Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thuật xử thế người xưa

Ngô Nguyên Phi

Tể Tướng Án Anh Quư Trọng Vợ

     Án Anh có nhiều công trạng đối với nước Tề, Tề Cảnh công tặng áo hồ cừu, phong thực ấp ... Án Anh nhất mực từ chối. Cảnh Công thấy một người đàn bà liền hỏi:

      - Có phải là nội tử của quan Tể Tướng đó không?

      Án Anh đáp:

      - Bẩm phải!

      Cảnh Công cười bảo:

      - Bà nhà đă già mà c̣n xấu nữa. Ta có một ái nữ có thể cho Tể Tướng được.

      Án Anh chấp tay nói:

      - Lúc trẻ người ta lấy ḿnh là mong rằng lúc già có thể nhờ cậy được. Vợ tôi tuy già xấu nhưng tôi vẫn quư trọng, không dám phụ.

      Tề Cảnh Công rất kính phục Án Anh.

      Lời bàn:

     Nhân gian chuyện một chồng một vợ từ thuở cưới nhau đến răng long bạc tóc là chuyện b́nh thường. Nhưng trong đám quan lại ngày xưa mà bàn việc một chồng một vợ th́ hiếm lắm. Hồi xưa có câu: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng"."Thê" là vợ chính, "Thiếp" là vợ lẻ. Nhà vua gả ái nữ cho Án Anh, đặt địa vị một người nào đó, họ cho việc ấy là vinh dự, là cao quư, nhưng Án Anh chối từ. Không có cao quư nào bằng tấm ḷng đối đăi thủy chung với nhau. "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ", thói đó đă thành "văn bản". Với thời cách đây hơn 2500 năm, Án Anh quả là một nhân vật cấp tiến. "Phú quư bất năng dâm, bần tiện bất năng gian, uy vũ bất năng khuất". Án Anh là một trang quân tử, đáng làm gương cho mọi người.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh