Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SỐNG THEO ĐẠI ĐẠO

I. Ư Nghĩa Đại Đạo:

Đạo Cao Đài hay c̣n gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Danh xưng nầy do chính Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đặt ra chớ không phải do sáng kiến của người phàm. Để t́m hiểu về chữ Đạo, chúng ta hăy đọc lại Thánh giáo Đức Chí Tôn:

“Đạo là ǵ ?

Đạo là Hư Vô chi khí, Đạo rất mầu nhiệm sâu kín cao siêu. Trước khi chưa có Trời Đất đă có Đạo. Vậy Đạo đă tạo dựng nên Càn Khôn Vơ Trụ , hóa sanh vạn vật muôn loài. Muôn loài vạn vật phải thọ bẩm khí Hư Vô mà sanh hóa măi măi.

...Đạo sanh Trời Đất, Trời Đất cũng phải dưới quyền hành của lẽ Đạo. Đạo bền vững hoài không bao giờ hư hoại được.  Các con không nên giờ khắc nào xa nó, c̣n nó th́ sống xa nó th́ chết. Các con nghe:

Đạo mầu sản tạo càn khôn,

Hư Vô chi khí Chí Tôn chưởng quyền;

Hóa sanh Phật Thánh Thần Tiên,

Muôn loài vạn vật lưu truyền thỉ chung.

Đạo vô tận, Đạo vô cùng,

Đạo là mẹ đẻ khắp chung muôn loài.

Đạo phân ngôi thứ Tam Tài,

Đạo châu vi độ trần ai vững vàng.

Đạo c̣n người vật b́nh an,

Đạo ĺa một khắc tiêu tan xác hồn.

Đạo truyền dại trở nên khôn,

Đạo ra cốt yếu bảo tồn chúng sanh.

Đạo Cao nay đă lập thành,

Đạo khai pháp luật ban hành thế gian.....”

(Đại Thừa Chơn Giáo, Đại Đạo luận)

C̣n theo Nho Giáo: “Đức Khổng Tử quan niệm rằng trong cơi Thái Hư  có Thái Cực và Âm Dương vận hành không nghỉ mà định vị Trời Đất và hóa sanh muôn loài vạn vật, đến lượt chúng nó khi đă trót sanh trưởng rồi th́ giống đực, giống cái giao cấu mà sản xuất thêm ra măi. Người là một loài trong số vạn vật, thành thử người cũng phải theo Đạo mà sanh và cũng phải theo Đạo mà sống. Người nào càng gần Đạo th́ càng được vui tươi. Ấy vậy nên nhơn sanh phải lấy Đạo (Thiên Lư) làm nền tảng, làm khuôn thước cho sự ở đời của ḿnh; tức là sống theo Đạo tự nhiên và giúp công hóa dục với Trời Đất.

Về sự tổ chức gia đ́nh, xă hội th́ căn cứ theo cái Đạo ḥa điệu của vũ trụ mà lập thành, khiến cho đức lớn chở che đức nhỏ, đức nhỏ phục tùng đức lớn. Lớn nhỏ chung sống nhau dưới bầu trời an tịnh”.

(Giáo Lư, chương Tam Giáo Lược Khảo, Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)

Theo Lăo Giáo: “Đạo là cái Vô danh có trước Trời Đất (Vô danh Thiên Địa chi thủy). Đức Lăo Tử tả cái Vô danh ấy như vầy: Có một cái tự nó sanh nó. Cái ấy sanh trước Trời Đất, yên lặng trống không, đứng riêng một ḿnh mà không nghiêng không lệch, lưu hành khắp nơi mà không ṃn mỏi, cái ấy khá gọi là nguồn sanh hóa thiên hạ. Ta chẳng biết tên ǵ song mượn chữ gọi là Đạo”

(Giáo Lư, chương Tam Giáo Lược Khảo, Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)

Xem vậy Cao Đài Giáo, Nho Giáo hay Lăo Giáo đều quan niệm giống nhau:

Đạo  đă tạo dựng nên Càn Khôn Vơ Trụ , hóa sanh muôn loài vạn vật ...Đạo rộng lớn  bao la,lưu hành khắp nơi trong vũ trụ, nên mới gọi là Đại Đạo...

Đạo vốn vô danh, vô h́nh, vô sắc, vô thinh ....ta không thể nào thấy được, nhưng nh́n sự vận chuyển của càn khôn vũ trụ và sự sinh hoạt của chúng sanh ta có thể biết được Đạo.

Thí dụ trong vũ trụ có hàng tỉ các thiên thể nhưng mỗi mỗi đều có sự vận chuyển điều ḥa không va chạm lẫn nhau. Khoa học đă khám phá ra sở dĩ được như vậy là do sự vận hành nầy tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn...Nhưng thử hỏi định luật nầy do ai đặt ra và nắm giữ ? Phải chăng đó là Đạo.

Cũng vậy, mỗi nền tôn giáo do các vị Phật Tiên giáng thế lập thành trên thế gian để độ rỗi nhơn sanh cũng đưa ra những lư thuyết căn bản làm nền tảng cho nền triết lư của tôn giáo đó,ta có thể kể:

- Nho Giáo: Các thuyết như:

*Thiên Địa Vạn Vật đồng nhứt thể.

*Âm dương tương hiệp.

- Lăo Giáo :

*Thanh Tịnh vô vi.

- Phật Giáo:

          *Luân Hồi Nhơn Quả.

          *Bác ái Từ Bi.

- Thiên Chúa Giáo: 

          *Công Bằng Bác ái.

          *Đức tin và sự Hy sinh.

          ........................................

Ngày nay Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế  dùng huyền diệu cơ bút , qui nguyên Tam Giáo, hiệp nhứt Ngũ Chi để lập nên Đạo Cao Đài, cho nên tất cả các lư thuyết kể trên đều có trong Đạo Cao Đài. Ngoài ra Cao Đài c̣n nhấn mạnh thêm nơi thuyết:

*Nhất Bổn tán Vạn Thù, Vạn Thù Qui Nhứt Bổn.

*Thiên Nhơn Hiệp Nhứt.

Lư thuyết nầy đă nói rơ hơn về tính Háo Sanh của Đức Thượng Đế và nói rơ về mục đích của mỗi chơn linh giáng sanh nơi cơi trần là sự tấn hóa để trở về nguồn cội là Đức Thượng Đế là Đạo. 

Có lẽ v́ Đạo Cao Đài là một sự tổng hợp các triết lư và lấy cái ưu điểm của các nền tôn giáo có từ trước nên Cao Đài mệnh danh là Đại Đạo hay c̣n gọi Đạo Trời.

Thật ra danh xưng Đại Đạo hiểu theo nghĩa đầu tiên ở trên (là nguyên lư tạo lập Càn Khôn Vũ trụ và hóa sanh muôn loài vạn vật) th́ Đại Đạo không hẳn chỉ nằm trong phạm vi tôn giáo mà tất cả mọi ngành từ : Chánh trị, Kinh tế, Khoa học, Xă hội, Văn hóa.....đều là những đường  nét của Đại Đạo v́ đều giúp ích cho cuộc tiến hóa của quần linh...V́ tất cả những ngành nghề nầy đều có những chơn linh cao trọng Tiên, Thánh giáng phàm để khám phá ra các điều mới lạ để giúp ích cho sự tiến hóa, cho hạnh phúc của nhơn sanh.

V́ vậy nên chúng ta không ngạc nhiên có những người có địa vị khá cao ngoài xă hội, mới vừa nhập vào cửa Đạo đă được Ơn Trên phong vào hàng chức sắc cao cấp trong các cơ quan Đạo như: Bà Hoàng Thái Hậu Từ Cung (mẹ của Vua Bảo Đại), bà xin nhập môn Đạo Cao Đài và được Đức Lư Giáo Tông phong vào phẩm Phối Sư (Archbishop) .....Một số vị trí thức ngoài đời như : Luật Sư Dương Văn Giáo được phong Bảo Cô Quân, Bác Sĩ Trương Kế An được phong Bảo Y Quân, Luật Sư Nguyễn Văn Lộc (cựu Thủ Tướng VNCH) được phong Bảo Học Quân, Kỹ Sư Đặng Văn Dắn được phong Bảo Nông Quân..... đây là những chức vụ chuyên môn trong Hàn Lâm Viện để giúp cho hai vị đứng đầu của Đạo là Giáo Tông và Hộ Pháp... Các chức vụ nầy cũng ngang hàng với Phối Sư (Archbishop).

Sở dĩ các vị mới vào Đạo mà được phong vào hàng phẩm chức sắc cao cấp v́ một là đây là các chơn linh cao trọng giáng trần (do tiền căn) , hai là các sự giúp ích cho nhơn quần xă hội qua nghề nghiệp họ cũng được coi là công quả vậy. Điều cần biết là chỉ có các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ về mới phán đoán, quyết định được chớ không phải do người phàm phong chức.

Tóm lại Đại Đạo trường lưu khắp chốn trong vũ trụ và vạn vật, con người là một phần tử của vạn vật cũng phải tùng theo Đạo mà sống th́ mới tiến hóa trên nấc thang thiêng liêng, c̣n sống ngược với lẽ Đạo th́ sẽ đi dần đến chỗ diệt vong.

II. Đại Đạo và Đức Thượng Đế:

Chính Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy:

“Thầy đă nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới th́ Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.

Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn Khôn Thế Giới”.

Theo bài Thánh Ngôn nầy mà suy, chúng ta hiểu như vầy: Thoạt kỳ thủy, khí Hư Vô sanh có một Đức Chí Tôn và Thái Cực; kế đó Đức Ngài ngự trên ngôi Thái Cực mà điều khiển Thái Cực sanh ra Âm Dương. Từ đó về sau, Lưỡng nghi (Âm Dương ) cứ biến hóa mà tạo Thiên lập Địa.

(Giáo Lư, chương Vũ Trụ Quan, Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)

Đức Chí Tôn c̣n giảng giải thêm :

“Các con đủ hiểu rằng:

Chi chi hữu sanh cũng do bởi Chơn linh Thầy mà ra. Hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là Cha của sự sống, v́ vậy mà ḷng háo sanh của Thầy không cùng tận”. (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, trg 170)

“Bởi vậy, một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con”. (trg 27)

“Nếu không Thầy th́ không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy; Mà nếu không có Hư Vô chi khí th́ không có Thầy”. (trg 28)

Những đoạn Thánh Ngôn trên cho thấy Đức Chí Tôn Thượng Đế là Khối Đại Linh Quang, Đại Hồn của Vũ Trụ, chưởng quản cả cơ sanh hóa muôn loài vạn vật, người ban cho chúng sanh mỗi người một điểm tiểu linh quang là linh hồn chúng ta vậy. Người là Đấng Đại Từ Phụ của chư Thần Thánh Tiên Phật, và cả chúng sanh.

III. Sống theo Đại Đạo:

Đức Thượng Đế có tính háo sanh nghĩa là Người điều khiển cơ sanh hóa không bao giờ ngừng nghỉ. Trong vũ trụ có tất cả là tám đẳng cấp chơn hồn gọi là Bát hồn từ thấp đến cao gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn,Thánh hồn, Tiên Hồn, Phật hồn.

Mỗi đẳng cấp chơn hồn buộc phải đầu kiếp muôn ngàn lần nơi thế gian để học hỏi tấn hóa...Từ Kim thạch đến Thú cầm hồn sống theo bản năng tự nhiên mà tiến hóa, nhưng đến Nhơn hồn dễ bị sa đắm vào ṿng vật dục, nghĩa là không sống thuận theo Đạo để tiến hóa. Mà hễ không tiến tức là thoái hóa, có khi trở lại kiếp thú h́nh .....

Mỗi Hồn đều bắt buộc phải đi trong con đường tiến hóa để đến tột đỉnh là Phật vị, cho nên Đức Phật Thích Ca có nói: Ta là Phật đă thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó là định luật tiến hóa, không ai đi ngoài con đường đó được. Nếu chúng ta giải đăi không lo tu , không sống theo lẽ Đạo th́ sẽ bị luân hồi chuyển kiếp hoài  trong biển khổ nầy, đến một  lúc nào đó tâm hồn chúng ta quá đau khổ cũng sẽ có hồi thức tỉnh mà quay về đường Đạo.....

Cho nên, tốt hơn hết là ngay tại kiếp sanh nầy chúng ta hăy hướng về nẻo Đạo.

Trong một quốc gia mà mọi người dân đều sống theo Đạo. Mọi tầng lớp lănh đạo quốc gia đều sống theo Đạo th́ sẽ chẳng c̣n thù hận, trộm cướp , giết chóc, tham nhũng, hà hiếp dân lành,..... Nếu tầng lớp lănh đạo có đạo đức tức nhiên biết thương yêu, chăm lo đời sống người dân th́ tự nhiên xă hội ấy người dân sẽ được cơm no áo ấm, thái b́nh, an lạc.....

Có người cho rằng : ngày nay khoa học, kỹ thuật đă tiến triển vượt bực, nhất là phương diện viễn thông con người gần như là Thần Thông nhơn, ngồi một chỗ có thể biết hết mọi chuyện vừa xảy ra trên khắp quả địa cầu, có thể thấy và nói chuyện với người ở xa hàng vạn dặm...cho nên loài người chỉ cần dựa vào khoa học kỹ thuật cũng đủ mang lại hạnh phúc ấm no, chớ không cần biết đạo đức mà làm ǵ.....

Nhưng thực sự th́ hơn phân nữa dân số thế giới vẫn c̣n trong t́nh trạng lạc hậu đói nghèo. Nhân loại đang đau khổ bởi Thiên tai, băo lụt, động đất, dịch bịnh.....Nhân loại đang bị đe dọa bởi nạn khủng bố , giết chóc , chiến tranh, kinh tế suy thoái.....Xă hội đầy bất công, thiểu số người th́ giàu vượt bực...Đại đa số nghèo đói không đủ no ḷng...

Máy móc tối tân được phát minh càng nhiều th́ đáng lẽ người ta làm việc ít giờ hơn, đời sống sẽ nhàn nhă hơn...Nhưng thực tế trái ngược lại, người ta càng phải làm việc nhiều giờ hơn, tinh thần càng căng thẳng hơn, đời sống bấp bênh hơn.....

Nguyên do những bất hạnh kể trên từ đâu đến ??? Và đây là điều chứng tỏ rằng con người không thể chỉ dựa vào phương tiện văn minh vật chất để t́m hạnh phúc được.

Phải chăng v́ đánh mất tinh thần Đạo Đức nên con người phải gánh lấy hậu quả như trên ?

Tinh thần đạo đức thật vô cùng quan trọng, thí dụ như khoa học đă t́m ra nguyên tử lực, người có đạo đức sẽ sử dụng nó như là nguồn năng lượng vĩ đại để phát triển kinh tế, kỹ nghệ. C̣n người vô đạo sẽ dùng tạo nên vũ khí giết người.....

Giải pháp cứu thế của Đạo Cao Đài không ǵ khác hơn là gia tăng, phục hồi tinh thần Đạo Đức cho nhân loại. Đức Chí Tôn đến và kư với nhơn loại Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước : Thiên Thượng – Thiên Hạ, Bác Ái- Công B́nh.

Đây là những đề mục cũng đă có trong Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ rồi nhưng nhân loại chưa thực hiện đầy đủ, hỏi vậy ngày nay Tam Kỳ Phổ Độ dùng những phương sách hữu hiệu nào để đạt được ???

Đức Chí Tôn đến kỳ nầy thật vi diệu, phi thường, không h́nh mà làm cho chúng ta thấy, không nói mà làm cho chúng ta nghe, khoảng cách giữa Trời và Người thật gần gủi chớ không xa xôi nữa. Ngoài ra đại cuộc nầy c̣n có sự tham gia của chư Thần Thánh Tiên Phật, th́ thiết tưởng phải thực hiện được Đệ Tam Ḥa Ước nầy chớ.

Đạo Cao Đài với tôn chỉ qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi tạo nên một nền giáo lư và triết lư tổng hợp hầu dung ḥa thống nhứt tinh thần, tâm lư của nhân loại mà xây dựng thành một ư thức hệ Đại Đồng.  Có như thế mới chấm dứt chiến tranh và thế giới mới sống trong ḥa b́nh lâu dài được.

Ngoài ra Đức Chí Tôn c̣n ban cho một mô thức tổ chức xă hội xuyên qua cơ chế chánh trị Đạo Cao Đài. Đây là vấn đề rộng lớn, nếu có dịp chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn.

Tóm lại, Đức Chí Tôn đến lập nên nền Đại Đạo để gieo hạt giống Đại Đồng nơi mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta, mà theo lời Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc th́: “Thoảng ngày kia toàn Đạo biết thương yêu nhau như ruột thịt, toàn quốc dân Việt Nam hiệp một th́ hạt giống Đại Đồng thế giới mới mong gieo rắc khắp nơi, bằng chẳng các phương pháp khác chỉ sẽ là vô ư thức mà thôi”.

HT Mai Văn T́m  (12-2004)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh