Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THẦY GỒNG THỬ CƠ

Có một ông thầy gồng theo đạo "Mẹ sanh" dao chém không đứt. Ông định đến thử cơ coi chơn hay giả. Đến một đàn cơ nọ, khi cơ vừa lên, ông đọc thần chú lầm bầm trong miệng, có ư trấn ếm ngăn điển nhập cơ. Tức th́ cơ viết tên ông, bảo ông vào thử cơ.

Được dịp may để thử cơ, ông tỏ ra rất thích thú, lên cầm cơ ngay, không ngần ngại mà cũng không lễ bái chi cả. Khi tay ông vừa cầm cây cơ, tức th́ cơ quay vun vút, ngoài sức điều khiển của ông. Tay th́ quay vù vù, miệng th́ cười ha hả như điên, như dại, không ngừng nghỉ được. Cơ quay thật lâu, ông ta cười cho đến lă người ra mà cơ vẫn không ngừng. Ông cứ cười, cười như thế một hồi lâu, đến lúc ông quá đuối sức th́ cơ mới ngưng.

Ông sợ quá, bèn qú xuống bạch với Ơn Trên xin bỏ đạo "Mẹ sanh" và xin nhập môn Đạo Cao Đài liền nơi đó. Ông được Ơn Trên thâu nhận.

(Trích trong "Huyền diệu Cơ bút" của Cố Đạo trưởng Thiện Trung)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh