Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Ghi chú:

     Ba toa thuốc này do một vị tu hành đă đắc Đạo truyền cho Đạo Trưởng Thiện Trung vào khoảng năm 1945 với lời dặn sau này phổ biến để cứu nhân độ thế. Ba mươi năm sau, chính bản thân Đạo Trưởng Thiện Trung đă xử dụng nhiều lần rất công hiệu và đă truyền bá cho nhiều người xử dụng ... Nay v́ sợ thất truyền và muốn phổ biến rộng rải hơn nên chúng tôi cho đăng lên website.

     V́ được yêu cầu và không biết dịch nên chúng tôi để nguyên bản cả ba toa bằng tiếng Hoa. Nếu cần dùng toa nào th́ quư vị có thể in ra, đem cho nhà thuốc Bắc hốt và chỉ cách nấu. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh