Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Kim cổ tới lui xuân lại thu

Danh lợi tranh đua tuổi nào hưu

Phú quư vinh hoa ba canh mộng

Hỏi ai hưởng được cảnh vô ưu

Cỗ văng kinh lai xuân phục thu

Tranh danh đoạt lợi tuổi nào hưu

Phú quư vinh hoa tam canh mộng

Thùy kiến hưởng thọ vĩnh vô ưu

Ḥa thượng Tuyên Hóa

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh