

(12) Nhân thế tu tri, tám quyển, do Cao Xuân Dục (1842-1923) đời Nguyễn soạn. Ông tự T Phát, hiệu Long Cương, quê xă Thịnh Kháng (sau là Thịnh Mỹ), huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An [có sách ghi: phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ Tĩnh]. Làm quan, chức thượng thư Bộ Học, tổng tài S quán, tước An xuân t. Viết nhiều sách.

Nhắc đến ngũ luân (khuôn phép giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn) và thập nghĩa (mười lẽ phải gồm cha từ, con hiếu, anh lành, em kính, chồng nghĩa, vợ nghe theo, lớn huệ, bé thuận, vua nhân, tôi trung), trong bài Tựa năm 1901 cho Nhân thế tu tri có đoạn ông viết: “Đời người phải có ngũ luân, có thập nghĩa, th́ trước hết làm ra các môn luân thường, môn phẩm hạnh. Đời người phải có mưu sinh, làm ăn, th́ làm ra các môn thuật nghiệp, tố lư. Đời người phải có sửa ḿnh, thu xếp việc nhà, th́ làm ra các môn trị nhà, sửa xét ḿnh. Đời người phải có tiếp xúc với người khác, th́ làm ra các môn thù tiếp và thủ ngự để kết thúc toàn bộ sách. V́ vậy, nay vậy, nay tốt, t́m rộng trong các sách, lựa lọc trích lấy, chia môn, định loại, đem ra xếp đặt chú thích, tuy đến việc làm hung ác, cũng trích lấy một hai việc để mà khuyên răn.” Sách kể ra tám mươi sự việc xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam, nhằm khuyên làm lành tránh dữ.[18] Có thể qua sách này t́m hiểu được triết lư đạo Nho ở Việt Nam trong một thời kỳ lịch sử nhất định.

·

Nho giáo Việt Nam không phải chỉ là trích cú tầm chương, khoa cử, phú thi xướng họa. Có một luồng tư tưởng của người Việt, nó ḥa hợp đạo Nho với Phật, Lăo và văn hóa bản địa Việt Nam. Hiện nay, mọi việc nghiên cứu lại Nho giáo Việt Nam đều c̣n phải khởi sự, mà khó khăn lớn nhất vẫn chính là sự thất lạc tác phẩm của tiên nho qua các triều đại.

Đạo Cao Đài xuất hiện ở Nam Kỳ vào đầu thế kỷ XX với lễ nhạc, y phục, và tiêu ngữ Nho tông chuyển thế (lấy tông chỉ đạo Nho để sửa đời loạn thành trị); phải chăng, trong một chừng mức nào đó có thể coi Cao Đài như một canh tân Nho giáo trong thời đại mới?

LÊ ANH DŨNG

CHÚ THÍCH

[1] Về mặt tích cực của Nho giáo qua tác động của khoa cử, xem Lê Anh Dũng, T́m hiểu Kinh cúng tứ thời, Huế: Nxb Thuận Hóa, 1995, tr. 113-114.

[2] Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Quyển Thượng. Sài G̣n: Nxb Trung tâm Học liệu, 1971, tr. 99.

[3] Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Quyển Thượng, 1971, tr. 101.

[4] Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Quyển Thượng, 1971, tr. 124.

[5] Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Quyển Thượng, 1971, tr. 124.

[6] Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược. Quyển Thượng, 1971, tr. 212.

[7] Trần Trọng Kim, Nho giáo. Quyển Hạ. Sài G̣n: Nxb Trung tâm Học liệu, 1971, tr. 370.

[8] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1990, tr. 221-228.

[9] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 229.

[10] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 229-230.

[11] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 230-232.

[12] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 232-234.

[13] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 235-236.

[14] Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí. Tập 3. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1992, tr. 174.

[15] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 257.

[16] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 261.

[17] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 235-236.

[18] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán-Nôm. Tập II, 1990, tr. 237-239.

HẾT CHƯƠNG I

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh