Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

IV. Hạnh Của Người Xuất Gia

Ḥa thượng Tuyên Hóa

Phải bốn người xuất gia trở nên lên cùng sống chung ḥa hợp th́ mới gọi là Tăng-đoàn. Đó là "ḥa giai cộng trụ," không tranh không chấp.  Một người xuất gia sống đơn độc không thể gọi là Tăng.

Người xuất gia phải nghiêm trang ǵn giữ bốn oai nghi--đi, đứng, nằm, ngồi.  Nên nói:  "Đi nhẹ như gió, ngồi vững như chuông, đứng thẳng như cây thông, nằm như cung tên."

Không thể muốn pháp xuất thế cùng pháp thế gian đồng một lúc.  Chân không thể đứng trên hai chiếc thuyền--một hướng ra Giang bắc, một xuôi về Giang nam.

Các vị thường biết rằng chư Đại-đức, Cao-tăng thuở xưa đều ngộ Đạo trong khi tu hành khổ hạnh.  Không một vị Tổ-sư nào khai ngộ trong khi hưởng thụ--t́m trong Đại Tạng Kinh không thấy có một vị nào như thế cả.

Tiêu chuẩn tuyển chọn vị Trụ-tŕ phải như thế nào? Điều kiện tiên quyết là phải không có tánh nóng giận, biết dùng ḥa khí đối đăi người, nơi nơi đều có thiện duyên với người, không dùng quyền uy mà bức bách kẻ khác, phải có tác phong ư thức dân chủ, khiến người ta cung kính tôn trọng.

Người xuất gia có thể nhận sự cúng dường, nhưng không được tham cầu cúng dường.  Không tham cúng dường mới là đệ tử chân chánh của Phật.

Hai chúng đệ tử xuất gia, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, không nên dụng công v́ danh vọng, địa vị, mà cần phải có tinh thần thay thế chúng sanh chịu khổ và phải có tâm b́nh đẳng cứu giúp tất cả chúng sanh.

Người xuất gia nếu không tinh tấn tu Thiền tập Định, tụng Kinh tŕ Chú, nghiêm thủ Giới Luật, mà chỉ nương dựa vào Phật hầu có được miếng cơm manh áo th́ chắc chắn sẽ bị đọa lạc vào ba đường ác.

"Tinh lực dồi dào th́ không cảm thấy lạnh.
Khí lực sung túc th́ không cảm thấy đói.
Thần lực đầy đủ th́ không cảm thấy mệt."

Tinh, khí, thần là ba báu vật.  Người xuất gia phải tu tŕ tinh, khí, thần.

Người xuất gia phải làm gương cho chúng tại gia--nếu không nêu được gương tốt th́ người tại gia sẽ không sanh tâm thâm tín, và không thể gieo ảnh hưởng ǵ với họ cả. Thế nên, là người xuất gia th́ phải có h́nh tướng của người xuất gia.

Người xuất gia phải có chánh tri chánh kiến.  Nếu không có chánh tri chánh kiến th́ nhất định sẽ đi lạc vào đường ma, bị năm mươi ấm ma kéo đi.

Người xuất gia phải cùng nhau làm việc, không được tự ḿnh tạo việc khác lạ, muốn làm ǵ th́ làm.

"Chuyên nhất th́ linh.
Phân tán th́ bị ngăn ngại."

Chuyên nhất về việc ǵ?  Tức là chuyên nhất đoạn dục vọng, trừ tham ái.  Nếu không đoạn dục vọng, trừ tham ái th́ có xuất gia tu Đạo đến tám vạn đại kiếp đi nữa cũng vẫn không thành công. V́ vậy, việc này rất là trọng yếu.

Phải luôn luôn tu Đạo bồi đức. Khi đức tánh đă tṛn đầy, hạnh tu được viên măn, th́ chúng ta mới xứng đánh là người xuất gia.

Người xuất gia phải lấy việc hoằng Pháp làm sự nghiệp.

Hoằng dương Phật Pháp là bổn phận và trách nhiệm của người xuất gia chúng ta.  Thế nên, trong từng tâm niệm chúng ta phải luôn luôn hoằng dương Phật Pháp; và mọi hành động, cử chỉ là thuyết Pháp cho chúng sanh.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh