Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

     

Mục Lục

  Phần 1: ĐẠI-GIÁC THÁNH-KINH

Bấm vào đây để nghe băng đọc

1) Thánh Tựa của Đức Lư Đại Tiên Trưởng (2-12-1978)

2) Khai Kinh - Ngọc Hoàng Thượng Đế (1-7-1977)

3) Giải về Tam Giáo Qui Nguyên - Thích Ca Mâu Ni Phật (1-7-1977)

4) Thích Ca Mâu Ni Phật (3-7-1977)

5) Giải về Từ bi, Nhẫn nhục - Nhiên Đăng Cổ Phật (4-7-1977)

6) Huỳnh Phú Sổ - Giáo Chủ Phật Giáo Ḥa Hăo (6-7-1977)

7) Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ (tiếp theo) (7-7-1977)

8) Tây Phương Giáo Chủ Jésus Christ (9-7-1977)

9) Thánh Mẫu Maria (9-7-1977)

10) Huệ Minh Chơn Tiên (17-1-1983)

11) Cao Đài Thượng Đế (20-7-1977)

12) Văn Tuyên Khổng Thánh (22-7-1977)

13) Quan Thánh Đế Quân (23-7-1977)

14) Quan Thánh Đế Quân (25-7-1977)

15) Thiên Chúa Jésus Christ (26-7-1977)

16) Ngọc Hoàng Thượng Đế giảng cho các bực Chúa Tể Quốc Vương (27-7-1977)

17) Cao Đài Thượng Đế ban Thánh Lịnh và "Kinh An Vị Tam Giáo Qui Nguyên" (29-7-1977)

18) Thiên Chúa Jésus ban "Bài Thánh Ca" (30-7-1977)

19) Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu ban "Bài Chúc Tụng Đức Ngôi Hai" (30-7-1977)

20) Ngọc Hoàng Thượng Đế ban "Bài Chúc Tụng Ngọc Hoàng" (30-7-1977)

21) Lễ An Vị Tam Giáo Qui Nguyên (1-8-1977):

   * Ngọc Hoàng Thượng Đế

   * Thích Ca Giáo Chủ

   * Ngôi Hai Đấng Christ

   * Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu

22) Đức Chúa Jésus (2-8-1977)

23) Ngọc Hoàng Thượng Đế ban Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Đạo Cao Đài (3-8-1977)

24) Thánh Nữ Thượng Như Thanh (4-8-1977)

25) Nam Phương Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (4-8-1977)

26) Hồng Huệ Chơn Tiên (4-8-1977)

27) Mormon Giáo Chủ Joseph Smith (4-8-1977)

28) Ngọc Hoàng Thượng Đế - Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Đạo Cao Đài (tiếp theo) (5-8-1977)

29) Diêu Tŕ Kim Mẫu chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (6-8-1977)

30) Bài Cầu Nguyện chung cho Dân Tộc Việt Nam (7-8-1977)

31) Ngọc Hoàng Thượng Đế niêm tất Đại Giác Thánh Kinh (7-8-1977)

32) Thái Thượng Đạo Tổ chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên (27-9-1977)

33) Chánh Lễ 12 phái Cao Đài hiệp tác - Ngọc Hoàng Thượng Đế (27-9-1977 tức Rằm tháng 8 Đinh Tỵ niên)

34) Hộ Pháp Phạm Công Tắc (27-9-1977)

35) Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (29-9-1977)

 

 

  Phần 2: KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP

Bấm vào đây để nghe băng đọc

1) Thánh Tựa - Ngọc Hoàng Thượng Đế (24-5-1978)

2) Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (30-5-1978)

3) Đại Giác Kim Tiên luận về Chữ Đạo (7-6-1978)

4) Đại Giác Kim Tiên luận về Thất T́nh (11-6-1978)

5) Đại Giác Kim Tiên luận về Lục Dục, Tam Tâm Chi Nghiệp, Thập Giới Điều Qui (15-6-1978)

6) Đại Giác Kim Tiên luận về Ăn Chay, 12 cơi Thiên Đường và việc Độ Siêu (5-7-1978)

7) Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (6 và 7-7-1978)

8) Ngọc Hoàng Thượng Đế (18-8-1978)

9) Lư Đại Tiên Thái Bạch (7-9-1978)

10) Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu kiến Kinh Thánh (8-9-1978)

11) Khổng Thánh Tôn Sư (9-9-1978)

12) Ngọc Hoàng Thượng Đế (24-7-1979)

13) Lư Đại Tiên Thái Bạch giảng về Long Hoa Đại Hội (5-10-1979)

14) Ngọc Hoàng Thượng Đế ban bảo danh Thiên Lư Bửu Ṭa (4-12-1979)

15) Noah (Nô-Ê) Lăo Tổ (22-12-1979)

16) Đức Chúa Jésus ban "Bài Cầu An Địa Chấn" (15-12-1979)

17) Đức Lư Thái Bạch ban "Bài Cầu Nguyện Ḥa B́nh Thế Giới" (15-5-1978)

18) Ngũ Nguyện của Cao Đài Thượng Đế (14-3-1981)

 

 

  Phần 3: PHỤ BẢN CÁC ĐÀN CƠ

 

1) Đại Lễ Cầu An Xin B́nh Địa Chấn - Ngọc Hoàng Thượng Đế (26-3-1982)

2) Kỷ niệm Huỳnh Đạo Thiên Khai năm thứ 6 và bốn hườn thuốc trị tà - Ngọc Hoàng Thượng Đế (15-5-1982)

3) Thánh Đức B́nh Linh Hội - Ngọc Hoàng Thượng Đế (16-2-1986)

4) Thánh Đức B́nh Linh Hội - Lư Thái Bạch (23-2-1986)

5) Kỷ niệm Huỳnh Đạo Thiên Khai năm thứ 10 và lịnh tả "Quan Âm Phổ Chiếu Pháp Bảo Tâm Kinh" (15-5-1986)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh