Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

THƯ GHI DANH THAM DỰ

TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH-TRIẾT VÀ HỘI-NGỘ T̀NH THƯƠNG

            Kính gởi: Ban tổ chức “Tuần lễ t́m về Minh-triết và Hội-ngộ T́nh thương”

                                    12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046. USA

            Trích yếu: v/v ghi danh tham dự “Tuần lễ t́m về Minh-triết và Hội-ngộ T́nh thương”

            Tham chiếu: Văn thư đề ngày 15 tháng 5 năm 2004

            Đáp lời mời của Quư Thánh sở, tôi (1):

            ______________________________________________________________________

            Thánh danh (2): ________________________________________________________

            Chức sắc (nếu có, xin ghi rơ phẩm vị): _____________________________________

            Đạo trưởng ___          Niên trưởng ___         Hiền tài ___ (3)

            Chức việc (4): _________________________________________________________

            Địa chỉ: ______________________________________________________________

            _____________________________________________________________________

            Điện thoại: ___________________________________________________________

            E-mail (nếu có, xin ghi rơ): ______________________________________________

sẽ đến tham dự nguyên tuần ___ hoặc vào ngày _____________________(5). Nếu địa điểm tổ chức là 

nơi thuê mướn, tôi sẽ đóng góp số tiền ăn ở trong suốt thời gian tham dự và các phụ phí khác (nếu có).

            Tôi muốn đóng góp trong phần thuyết minh Giáo lư ___ hoặc hội luận ___ (6) với chủ đề:

_____________________________________________________________________

            Ngày _____ tháng ______ năm 2004

            (Kư tên)

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

(1): Xin ghi rơ họ và tên theo kiểu Việt Nam.

(2): Nếu có, xin ghi rơ.

(3): Nếu là Đạo trưởng, Niên trưởng, hay Hiền tài, xin đánh dấu x vào khoảng trống kế bên.

(4): Nếu có, xin ghi rơ.

(5): Xin đánh dấu x vào khoảng trống kế bên nếu tham dự nguyên tuần hoặc ghi rơ ngày tham dự.

(6): Xin đánh dấu x vào khoảng trống kế bên.
 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh