Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thiền & Tịnh Độ

VĨNH MINH thiền sư

Có thiền, có tịnh độ,

Cũng như cọp mọc sừng,

Đời này là thầy người,

Đời sau làm Phật tổ.

* * *

Không thiền, không tịnh độ,

Giường sắt, cột đồng lửa,

Muôn kiếp lại ngàn đời,

Chẳng có nơi nương tựa.

 

(Người gởi: Vũ Phi Long)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh