ĐẠI GIÁC THÁNH KINH

Phần 1    Download

Phần 2    Download

Phần 3    Download

Phần 4    Download

Phần 5    Download

Phần 6    Download

Phần 7    Download

Phần 8    Download

Phần 9    Download

 

(Bấm vào đây để đọc)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa xin chân thành cảm tạ quý vị sau đây đã công quả để hoàn thành phần audio của trang này:

Người đọc: Sư Huệ Duyên

Thâu vào CD dưới dạng MP3: HH Ngọc Minh Thanh, CA, USA