Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Thế nào là Sứ Mạng Lịch Sử của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ?

Phục Nguyên

Sáu năm trước, khi c̣n ở Việt Nam, chúng tôi có dự một đàn cơ, đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh có dạy về hiện t́nh cơ Đạo, chúng tôi tự xét với tài sức hữu hạn của một số anh chị em ở quê nhà, trong hoàn cảnh và khuôn khổ hạn chế mất tự do tu học và hành đạo, nên không thể nào thực hiện được lời dạy qua tầm mức của đức Lư Đại Tiên một cách tích cực được.

Tâm tư vẫn luôn luôn ray rứt v́ không hoàn thành được sứ mạng của người tín đồ Đại Đạo, đem giống Đạo Trời truyền bá ra năm châu theo Thiên-cơ đă định.

Giờ đây, vừa hân hạnh nh́n thấy một Cơ Quan kết hợp các tổ chức Cao Đài Giáo Hải Ngoại vừa h́nh thành, th́ cơ may có thể thực hiện được lời dạy của đức Lư Giáo Tông, nên chúng tôi xin đem ra đây để tŕnh bày cùng với chư tín hữu toàn Đạo ở hải ngoại, để chúng ta góp tay, góp sức thi hành sứ mạng dân tộc được chọn của Đức Chí Tôn Thượng Đế ban trao.

Lời dạy của Ngài như sau :" Này chư đệ muội ! Cơ Đạo hiện nay lâm vào t́nh trạng bế tắc. Lư do cộng nghiệp của nhơn sanh dẫy đầy mà chư môn đệ của đức Chí Tôn Thượng Đế c̣n non tài, kém đức và khả năng công phu đạo hạnh chưa đủ sức giải trừ để cơ Đạo vươn lên giai đoạn khai thông. Chư Thiên ân đệ muội phải nhận thức rơ ràng Sứ Mạng Lịch sử của ḿnh để hoàn thành sứ mạng Thiêng liêng giao phó. Vậy thế nào là Sứ Mạng Lịch Sử ?
Nào ! Chư Thiên ân đệ muội hăy tŕnh cho Bần Đạo biết ? ". 

Sau khi nghe chư đệ muội tŕnh bạch, Đức Lư Đại Tiên dạy: "Cười ,cười ! Tam Kỳ Phổ Độ là một giai đoạn quan trọng trên lịch sử diễn tiến của nhân loại trong kỳ Hạ Nguơn. Đây là thời kỳ có một không hai trong quá tŕnh tiến hóa tâm linh nhơn loại. V́ được diễm phúc hồng ân lớn lao duy nhứt Thượng Đế giáng trần lập Đạo cứu độ và tận độ nhơn loại cũng đang thời kỳ tiến đến cơ mạt kiếp, ác nghiệp chồng chất bao đời cũng đến hồi tác động với muôn vàn tai họa khủng khiếp. Sự chênh lệch cách xa, một bên trí năng khoa học và một bên là đạo đức lương tri, tạo nên tai họa khủng hoảng mờ mịt không lối thoát. Hoàn cảnh lịch sử, thời điểm lịch sử, hăy có giải pháp lịch sử, sứ mạng lịch sử, và tất nhiên con người sứ mạng lịch sử.

Điều nầy có nghĩa là trong giai đoạn lịch sử nầy, không làm tṛn sứ mạng có một không hai, th́ vĩnh viễn không c̣n cơ hội nào khác để thực hiện cả.

Đó là điều mà chư Thiên ân đệ muội phải tâm tâm, niệm niệm xét suy cho thấu đáo. Chắc nghe đến đây chư Thiên ân đệ muội sẽ tự hỏi, thế làm ǵ bây giờ ?

Nào chư đệ muội có ư kiến như thế nào ?".

B́nh lại. Sau khi nghe chúng tôi tỏ bày ư kiến, Đức Lư Đại Tiên tiếp tục dạy : "Nh́n chung toàn nền Đạo hiện nay, chư đệ muội là những phần tử có nhiều công phu tu học, nghiên cứu và đóng góp tích cực xây dựng Giáo Lư Đạo trong tương lai, nên chư đệ muội nắm chắc hai phần việc:

* Trước nhứt là nghiên cứu Giáo Lư Đạo chiều sâu và chiều rộng.
* Phần nữa là Công phu lập hạnh, vừa công phu tịnh luyện, vừa bồi công lập đức.

Tóm lại là hai lănh vực Trí năng và Đạo hạnh.
* Trí năng để thuyết minh giáo lư soi sáng cho người tu học, cho mọi người, mọi từng lớp, mọi nơi, mọi dân tộc và mọi tŕnh độ văn minh.
* Đạo hạnh để thể hiện cụ thể Tôn chỉ Giáo lư Đạo, làm gương mẫu cho nhơn sanh.

Sống nếp sống Đạo trong sinh hoạt hằng ngày, nhất nhất đều thể hiện Lư Đạo.

Chư Thiên ân đệ muội hăy làm như thế nào cho Giáo Lư Đạo có một căn bản lư luận vững chắc khoa học và khai triển sâu rộng mọi mặt. Giải đáp các vấn đề then chốt của Triết lư siêu h́nh hiện đại, khoa học v.v.... Các việc nầy có tầm mức vô cùng quan trọng.

V́ muốn độ người, phải có trí thức siêu việt hơn đời, phải ưu thế trên mặt trí năng tư tưởng.

Nhưng Đạo là Lẽ Sống, là Hạnh Phúc, nên phải thể hiện cụ thể chân lư cao siêu ấy trong mỗi người qua nếp sống sinh hoạt hằng ngày, tác phong đạo hạnh thuyết phục mọi người chung quanh, dễ cảm, dễ phục, vừa lành vừa hay, vừa ích lợi vừa chân thật.

Đó là những yếu tố quan trọng tiến đến thành công trong lănh vực tâm lư xă hội.

Chư Thiên ân đệ muội phải là một Thích Ca, Khổng Tử, Jésus của thời đại, mới mong thực hiện sứ mạng lịch sử cơ Đạo Kỳ Ba..... ".

Phải chăng Đức Lư Giáo Tông muốn nhắc chúng ta về sứ mạng phổ thông, phổ truyền Giáo lư Đại Đạo ra năm châu cho mọi dân tộc, mọi nơi, mọi người, mọi từng lớp và mọi tŕnh độ văn minh trên thế giới. Và muốn có đủ khả năng làm việc đó, người Thiên ân Chức sắc, Chức việc của Đại Đạo cần phải ra công sưu tập nghiên cứu giáo lư ở chiều sâu và chiều rộng, trên căn bản vững chắc triết lư siêu h́nh, khoa học hiện đại.

V́ như Ngài đă dạy, muốn độ được người phải có trí thức siêu việt hơn đời, phải có ưu thế trên mặt trí năng tư tưởng.

Cơ quan Cao Đài Giáo Hải Ngoại muốn làm tṛn sứ mạng đó, cần phải tổ chức vấn đề tu học cho tín hữu, mở học đường, huấn luyện Tu sĩ, Giáo sĩ cho tương lai Đạo qua các lớp tu học, phổ biến kinh sách Đạo, Tập-san Đạo, tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo giữa đồng đạo để trao đổi kinh nghiệm kiến thức và khuyến khích việc dịch Thánh Ngôn Thánh Giáo ra ngoại ngữ. Trong một đàn cơ trước đó, đức Lư Giáo Tông cũng có tŕnh bày Ư-nghĩa Phổ Thông Giáo Lư.

Xin nghe lời dạy của Ngài : " Nầy chư hiền, trước khi Bần Đạo nói về Giáo Lư. Đó là điểm quan trọng bậc nhất cho tiền đồ Đại Đạo.

Mặc dầu mấy mươi năm qua, Cơ quan cùng các Chi Phái khác đă cố gắng phát huy biểu dương sâu rộng, nhưng khách quan mà xét, thật là như muối bỏ bể chưa thấm vào đâu, v́ trong hàng hướng đạo đă có mấy ai thấu triệt và quan tâm đúng đắn.

Đó là chưa kể đến những quan điểm mâu thuẩn nhau. C̣n nhơn sanh th́ giàu nhiệt t́nh tin tưởng, nhưng thiếu một sự nhận xét cơ bản đúng đắn, nên gây ra hoang mang mơ hồ. Thế nên, điều thiết yếu của chư hiền là lấy Trí năng tập thể và Công năng đại định, cùng ḷng nhiệt thành hăng say tích cực, để xây dựng và xác lập.

Những Yếu Điểm Giáo Lư thật cơ bản, thật phổ hoát và trường cửu, để làm nền tảng cho toàn bộ Giáo Lư tức là xác định trên lập trường nhân bản đạo đức và tiến bộ văn minh.

Hai hướng chính để chư hiền phát huy là :
* Xây dựng nền tảng Giáo Lư theo kịp tŕnh độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại.
* Mặt khác làm xiển dương Thánh ư: Dân tộc Việt Nam là dân tộc được chọn làm nền móng khai sáng cơ Đạo, nên cần phát huy truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc theo đường lối Tam Giáo Qui Nguyên, Vạn Giáo Nhứt Lư và Thiên Nhân Hiệp Nhứt, làm nổi bậc thuần túy tánh chất của dân tộc mà luôn khế hợp với bản thể Đại Đồng Nhân Loại.

Chư hiền cần làm sáng tỏ Sưu Tập Kinh Điển và Văn Hóa Dân Tộc, cũng như Văn Hóa Đông Tây để khế hợp giữa cơ Đạo và văn minh toàn nhơn loại.

Một việc làm vô cùng lớn lao, sâu rộng, thế mà có mấy ai lưu tâm đến. Phổ Thông Giáo Lư mà chính Giáo Lư chưa được xác lập đầy đủ th́ phổ thông sao được.

Phổ Thông Giáo Lư không phải hiểu đơn thuần làm cho mọi người hiểu Đạo là đủ, mà phải làm cho cơ Đạo được thống nhất tinh thần, thông suốt mọi dân tộc, mọi lư thuyết và mọi hoàn cảnh.

Bần Đạo bảo cho : Cơ quan phải làm những ǵ có ích cho cơ Đạo mà các Chi Phái khác chưa làm.

Phải xác lập một nền tảng cơ bản thật vững chắc cho Đạo mà các Chi Phái khác không lưu tâm.

Như vậy mới xứng đáng với ngôn từ là trọng đại, là bộ máy sau cùng. Chớ nếu chỉ thuyết Đạo, lễ bái, liên giao, tu học. v.v... th́ có ǵ khác nữa đâu.

Thế nên ngay bây giờ, chư hiền hăy kiên nhẫn nhứt tâm phân công, lấy trí huệ tập thể mà làm, đừng phí th́ giờ vào những h́nh thức hay thế tục.

Chư hiền hăy tự Thánh hóa bản thân, hành động với tinh thần của một Thiên sứ. Có như thế mới mong sứ mạng được hoàn thành và cũng là điểm đặc biệt của Cơ Quan....".

Đây cũng là trường hợp của Tổ Chức Cao Đài Giáo Hải Ngoại vừa h́nh thành, mà mục đích và tôn chỉ do Đại Hội biểu quyết, cũng không ngoài việc Phổ Thông Phổ Truyền Giáo Lư Đại Đạo để phổ độ chúng sanh, gieo rải hột giống Công-B́nh, Bác-Ái, Từ-Bi của Đại Đạo hầu dựng nên một thế giới huynh đệ đại đồng để cùng chung hưởng một Thiên-đàng Cực-lạc tại thế gian.

Sứ mạng lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ quá lớn lao to tát và vô cùng quan trọng cần phải có sự thương yêu đoàn kết chân thật nhất tâm hợp tác giữa con cái được chọn của đức Chí Tôn Đại Từ Phụ mới có thể hoàn thành được.

Để kết luận,chúng tôi xin lưu ư quí vị lời dặn ḍ của đức Lư Giáo Tông để thực thi sứ mạng của ḿnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Đồng Cao Đài Giáo Hải Ngoại như sau:

 " Vậy những thời gian sắp tới, chư hiền hăy cố gắng thêm hơn:
Không lo Đạo bị bế tắc, mà chỉ lo không đủ vững vàng phát triển.
Không lo Đời chưa hiểu Đạo, mà chỉ lo Đạo không sáng tỏ thôi.
Không lo làm nổi việc lớn, mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.

Diễn biến lịch sử của nhơn loại chẳng qua là sự diễn biến của những tư tưởng lớn.
Chư hiền hăy nhận thức trách nhiệm to tát mà cố gắng, sẽ được sự hộ tŕ của Thiêng liêng ".

Vậy chúng ta hăy vững ḷng tin nơi sự hộ tŕ của các Đấng Thiêng liêng, để chúng ta thực thi sứ mạng trong chí thành tâm đạo, với sự kiên gan tŕ chí vượt mọi khảo đảo khó khăn để đem giống Đạo rải khắp năm châu.

 

Chúng ta hăy tâm niệm đừng quên là:


Trên đă có Chí Tôn dẫn lối,

Dưới Phật Tiên, Tiền Bối hộ tŕ,

Đệ Huynh thuận thảo cùng đi,

Bên con có Mẹ ngại ǵ không nên.


Phục Nguyên

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh