Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

LỜI GIÁNG ĐIỂN CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH-CA

(do Bà Hai tại Chùa Phật Mẫu ghi lại)

  1. TA không thể vui khi thấy các đệ-tử TA, đối trước tượng TA, tín thành qui kính, nhưng các tánh xấu của Thân Tâm họ không bớt được.
  1. TA không thể vui khi thấy đệ-tử TA, trút tâm tư, dồn sức lực lo toan việc Đạo, nhưng mà THAM, SÂN SI, MẠN, chính họ không chịu khó vơi cạn đôi phần.                                                              
  1. TA không thể vui khi thấy đệ-tử TA, miệng truyền-bá Đạo Từ-Bi, nhưng chính bản thân họ vẩn c̣n ăn thịt chúng sanh mà nuôi sống.                                                                                                           
  1. TA không thể vui khi thấy các Vị Tỳ Kheo ca ngợi Đạo Ta rằng cao cả, nhưng chính c̣n vợ con đeo mang.                                                            
  1. TA không thể vui khi thấy Đạo tràng khắp thế-giới , nhưng trong h́nh-thức ấy, Ánh Sáng Từ Bi, Trí-Huệ, và Hùng Lực bị khuất mờ.

 Trái lại, TA rất vui......

1.      TA rất vui khi thấy đệ-tử TA suốt đời bỏ ác làm lành, gieo rắc lợi-ích cho quần sanh, dù người ấy không một phút nào nghĩ đến TA cả.

2.      TA rất vui khi thấy đệ-tử TA lướt lần THAM, SÂN SI, MẠN, dù họ suốt đời không làm việc Phật sự nào, nhưng TA nói rằng họ đă làm nhiều, chính v́ đấy là gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ.            

3.      TA rất vui khi thấy đệ-tử TA an bần giử Đạo, dùng Trí-Huệ mà soi sáng, nương Từ-Bi để sống c̣n.

4.      TA rất vui,  và TA vẩn rất vui, nếu Đạo TA, dù tiêu-diệt hết, nhưng trong loài người đang có một người sống đúng TỪ-BI, TRÍ-HUỆ, HÙNG-LỰC để lợi ích chúng sanh.

HẾT

Trích dẩn một đoạn trong Quyển ÁNH SÁNG TỪ BI  của Đức THANH SĨ

Khắp trong bá tánh trẻ già

Tự ḿnh xét lấy tất là hiểu ngay

Ḷng ḿnh, ḿnh hiểu hơn ai

Khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi

Qui y mà được hành y

Đạo nào cũng đắc, quả chi cũng thành

C̣n Tu mà chẳng chịu Hành

Như trồng không tưới cội nhành héo khô

Miệng Mô, ḷng chẳng chịu Mô

Mô bao nhiêu cũng như hồ mắc mưa

Dâng hương cúng Phật sớm trưa

Thành tâm rồi sẻ tay đưa lên đầu

Lạy hay không, chẳng chấp đâu

Chỉ cần người thật Tâm cầu Như Lai

Những người trước Phật lạy dài

Về nhà làm ác, Phật Ngài đâu vui

Tóm thâu vơ vét của người

Đem ra cúng Phật, Phật Trời chứng đâu

Phật Trời hiểu rộng thấy sâu

Người nên thành ư, chớ âu làm tṛ

Của ḿnh một tí đem cho

Giá hơn của cướp mấy kho xôi giàng

Phật là khắp cả thế gian

Muốn dâng cho Phật, phải sang cho người

Người xong th́ Phật cũng rồi

Bỏ người theo Phật, Phật Trời cũng xa

Xưa kia c̣n nhớ Thích Ca

Vật chi cũng bố thí ra cho người

Đạo cao nhờ rộng độ đời

Bỏ đời không độ, trái lời Từ Bi......

(Người gởi: Minh Tâm)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh