Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÁT NHĂ BA LA MẬT

 

Tại buổi giảng kinh của Pháp sư Thông Biện, trong đó có một vị du tăng tu hạnh Độc giác đến dự. Vị Pháp sư nói về công đức tu hạnh Bát nhă Ba la mật của Bồ tát vượt trội hơn công đức trí tuệ của hàng Thanh văn, Duyên giác. Vị du tăng thính pháp bất đồng ư kiến về quan điểm này, bèn chất vấn vị Pháp sư:

- Đă là trí tuệ th́ không có sự sai biệt, là b́nh đẳng. Tại sao ngài so sánh hơn thua?

Vị Pháp sư mỉm cười. Ngài cầm chiếc bật quẹt giơ lên và bật thành ngọn lửa. Ngài hỏi:

- Theo thầy th́ ánh sáng của ngọn lửa với ánh sáng của mặt trời có khác không?

Vị tăng Độc giác không trả lời. Ngài đứng dậy vái chào vị Pháp sư, đeo b́nh bát lên vai rồi rời khỏi giảng đường. 

(Trích "Chuyện b́nh thường", tác giả Thích Chân Tính)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh