Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

 

LƯ ĐẠI TIÊN KHẢI GIÁO KHÁCH TRẦN

    Cơ tiền định tuần hoàn luân chuyển,
    Dẩu có tài tát biển dời non,
            Cũng trong gang tấc sống c̣n;
Cũng trong Tạo-Hóa, dại khôn làm ǵ (?)
    Khuyên người hăy tu tŕ chánh đạo,
    Khuyên người nên cỗi tháo nghiệp duyên,
            Nh́n xem mạt pháp qui nguyên;
Trong cơn hỗn loạn Phật Tiên xuống phàm.
    Long-Hoa Hội kỳ tam ân xá,
    Lập Thượng-Nguơn thiên hạ thái b́nh,
            Ḷng Trời bao quát thinh thinh,
Đạo Trời cứu cánh vạn linh hội nầy.
    Chuông triêu mộ đó đây cảnh tỉnh,
    Bát-Nhă thoàn lướt vịnh trầm luân,
            Đưa người khỏi bến gian truân;
Phá mê cho khách hồng trần đê mê.
    Sớm kêu gọi nhau về chánh đạo,
    Đừng tranh nhau ngoại giáo nội môn,

            Mới mong giữ vững quốc hồn;

Mới mong yên kiếp sinh tồn lê dân.
    Thân nầy vốn là thân tạm mượn,
    Vướng của đời là vướng trái oan,
            Dầu cho điện ngọc, ngai vàng;
Cũng không đổi được con đàng tử sanh.
    Ai cũng có căn lành buổi trước,
    Ai có căn mới được làm người,
            Định thần thức tỉnh ai ơi!
Nấc thang tiến hóa của Trời ban cho.
    Xuân Ất Tỵ dặn ḍ nội bộ,
    Hạ sang Thu đất trổ cây lành,
            Bấy lâu vẹn giữ thanh danh;
V́ Thầy, v́ Đạo, không sanh ngụy tà.
    Dầu gặp lúc chia ba tẻ bảy,
    Phận tín đồ oằn oại tâm tư,
            Nặng nề hướng đạo chớ từ;
Nỗi ḷng khăn khắn bao giờ lăng quên.
    Ḱa đạo luật móng nền có sẳn,
    Nọ qui điều trước đặng phát ban,
            Ở trong thước ngọc khuôn vàng,
Giữ ǵn sao đặng vẹn toàn thủy chung.
    Chờ một cuộc tao phùng Đại Đạo,
    Hội Long-Hoa kiểm thảo công tŕnh,
            Thưởng thăng, trừng phạt phân minh;
Vị ngôi dành để vạn linh quay về.

* * *

        Long-Hoa đại hội kỳ Tam,
Vượt lên cho khỏi nêu danh Phong-Thần.

 

(Người gởi: Phương Dzung)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh