Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Trung Thu Dạ Cảm

Thanh Không

 

Trung Thu thiển mộng hận trường canh

Biệt xứ bát niên nghiệp vị thành

Học lộ vô duyên tiêu chí khí

T́nh trường bạc phúc cật tâm thanh

Tư quân tá tửu sầu thiên dạ

Ái nễ tác thi khổ nhất sanh

Nguyệt nhập ngô song ḥa khách cảm

Hà nhân tri kỷ ức ngu danh ?

 

Nhật Bản, B́nh Thành thập bát niên trung thu

(Trung thu, 2004)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh