H&L THEATER
Feature PresentationVideo Clip

CỰU HOÀNG BẢO ĐẠI

VIẾNG THĂM THIÊN LÝ BỬU TÒA

12-2-1982