Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 (Click here for VNI version)

CON NGƯỜI TUYỆT PHẨM, PHẬT TIÊN TUYỆT VỜI

Thiện Trung

Xem ba sự tích nhớ đời,
Mới hay cơi thế có Người tuyệt luân.

          ***

Lư-Thái-Bạch, thi thần bút thánh,
Sao Trường-Canh tỏa ánh Kim-Quang,
Giáng trần phóng khoáng, hiên ngang;
Xem đời như mộng, nhẹ nhàng tánh linh.
Mượn bầu rượu, triều đ́nh múa bút,
Thi ngụ đời, đôi lúc tỉnh say,
Tầm Dương có lúc lưu đày;
Trích Tiên há dễ vào tay tục phàm.
Vua trọng dụng, ra làm quốc sĩ,
Lúc say sưa ngụ ư răn đời,
Thịnh Đường, tư tưởng tuyệt vời;
Văn chương, thi phú, khắp nơi rải vàng.
Tánh Tiên gia linh quang tỏa chiếu,
Hạnh dạy đời, vi diệu pháp môn,
Linh căn thức tỉnh mộng hồn;
Coi thường sống chết, không môn đă tường.
Nhập thế tục, tinh thần thoát tục,
Tánh giác linh, vinh nhục chẳng màng,
Thi văn diệu vợi điển quang;
Dạy đời muôn thuở, ngọc vàng khó cân.
Ngày đăng Tiên ôm trăng bỏ xác,
Lư Kim-Tinh cỡi hạc bay xa,
Trăm năm trong cơi người ta;
Phật Tiên giáng thế, ai mà biết chăng (?)
Buổi Tam-Kỳ mở màn Đại Đạo,
Lư Đại Tiên lai đáo Nam-Bang,
Hạ Ngươn mạt kiếp hạ màn;
Ngọc-Hoàng Thượng Đế sắc ban cứu đời.
Lư Giáo-tông đến thời khải giáo;
Huyền linh cơ cải tạo thế trần,
Dạy đời minh đức tân dân;
Đạo Tiên bút thánh thi thần nhũ khuyên.
Trong Tam-Trấn giữ giềng Tiên Đạo,
Dùng kim ngôn Thánh Giáo phổ truyền,
Mới hay rằng Lư Đại Tiên;
Ngàn năm muôn kiếp Thiêng Liêng vẫn c̣n.

          ***

Tích Thị Kính vàng son muôn thuở
Phật xuống trần lănh nợ đắng cay,
Nữ nhơn tứ đức giồi mài;
Châu ch́m ngọc nát, vào tay tục trần.
Câu xuất giá vẹn phần hiếu nghĩa,
Gặp oan gia tâm địa nhỏ nhen,
Lượng trên đè ép thân hèn;
Chịu điều tra khảo mấy phen ră rời.
Chỉ c̣n biết đèn trời soi thấu,
Cửa từ bi ẩn náu tu thân,
Tṛ đời tạo quả gieo nhân;
Từ bi hỉ xả một lần cho xong.
Nơi cửa Phật chỉ mong cầu Đạo,
Chịu hàm oan tự tạo dũng tâm,
Linh quang tự tại thậm thâm;
Thoát trần chứng vị Quan-Âm Phật Đài.
Tích Diệu Thiện nhân dày, nghĩa trọng.
Độ vua cha, không chống lịnh cha,
Ḷng từ, đạo hiếu cao xa;
Xả thân tuyệt đối, cứu cha khỏi nàn.
Rừng Tử Trước sen vàng bát ngát,
Phổ Đà Sơn diệu đạt huyền linh,
Quan-Âm độ tận chúng sinh;
Từ bi hải hội, tầm thinh cứu nàn.
Nay Tam-Kỳ trong hàng Tam-Trấn,
Phật Quan-Âm tiếp dẫn linh hồn,
Thay quyền Phật Đạo Chưởng Môn;
Ban hành giáo lư tiếng đồn khắp nơi.
Gương Tiên Phật dạy đời muôn thuở,
Người tín đồ kính sợ Thần Linh,
Ăn chay, niệm Phật, tụng kinh;
C̣n xem sử sách sửa ḿnh tiến mau.
Phật Quan-Âm đâu đâu linh hiển,
Chứng lời cầu nghe tiếng cứu nguy
Tức th́ ban răi huyền vi;
Quan-Âm cứu thế Tam-Kỳ chính danh.

          ***

Đời Tam-Quốc giáng sanh Quan-Vũ,
Hiệu Vân-Trường, đầy đủ nghĩa nhân,
Nam-Hoa Xích Đế hoá thân,
Mẫu người tuyệt hảo thi ân giúp đời.
Một kiếp sống tuyệt vời anh dũng,
Một tấm ḷng cô động tín trung,
Trải bao chiến trận hăi hùng;
Ḷng son, gan thép, vẫn không đổi dời.
Nơi Đào Viên giao lời thệ ước,
Pḥ Hớn Bang đất nước lê dân,
Số trời đảnh túc tam phân;
T́nh huynh, nghĩa đệ, tinh thần sắc son.
Pḥ Nhị-Tẩu vuông tṛn đạo nghĩa,
Thọ ơn Tào t́m kế trả ơn,
Huê Dung, nghĩa cũ đáp đền;
Tha Tào, chịu chết, c̣n tên muôn đời.
Sang Đông Ngô giữ lời phó hội,
Thủ đơn đao mở lối thoát nguy,
Quan-công nghĩa dơng ly kỳ;
Âm mưu Lỗ Túc khó b́ trí Quan.
Đấng anh hùng vào hàng đệ nhất,
Nhân nghĩa dày đúng mực siêu nhân,
Tào-công không chấp không hờn,
Lại c̣n trọng đải kết ơn lâu dài.
Ngày măn kiếp thi hài tẩm liệm,
Lập đền đài ư niệm tôn vinh,
Quan-công hiển Thánh hồn linh;
Qui Y Phật Pháp, Thiên Đ́nh xét tha.
Một kiếp chót thật là muôn một,
Một gương hùng cao tột lư mầu,
Một gương trung nghĩa đứng đầu;
Một ḷng nhân ái cao sâu tuyệt trần.
Thượng Đế ban, lănh phần Thánh Đạo,
Buổi Tam-Kỳ cải tạo nhơn tâm,
Hiệp Thiên Đại Đế gieo mầm,
Cao Đài Đại Đạo ân thâm phổ truyền.

          ***

Một quyển sách gồm "Tiên - Phật - Thánh"
Ba mẫu Người, ba hạnh làm Người,
Tuyệt luân, tuyệt phẩm, tuyệt vời;
Muôn người trong Đạo, ngoài Đời kính tin.

          ***

Tin rằng "Sự Tích Thánh Thần Tiên"
Gương sáng muôn năm được kể truyền,
Hạnh Phật, nết Tiên, nêu vạn thuở;
Cho người đào luyện Tánh thiêng-liêng.

(Trích trong quyển "SỰ TÍCH TAM-TRẤN OAI-NGHIÊM TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ" của soạn giả THIỆN TRUNG.)

 (Người gởi: Phương Dzung)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh