Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Vượt qua cơn khảo đảo 

Hiền tài Mai Văn T́m 

Kính tặng tất cả chư Huynh Tỷ hiện đang gặp cơn khảo đảo mà chưa biết lũ hổ mang đang ở đâu. 

(Trích Tập San Cao Đài Giáo Lư tại CHLB Đức Số 8 năm 1988) 

 

Khảo đảo xưa nay vốn lẽ hằng, 

Để hầu gội sạch hết phàm tâm, 

Thương yêu, từ tốn mà vui chịu, 

Kiên nhẫn đức tin phải vững vàng, 

Buổi chót chuyến đ̣ đừng để lỡ, 

Sớm nương Bát Nhă thoát mê tân. 

Nguyện cầu thế giới + toàn sanh chúng, 

Hưởng trọn ân lành Đấng Chí Tôn. 

 

(03/03/1988)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh