PHIẾU CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG

THẤT CHƠN NHƠN QUẢ

Họ tên / Pháp danh

Địa chỉ và số điện thoại

Số tiền

     
     
     
     
     
     
     
     

            Nay xin phát tâm đóng góp số tiền ghi trên để dùng vào việc ấn tống:

THẤT CHƠN NHƠN QUẢ

            Sau khi in xong, xin vui ḷng gởi cho tôi:

_____ quyển            ____ số lượng nhiều để phân phát cho các tín hữu ở địa phương

Thành tâm cầu nguyện xin Ơn Trên Đấng Chí-Tôn, Đức Diêu-Tŕ và thập phương chư Phật Tiên Thánh hộ tŕ cho âm siêu, dương thới, Đạo pháp phục hưng, tất cả chúng sanh đồng được tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, sớm tỏ ngộ Đại-Đạo. Cầu xin hồng ân Bề Trên hộ hựu cho gia đ́nh chúng con và toàn tất đồng được an lạc, thanh tịnh, vạn sự kiết tường đầu năm chí cuối.

            * Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng-Đế Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn.

            * Nam Mô Diêu-Tŕ Kim-Mẫu Vô-Cực Đại-Từ-Tôn.

            * Nam Mô Thập Phương Chư Phật Thánh Tiên cảm ứng chứng minh.


Chi phiếu xin đề "Thiên-Lư Bửu-Ṭa" với ghi chú "In Kinh" và gởi về địa chỉ:

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

12695 Sycamore Ave

San Martin, CA 95046. USA

Tel.: (408) 683-0674