TUỔI 79

Bảy tám qua rồi, bảy chín đây.

Tuổi thêm, thêm khổ cái thân nầy:

Ráng đi, ráng đứng đôi chân mỏi.

Đành vỗ, đành bay cặp cánh gầy.

Trước mắt, nắng mưa c̣n hứng chịu ?

Trong người bịnh tật rủ bao vây ?

Ngàn xưa Lăo Bịnh song hành đó.

Thôi được ngày qua, biết một ngày.

Thanh Hữu Huyền

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh