TIỄN THU

Chiều nay ngỏ vắng tiễn Thu đi.

Đảo mắt xem Thu để lại g ?

Ngn khối l vng chờ r mục.

Một trời cnh trụi sống cu ky !

Hơi may bắc nhịp thơ tnh tự.

Nắng a khơi ging hận biệt ly ?

Trong pht giao ma trao mấy vận.

Dở hay, Thu hỡi nệ h chi ?

(Atlanta , December 22 first day of Winter.)

Thanh Hữu Huyền

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh