Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

T̀NH THƯƠNG

 

Từ Thượng Đế, t́nh thương ban xuống thế,

Khắp nhơn loài bốn bể một "Nguồn sinh",

Thọ âm dương, nam nữ kết nên t́nh;

T́nh hướng hạ khó minh Chơn lư Đạo.

 

Từ chánh tâm, t́nh thương hành chánh giáo,

Gieo nhân lành bổ báo khắp trần gian,

Chỉ mong sao cho nhơn loại dứt lầm than;

Cùng cọng hưởng Thiên đàng nơi thế hạ.

 

Từ cơi thế, con người nh́n "Phép lạ",

"Mắt Trời cao" thật quả hiển nhiên rồi !

Tưởng đâu rằng Thượng Đế ngự cao ngôi;

Ai có biết "Mầm Trời" trong vạn vật ?

 

Từ Việt Nam Trời ban cho "Lẽ thật",

Đạo Cao Đài, chư Phật Thánh Tiên Thần,

Dụng "Thần cơ Diệu bút" phá mê trần;

Để dựng lại đời Tân dân Thánh đức.

 

Từ cá nhân, người hiền mau tỉnh thức,

Dựng đại đồng góp sức rải t́nh thương,

Hội Long hoa vĩ đại một môi trường;

Cơ tiến hóa muôn phương người hội lại.

 

Từ cơi ḷng, con người hành "Lẽ phải",

Phải thương yêu và phải biết hiệp ḥa,

Tạo hóa là một Đạo, một Trời Cha;

T́nh thương Đạo bao la cho vạn thuở.

 

Đệ huynh ơi! cửa Cao Đài đang rộng mở,

Mở Cao Đài là mở cửa t́nh thương,

Mau mau lên, hiền sĩ khắp muôn phương;

Hăy giác ngộ, nhập trường thi đạo đức.

 

* * * * *

 

Đạo đức Việt Nam cứu thế tàn,

Trời ban "Quyền pháp" cứu trần gian,

Cao Đài, Thượng Đế, hay Chân lư;

Phật Thánh Thần Tiên, chỉ một đàng.

 

Fountain Valley, ngày 26 tháng 12 năm 1996

Thiện Trung.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh