Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TƯ TƯỞNG TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI

LÊ ANH DŨNG

Đây là Chương VI, quyển CON ĐƯỜNG TAM GIÁO VIỆT NAM TỪ KHỞI NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ XIX, Nxb Tp.HCM ấn hành năm 1994. LC Control Number: 94945152. Trước khi in thành sách, sáu chương sách này đă được tŕnh bày tại Hội trường Thuyết minh Giáo lư Cơ quan Phổ thông Giáo lư Cao Đài giáo Việt Nam. Trọn tác phẩm sẽ lần lượt được giới thiệu trên Thiên Lư Bửu Toà.

 

Ngay từ thế kỷ II, tư tưởng Tam giáo đồng nguyên đă xuất hiện ở Việt Nam, mà bấy giờ tên gọi là Giao Chỉ Bộ (từ năm 111 trước công nguyên) rồi là Giao Châu (từ năm 203). Giao Chỉ thời Sĩ Tiếp (sử Việt Nam viết là Sĩ Nhiếp) là nơi giao lưu văn hóa Việt-Ấn-Hán, là nơi hội tụ và dung ḥa các luồng tư tưởng Ấn-Hán (Phật, Nho, Đạo) với văn hóa bản địa.

Một bằng chứng là MÂU BÁC, cũng gọi Mâu tử (sinh khoảng năm 165 hay 170, mất khoảng 230). Ông tên là Dung, tự Tử Bác, người gốc Thang Ngô (Thương Ngô), Giao Chỉ,. từ Trung Quốc sang Việt Nam tỵ loạn vào thế kỷ II, tài kiêm văn, vơ. Về văn, ông viết Lư hoặc luận nổi tiếng. Lúc đầu nhan đề tác phẩm này là Trị hoặc luận, nhưng từ đời Đường Cao tông (tức Lư Trị, tại vị 650-633) v́ kiêng húy của Lư Trị mà tác phẩm đổi nhan đề thành Lư hoặc luận. Lê Mạnh Thát khẳng định sách này được viết khoảng năm 198.

Trong Lư hoặc luận, Mâu tử cho biết: sau khi mẹ mất, không muốn làm quan, ông đắm ḿnh học Tam giáo. “Từ đó, dốc chí vào đạo Phật, gồm ngẫm Lăo tử năm ngàn chữ, ngậm huyền diệu làm rượu ngon, xem Ngũ kinh làm đàn sáo.” [1] Điều này cho thấy rằng Tam giáo đă hiện diện đề huề trong thời Sĩ Tiếp làm thái thú Giao Chỉ. Tinh thần ḥa đồng từ buổi ban sơ đó đă là yếu tố để tư tưởng Tam giáo đồng nguyên trở thành một nét bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong những thế kỷ sau, được nhiều danh gia phát biểu qua các triều đại. Sau đây là một số trường hợp tiêu biểu:

1. VIÊN CHIẾU (999-1091).

Viên Chiếu sống dưới đời Lư, thế danh là Mai Trực, quê làng Phúc Đường, huyện Long Đàm, là thiền sư đời thứ bảy ḍng thiền Quan Bích (Việt Nam). Tác phẩm của ông có: Dược Sư thập nhị nguyện văn, Tán Viên giác kinh, Thập nhị bồ tát hành tu chứng đạo tràng, Tham đồ hiển quyết.[2]

Khi được hỏi về ư nghĩa của Phật và Thánh (Nho), Thiền sư Viên Chiếu đáp:

Trú tắc kim ô chiếu,

Dạ lai ngọc thố minh.[3]

(Ngày th́ mặt nhựt sáng soi,

Đêm về vằng vặc khung trời ánh trăng.)

Sư ngụ ư bảo tuy ứng dụng của Phật và Thánh (Nho) trong đời khác nhau, nhưng đều nhằm đem lại cho đời ánh sáng (giác ngộ), ví như ngày cần ánh sáng mặt trời (kim ô: quạ vàng), đêm cần ánh sáng vầng trăng (ngọc thố: thỏ ngọc).

2. TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277).

Vua tên thật là Trần Cảnh, quê làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định sau này). Tác phẩm có: Kiến trung thường lễ, Quốc triều thông chế, Khoá hư lục...[4].

Khi viết bài Tựa cho Thiền tông chỉ nam, vua ám chỉ rằng trách nhiệm độ đời của Phật hay Nho vẫn là một:

Lục tổ có nói: ‘Bậc đại thánh và đại sư đời trước không khác ǵ nhau.’ Như thế đủ biết đại giáo lư của đức Phật ta lại phải nhờ tiên thánh mà truyền lại cho đời.” [5]

Trong bài Phổ khuyến phát bồ đề tâm, vua viết:

Vị minh nhân vọng phân Tam giáo,

Liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm.[6]

(Chưa tỏ ngộ, người đời lầm lẫn phân biệt Tam giáo,

Khi đạt chỗ gốc cội rồi th́ cùng ngộ một tâm.)

Trong bài Tọa thiền luận, vua so sánh Tam giáo về pháp môn tu luyện và nêu lên sự tương đồng như sau:

Thích-ca Văn phật vào núi Tuyết sơn, ngồi ngay ngắn trong sáu năm, chim bồ các làm tổ trên đầu, cỏ mọc xuyên qua bắp vế mà thân tâm vẫn b́nh thản. Tử Cơ [Đạo gia] ngồi tựa ghế, thân như cây khô, ḷng như tro nguội. Nhan Hồi [Nho gia] ngồi quên, chân tay rời ră, thông minh dẹp bỏ, ĺa xa cả trí cả ngu để ḥa chung với Đạo lớn. Ba bậc thánh hiền của Tam giáo đời xưa đó đều nhờ ngồi định mà có thành tựu.” [7]

Tuyết sơn tức là Hy-mă-lạp-sơn (Himalayas). Chim bồ các có sách dịch là chim thước, hoặc dịch là chim khách. Tử Cơ tức là Nam Quách Tử Cơ, được chép trong Nam hoa kinh của Trang tử.

Trong bài Giới sát sinh văn, vua nêu lên chỗ tương đồng của Tam giáo về mặt hành thiện:

“Sách Nho dạy làm điều nhân đức, kinh Lăo dạy thương yêu người và vật, Phật chủ trương hăy giữ ǵn giới cấm sát sinh…” [8]

3. HƯƠNG HẢI (1631-1718).

Thiền sư thế danh là Tổ Cầu, người làng Áng Độ, huyện Chân Phúc (sau là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Lúc đầu ông làm tri phủ Triệu Phong (sau là tỉnh Quảng Trị), đời Hậu Lê, rồi tu ở cù lao Chàm (Quảng Nam), hiệu Huyền Cơ Thiện Giác, pháp tự là Minh Châu Hương Hải, trứ tác nhiều.[9]

Trong một bài thơ Sư viết: Nguyên lai Tam giáo đồng nhất thể.[10] Như vậy, Sư khẳng định Tam giáo cùng một bản thể, nghĩa là cùng một nguồn gốc phát sinh.

So sánh Nho với Phật, ở một bài thơ khác, Sư kết luận:

Nho nguyên đăng đăng đăng di khoát,

Pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm.[11]

(Nguồn Nho bát ngát lên thêm rộng,

Biển Phật trùng trùng vào càng sâu.)

Trong bài Lư sự dung thông, Thiền sư Hương Hải đă lấy h́nh ảnh xe, thuyền làm ví dụ để so sánh hai khía cạnh phương tiện và công dụng của Tam giáo trong đời. Sư kết luận Tam giáo ví như ba cỗ xe cùng đi đến một đích. Đối chiếu ba cặp phạm trù tam cương, ngũ thường (của Nho) với tam nguyên, ngũ khí (của Lăo), và với tam quy, ngũ giới (của Phật) Sư có bài thơ hay như sau:

Trong nơi danh giáo có ba,

Nho hay giúp nước, sửa nhà, trị dân.

Đạo thời dưỡng khí an thần,

Thuốc trừ tà bệnh, chuyên cần luyện đan.[12]

Thích độ nhân miễn tam đồ khổ,[13]

Thoát cửu huyền thất tổ siêu phương.

Nho dùng tam cương, ngũ thường,

Đạo ǵn ngũ khí, giữ giềng ba nguyên.

Thích giáo nhân tam quy, ngũ giới,

Thể một đường xe phải dụng ba.[14]

4. LÊ QUƯ ĐÔN (1726-1784).

Ông tự Doăn Hậu, hiệu Quế Đường, quê làng Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ. Ông làm quan đời Hậu Lê, giữ lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng. Tác phẩm rất nhiều, riêng khảo về đạo Nho có: Quần thư khảo biện, Thánh mô hiền phạm lục, Âm chất văn chú, Vân đài loại ngữ, Xuân thu lược luận, Dịch kinh phu thuyết, Thư kinh diễn nghĩa …

Trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục, quyển IX: Thiền dật, Lê Quư Đôn đă bày tỏ ḷng tôn kính Tam giáo b́nh đẳng và khuyến cáo một số nhà nho thiển cận như sau:

“Đạo giáo của họ Phật, họ Lăo thanh tĩnh hư vô, cao siêu tịch diệt, không hệ lụy đến sự vật, đấy cũng là đạo giáo của bậc cao minh dùng để tu dưỡng bản thân; đến những lời bàn luận sâu rộng về đạo đức, về h́nh thần, không điều ǵ là không có ư nghĩa mầu nhiệm. Nhà nho chúng ta, cứ giữ thành kiến kia khác, thường thường bác bẻ, như thế có nên không?” [15]

5. NGÔ TH̀ SĨ (1726-1780).

Ông là cha của Ngô Th́ Nhiệm, nhạc phụ của Phan Huy Ích. Ông tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong Tiên sinh, đạo hiệu Nhị Thanh Cư sĩ. Ông làm quan đời hậu Lê, trứ tác nhiều tác phẩm như: Ngọ Phong văn tập, Bảo chướng hoành mô, Anh ngôn thi tập, Việt sử tiêu án, Quan lan thập vịnh, Nhị Thanh động tập... Cùng các con, ông hợp thành Ngô gia Văn phái.[16]

Năm 1760, nhân trùng tu chùa Tam giáo (làng Kim Bảng), Ngô Th́ Sĩ làm bài văn bia nêu lên ư kiến của ông về Tam giáo như sau:

“Lời khuyên về tịnh độ của nhà Phật, lời bàn về cảnh tiên của nhà Đạo, thuyết tích chứa điều lành có thừa điềm tốt của nhà Nho, thảy đều đúng cả. Đạo Phật chủ trương từ bi, Đạo gia thanh tịnh, Nho gia lấy thuyết nhân nghĩa, trung chính mở đường cương thường của Trời để dựng nên một trật tự cho người. Điều thiết yếu là hợp thế giới hữu h́nh vào một hư không siêu h́nh, thu tất cả thiên h́nh vạn tượng khác nhau vào một chỗ nhất quán. Nhập thế và xuất thế, tác dụng khác nhau mà thể tính th́ cũng một. Tôi cho rằng đạo lư chỉ có một mà thôi. Tự do, sáng suốt, không có phân chia đạo nọ đạo kia vậy. Liễu ngộ chỉ có bản tính yên lặng, giữ lấy chỉ là tâm. Chỗ tịch diệt của Như lai, chỗ hư vô của Lăo quân, chỗ không muốn nói của Phu tử đều là gom cái tâm ḿnh về chỗ chánh mà thôi.” [17]

Ngoài bài văn bia trên, xu hướng đề cao Tam giáo cùng một nguồn của Ngô Th́ Sĩ c̣n bộc lộ trong các bài Kư động Nhị Thanh, Sớ hợp Tam giáo… [18] 

6. NGÔ TH̀ NHẬM (1746-1803).

Ông người làng Thanh Oai, huyện Thanh Tŕ, tỉnh Hà Đông, là con của Ngô Th́ Sĩ, tự Hi Doăn, hiệu Đạt Hiên, lại có hiệu Hải Lượng Thiền sư.  Làm quan hai đời Hậu Lê và Tây sơn, giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Ông cũng chủ trương Tam giáo một nguồn (nhất nguyên), và bày tỏ quan điểm của ông trong các tác phẩm như Thiên quân thái nhiên, bài Kư đ́nh Thủy Nhất… [19]

7. PHAN HUY ÍCH (1750-1822).

Ông là con rể Ngô Th́ Sĩ, em rể Ngô Th́ Nhiệm. Ông tự Chi Ḥa, hiệu Dụ Am và Đức Hiên. Làm quan chức hàn lâm thừa chỉ, đốc đồng Thanh Hóa, v.v... Đời Tây Sơn, ông làm tả thị lang Bộ Hộ, tước Thụy nham hầu, đi sứ Trung Quốc về thăng thị trung ngự sử. Ông lập Bảo chân quán để tu dưỡng. Trứ tác nhiều.

Phan Huy Ích cũng theo thuyết Tam giáo một cội nguồn. Năm 1796, khi viết lời Tựa cho tác phẩm Trúc Lâm đại chân viên giác thanh của Ngô Th́ Nhậm, ông bày tỏ quan điểm của ông về Tam giáo như sau:

“Giáo lư Thích-ca tuy nói là không tịch hư vô, nhưng đại yếu vẫn là trừ bỏ hết mọi chướng lũy, thấy rơ chân như. Cho rằng ‘minh tâm kiến tính’ là việc cần kíp nhất, nếu đem so sánh với học thuyết ‘thành ư trí tri’ của nhà Nho ta, thật chẳng có ǵ là trái ngược.”

Do cùng quan điểm với Ngô Th́ Nhậm nên trong bài Tựa nói trên, Phan Huy Ích đă ca ngợi Ngô Th́ Nhậm:

“Tận tính nhi cùng lư (thấu triệt được thiên tính, hiểu rơ được đạo lư), khu Thích dĩ nhập Nho (đưa đạo Phật vào đạo Nho), ông đă khiến cho tám bộ Phạn vương (Phật) không ra ngoài cung tường của Tố vương (Khổng tử).” [20]

8. TRỊNH TUỆ (thế kỷ XVIII).

Trịnh Tuệ thi đậu trạng nguyên, làm quan tể tướng thời vua Lê chúa Trịnh. Ông vẫn xưng là Trúc Lâm Cư sĩ. Tŕnh bày quan niệm Tam giáo một nguồn, trong bài Tam giáo nhất nguyên thuyết, có đoạn ông viết:

“Nhà Nho có tam tài, nhà Phật có tam thế, nhà Đạo có tam thanh, cũng chẳng khác ǵ trời có mặt trời, trăng, sao, như vạc ba chân, quan hệ mật thiết với nhau và không tách rời nhau được. Nói cho rơ là lễ nhạc, h́nh, chính của nhà Nho dùng để ngăn ngừa ḷng người khiến cho người ta xu hướng về điều thiện và cấm chỉ các điều ác, xa rời cái xấu và tăng thêm cái đẹp, hiển nhiên là như vậy. Thanh tĩnh, từ bi của nhà Phật, trừ bỏ nghiệp chướng cứu người độ vật, cùng đi đến chỗ giác ngộ, th́ đó lại là uyên vi trong uyên vi. Nhà Nho chủ trương chỉnh đốn luân thường, duy tŕ giáo hóa, làm cho người ta đổi thói bạc làm thói hậu, bỏ điều bạo chăm điều nhân. Đó là công việc rơ ràng. Nhà Đạo chủ trương rửa sạch lụy trần, từ bỏ tham dục, vượt cơi phàm vào cơi thánh, cùng chung duyên lành th́ đó lại là huyền diệu trong huyền diệu. Sách Đại học nói ‘Sáng tỏ đức ḿnh, làm mới đức dân, dừng ở chỗ chí thiện.’ Kinh Phật nói ‘Bát nhă ba la mật’, nói ‘Bồ đề tát đóa’, nói ‘Ma ha tát’. Về ư nghĩa, hai đằng có trái ngược nhau đâu … Cho nên Tam giáo vẫn là một môn, ba ḍng vẫn là một lư, vốn không phải như nước lửa, đen trắng, ngọt đắng có tính chất chống lại nhau … Thế mới biết Nho tức là Thích mà Thích tức là Nho. Đạo cũng là Nho mà Nho cũng là Đạo.”

Cuối bài, Trịnh Tuệ kết luận:

Ai hay Tam giáo bất đồng,

Thích Ca, Lăo Tử cùng ḍng Nho Gia.[21]

9. TOÀN NHẬT (1750? -1832?).

Thiền sư sống khoảng đời Tây Sơn. Sư coi Tam giáo cũng chỉ một nhà, tuy công dụng ở đời có khác nhưng lại hỗ trợ cho nhau trong việc giáo hóa, cứu độ, trị an dân chúng. Sư ví Tam giáo như ba ngả đường mà cùng dẫn về một đích điểm. Sư c̣n quan niệm Tam giáo không thể thiếu một, v́ thiếu một th́ sẽ nguy hiểm, cũng như chiếc vạc phải đủ ba chân, bầu trời phải đủ mặt trời, mặt trăng và các v́ sao (tam quang: nhật, nguyệt, tinh). Xă hội phải vững vàng ba mối giềng trung chánh giữa quan hệ của bậc trị nước với dân, giữa cha với con, giữa vợ với chồng (tam cương: quân thần cương, phụ tử cương, phu thê cương).

Trong tác phẩm Hứa Sử truyện văn, Thiền sư Toàn Nhật mượn lời Diêm vương nói với thầy tăng Hứa Sử để gián tiếp bày tỏ quan điểm của Sư đối với Tam giáo như sau:

Phép xưa gầy dựng roi truyền,

Nho ra sửa trị đời nên thanh b́nh.

Thích ra độ tử cứu sinh,

Đạo ra tẩn diệt mị tinh yêu tà.

Thánh hiền phân chế làm ba,

Tam giáo so lại nhất gia khác ǵ.

Cùng nhau tá trợ pḥ tŕ,

Ra đời giáo hóa ích th́ lợi dân.

Cũng như vạc có ba chân,

Trên trời th́ có tam quang tỏ tường.

Trong đời th́ có tam cương,

Nếu mà khuyết một ghê đường gian nguy.

Nói cho Thầy rơ kẻo nghi,

Đường tuy ba ngả cùng về một nơi.[22]

Trong tác phẩm Tam giáo nguyên lưu kư, Thiền sư viết:

Cho nên Tam giáo Thánh nhân,

Tùy cơ thuyết pháp, ứng thân cứu nàn.

Hễ trời th́ có tam quang,

Đời có Tam giáo ba giềng tương thân.

Ví như cái vạc ba chân,

Nếu mà khuyết một ngả nghiêng đâu c̣n.

Vật trong vạc ấy chẳng toàn,

Ắt là trút đổ chỉn liền hư hao.

Nho gia tỏ rơ như sao,

Chói ḷa tinh đẩu ai nào chẳng hay.

Đạo gia dường nguyệt tṛn thay,

Bắc nam ánh giải, đông tây sáng ngời.

Thích gia ví tợ mặt trời,

Đâu đâu soi thấu đời đời quang minh.[23]

10. GIÁC LÂM (thế kỷ XIX).

T́ Kheo Giác Lâm sống dưới triều Minh Mệnh (1820-1841), tu ở chùa Hồng Phúc, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Sư sáng tác Hồng mông Tạo hóa chư lục bản hạnh (gọi tắt Hồng mông hạnh), trong đó đă nhận định về Tam giáo như sau:

Ba đạo cây cối một nhà,

Chi chi diệp diệp hằng hà vô biên.

Những người thiểu học thất truyền,

Ngỡ là Nho giáo, Phật, Tiên khác ḍng.[24]

11. NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU (1822-1888).

Ông hiệu Trạch Phủ, quê làng Tân Khánh, huyện B́nh Dương, tỉnh Gia Định. Bị mù, ngồi nhà dạy học, nên c̣n được gọi là Đồ Chiểu. Sau về Ba Tri, tỉnh Bến Tre dạy học, bốc thuốc. Tác phẩm chính gồm có: Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư tiều y thuật vấn đáp.

Trong truyện thơ Lục Vân Tiên Nguyễn Đ́nh Chiểu đă sáng tác ra chàng Nho sinh họ Lục rất đặc biệt.

Câu 9-12 tả họ Lục xuất thân từ cửa Khổng sân Tŕnh, theo nghiệp Nho gia:

Đặt tên là Lục Vân Tiên,

Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành.

Theo thầy nấu sử sôi kinh,

Tháng ngày bao quản sân Tŕnh lao đao.

Sau khi thọ nạn, mù mắt, chàng thư sinh họ Lục nương thân cửa chùa (Phật) và được ông tiên (Lăo) ban thuốc tiên chữa cho mắt được sáng lại. Câu 1665-1668 tả:

Đoạn này tới thứ ra đời,

Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.

Nửa đêm nằm thấy ông tiên,

Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra.

Như vậy, dù Nguyễn Đ́nh Chiểu không phát biểu về Tam giáo đồng nguyên hay đồng tông, tác giả qua cách hư cấu một truyện thơ đă cho thấy tinh thần Tam giáo đề huề, không có giới hạn, thành kiến, ngăn ngại.

Tóm lại trải qua các triều đại, trong mười chín thế kỷ, tuy sử sách không c̣n lưu giữ được nhiều, nhưng bằng những tư liệu văn học c̣n sưu tập được, với các tác giả tiêu biểu, đă thấy rơ rằng ở Việt Nam đă được xác lập sớm và rất lâu dài các quan điểm trong sáng về:

- Tam giáo đồng nguyên hay Tam giáo nhất nguyên (cùng một nguồn phát sinh),

- Tam giáo đồng tông (cùng một ông tổ sinh ra),

- Tam giáo nhất gia (cùng một nhà),

- Tam giáo đồng quy (cùng đi về một đích).

Các dẫn chứng văn học trên đây cũng cho thấy từ xưa dân tộc Việt Nam đă biết đối chiếu Tam giáo để t́m đến chỗ đồng nhất lư. Trong khi đó ở châu Âu, măi đến nửa cuối thế kỷ XX người ta mới biết đến khoa tôn giáo đối chiếu (comparative religions), khởi sự từ năm 1939 tại Viện đại học Oxford, nước Anh.

Nói cách khác, ở Việt Nam ngay từ xa xưa đă sẵn có con đường Tam giáo đồng nguyên để rồi sẽ dẫn đến hệ luận là vạn giáo nhất lư. Nghiên cứu con đường Tam giáo Việt Nam trong tinh thần đồng nguyên và nhất lư cũng là để sau này góp phần t́m hiểu diễn tŕnh Dịch hóa, chu nhi phục thủy: Từ Đại đạo phát sinh Tam giáo đạo; từ Tam giáo đạo trở về nguồn gốc Đại đạo.

LÊ ANH DŨNG

CHÚ THÍCH

[1] Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu về Mâu tử. Tp.HCM: Tu thư Vạn Hạnh, 1982, tr. 133, 508.

[2] Thơ văn Lư – Trần. Tập I. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1977, tr. 266.

[3] Thơ văn Lư – Trần. Tập I, 1977, tr. 274, 281.

[4] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán Nôm. Tập II. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1990: tr. 56, 57.

[5] “Lục tổ hữu ngôn vân: ‘Tiên đại thánh nhân dữ đại sư vô biệt.’ Tắc tri ngă Phật chi giáo hựu giả tiên thánh nhân dĩ truyền ư thế dă.” Thơ văn Lư – Trần. Tập II. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1989, tr. 26-27.

[6] Thơ văn Lư – Trần. Tập II, 1989, tr. 60, 62, 65.

[7] “Thích-ca Văn phật nhập vu Tuyết sơn, đoan tọa lục niên, thước sào vu đỉnh thượng, thảo xuyên vu bễ, thân tâm tự nhược. Tử Cơ ẩn kỷ nhi tọa, h́nh như khô mộc, tâm tự tử hôi. Nhan Hồi tọa vong, huy chi thể, truất thông minh, ly ngu trí, đồng ư Đại đạo. Thử cổ giả Tam giáo thánh hiền, tằng dĩ tọa định nhi thành tựu giả.” Thơ văn Lư – Trần. Tập II, 1989, tr. 86-88.

[8] “Nho điển thi nhân bố đức, Đạo kinh ái vật hiếu sinh, Phật duy giới sát thị tŕ…” Thơ văn Lư – Trần. Tập II, 1989, tr. 93.

[9] Lê Quư Đôn toàn tập. Tập II: Kiến văn tiểu lục. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1977, tr. 402-403.

[10] Lê Quư Đôn toàn tập. Tập II, 1977, tr. 409.

[11] Lê Quư Đôn toàn tập. Tập II, 1977, tr. 410.

[12] Luyện đan: Các đạo sĩ Lăo giáo nắm được bí quyết ứng dụng lư thuyết âm dương, ngũ hành để tu luyện ngơ hầu biến cải con người từ phàm phu chịu sự chi phối của luật sinh tử luân hồi trở thành bậc chân nhân siêu sinh thoát tử. Họ tạo thành một trường phái thanh tĩnh vô vi, chuyên luyện nội đan, tức là phái tu tiên, tu chân. Phái này chủ trương bên trong thân người đă sẵn có những yếu tố thần minh và nếu biết khai phóng đúng phương pháp, con người sẽ đạt được trường sinh bất tử. Để luyện thuốc trường sinh bất tử, họ chỉ sử dụng những vị thuốc, dược liệu tạo hóa đă dành cho mỗi người, ai ai cũng sẵn có trong thân (nội dược).

Đối lập với họ là phái ngoại đan, chủ trương t́m kiếm các dược liệu ở ngoài thân (ngoại dược) để luyện thuốc trường sinh bất tử; như từng dùng các chất độc là ch́ (diên), thủy ngân (hống), chu sa (thần sa)...

Chu, thần và đan (đơn) đều là màu đỏ thắm như son; sa là cát. Đạo Lăo có môn phái thần tiên đan đỉnh dùng một thứ đá cát quến thành cục (sa thạch), lấy tay bóp vụn ra thành bột được. Đá cát này không mùi, vị lạt, có màu đỏ thắm như son, nên được gọi tên là chu sa, thần sa, đan sa. (Cũng có sách cho rằng thần sa là chu sa của Thần châu.) Đông y cho rằng chu sa có nhiều sắc đỏ khác nhau, càng thẫm màu càng tốt. Để thử, lấy tay bóp chu sa vụn thành bột, nếu màu đỏ không dính tay (không ăn da), đó là loại hảo hạng. Chu sa (cinnabaris) là hợp chất trong đó chứa 86,2% thủy ngân (Hg: hydragyum) và 13% lưu huỳnh (S: sulfur). Khi đun chu sa, khí độc SO2 bốc ra, c̣n lại thủy ngân cũng là chất độc. V́ vậy, sách y cổ chỉ định phải dùng chu sa sống (mài với nước, không được đun nấu); những người lạm dụng chu sa có thể hóa ra si ngốc. (Lê Anh Dũng, T́m hiểu kinh cúng Tứ thời. Huế: Nxb Thuận hoá, 1995, tr. 82-83.)

[13] Tam đồ khổ: Cái khổ khi bị hồn người chết phải đi vào ba đường dữ để chịu h́nh phạt đền bù tội lỗi. Đó là: Hỏa đồ (bị lửa thiêu đốt); Huyết đồ (bị sát hại và đổ máu); Đao đồ (bị dao kiếm đâm vào cơ thể).

[14] Nguyễn Đăng Thục, “Vạn Hạnh với quốc học”, Tư tưởng, số 1, năm thứ Tư. Sài G̣n: Viện đại học Vạn Hạnh, 15-3-1971, tr. 26.

[15] Lê Quư Đôn toàn tập. Tập II, 1977, tr. 363.

[16] Trần Văn Giáp, T́m hiểu kho sách Hán Nôm. Tập I. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1984, tr. 324.

[17] “Thích gia tịnh thổ chi khuyến, Đạo gia tiên đô chi đàm, Nho gia tích thiện dư khương chi thuyết, giai thị dă. Thích từ bi, Đạo thanh tịnh, Nho định dĩ nhân nghĩa, trung chính dĩ khai Thiên thường nhi lập nhân kỷ. Yếu kỳ hợp vạn hữu vu nhất hư, hội vạn thù vu nhất quán. Kinh thế xuất thế, dụng dị nhi thể đồng. Dư duy Đạo nhất nhi dĩ, hoạt bát bát tĩnh tĩnh, vô bỉ thử dă. Liễu ngộ vô phi tính, mặc thủ vô phi tâm. Như lai chi tịch diệt, Lăo quân chi hư vô, Phu tử chi dục vô ngôn dă, quy chính kỳ tâm nhĩ hĩ.” Nguyễn Đăng Thục phiên âm theo bản chữ Hán trong microfilm BEFEO A.364, số hiệu 569.

[18] Theo Hà Thúc Minh. Xem Thơ văn Ngô Th́ Nhậm. Tập I. Hà Nội: Nxb Khoa học Xă hội, 1978, tr. 31.

[19] Theo Hà Thúc Minh. Xem Thơ văn Ngô Th́ Nhậm. Tập I, 1978, tr. 32.

[20] Thơ văn Ngô Th́ Nhậm. Tập I. Hà Nội: 1978, tr. 47-50.

[21] Một số vấn đề lư luận về lịch sử tưởng Việt Nam. Hà Nội: Viện triết học, 1984, tr. 145.

[22] Lê Mạnh Thát, Toàn Nhật Thiền sư toàn tập. Tập I (ronéo). Tp.HCM: Viện Phật học Vạn Hạnh, 1979, tr. 189-190.

[23] Toàn Nhật Thiền sư toàn tập. Tập II (ronéo), 1979, tr. 22.

[24] Nguyễn Văn Thọ, “Ít nhiều cảm nghĩ suy tư về thiền học Việt Nam”, nội san Cao Đài giáo lư (ronéo). Tp.HCM: 15-02 Kỷ Mùi (1979).

HẾT CHƯƠNG VI

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh